1 de 10
ple municipal

Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

La sessió ordinària tindrà lloc a les 16 h a la sala de plens de l'Ajuntament i es podrà seguir de forma telemàtica

La nova sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat | Aj. de Sant Cugat
per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 17 de març de 2023 a les 11:00 |

El ple ordinari de març se celebrarà aquest dilluns a partir de les 16 hores a la renovada sala de plens de l'Ajuntament i es podrà seguir en directe de manera telemàtica a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat. En total, el ple compta amb 24 punts i, a les 19 h, serà el torn de l'Audiència Pública.

Ple ordinari del mes de març del 2023:


Despatx d'ofici

1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 20 i 27 de febrer de 2023 (ordinària i extraordinària respectivament).


2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.

Recursos humans


3.- Dació de compte de l'acord del Consell Rector de l'IGEPESI del 21 de febrer de 2023 referent a la rectificació per errada material del Catàleg de llocs de treball de l'institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI) i de responsabilitats bàsiques del seu personal aprovada per Consell Rector del 27 de desembre de 2022 i rectificada pel Consell Rector del 3 de febrer de 2023. (Exp. 5706/2023)

4.- Dació de compte del Decret d'alcaldia núm. 1036/2023, de 7 de març, relatiu al nomenament de la Directora de l'Assessoria jurídica. (Exp. 9715/2023)


Seguretat Ciutadana

5.- Aprovació definitiva, prèvia estimació o desestimació de les al·legacions presentades, del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Exp. 46423/2021)

Presidència, Economia i Hisenda

6.- Dació de compte del Decret d'alcaldia núm. 821/2023, de 23 de febrer, relatiu a la comunicació a l'Oficina del Cens Electoral dels locals electorals per a les eleccions municipals previstes pel maig de 2023. (Exp. 42351/2022)

7.- Dació de compte de l'informe de control financer permanent de la Intervenció general, relatiu a la fiscalització dels ingressos de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, corresponent a l'exercici 2021. (Exp. 54854/2022)

8.- Dació de compte dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció general en l'exercici 2022, corresponent a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i els seus organismes autònoms administratius. (Exp. 1824/2023)

9.- Dació de compte de les liquidacions pressupostàries de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i dels seus organismes autònoms. (Exp. 9170/2023)

10.- Aprovació provisional de la modificació parcial de l'ordenança fiscal núm. 4 de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) per a l'exercici 2023 i següents. (Exp. 2478/2023)

11.- Rectificació de l'Inventari general consolidat de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb referència a 31 de desembre de 2022. (Exp. 5432/2023)

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

12.- Proposta de liquidació del contracte del servei d'auditoria de Contrast i de diagnosi del servei de l'aigua. (Exp. 21063/2017)

13.- Aprovació del retorn de la garantia definitiva dels lots 4 i 5 del contracte de serveis de conservació i manteniment dels parcs i jardins públics de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 26007/2017)

14.- Dació de compte del Decret d'alcaldia núm. 1194/2023, de 14 de març, relatiu a l'aprovació de l'anunci d'informació prèvia del contracte de neteja viària i recollida i transport de residus. (Exp. 55849/2022 - 30/2023)


Drets Socials i Igualtat

15.- Aprovació inicial del text del Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 11021/2019)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

16.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 624/2023, de 13 de febrer, d'aprovació d'al·legacions a presentar davant l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que està tramitant la Modificació de les Normes urbanístiques del PGM de Barcelona en relació amb la regulació del sistema d'equipaments. (Exp. 1016/2023)

17.- Constatació i rectificació d'errors en el document de cessió de finques de Can Monmany formalitzat el 29.3.2012 entre l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) i ERIDE 2005, SL. (Exp. 32902/2017)

Bon Govern, Transparència i Participació

18.- Aprovació inicial del document; "Política de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès". (Exp. 48559/2022)

Mocions Institucionals

19.- Moció institucional per fomentar el lleure de qualitat per a les persones amb discapacitat. (Exp. 9133/2023)

20.- Moció institucional per a prevenir a la ciutadania envers les ciberestafes. (Exp. 9136/2023)

Mocions de grups municipals

21.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat sobre la política d'habitatge de l'Ajuntament de Sant Cugat. (Exp. 9137/2023)

22.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per a la finalització de la Ronda Nord del Vallès. (Exp. 10844/2023)

Control dels òrgans de govern

23.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

24.- Precs, preguntes i interpel·lacions
 
 

 

 

Participació