ple municipal

Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

Es fa avui, 19 de juliol, a les 16 h i es podrà seguir de forma telemàtica

per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 19 de juliol de 2021 a les 09:58 |
Ple municipal de Sant Cugat | Sergi Baixas
El ple municipal del mes de juny se celebra aquest dilluns 19 de juliol a partir de les 16 hores i es podrà seguir en directe de manera telemàtica per les restriccions del coronavirus a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat.

En total, el ple compta amb 30 punts de l'ordre del dia, en acabar serà el torn de l'audiència pública.


Ple ordinari del mes de juliol del 2021: 
Despatx d'ofici


1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'Acta del Ple extraordinari i urgent de data 20.01.2021.

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.


Alcaldia
Recursos Humans

3.- Proposta per instar la contractació de serveis per elaborar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i aprovar els complements de destinació i específic proposats pel grup de treball de valoracions (Exp. 27722/2021).

Seguretat ciutadana

4.- Dació de compte del Decret núm. 150/20, de 17 de gener, pel qual s'aprova la minuta del conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, per l'adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci. (Exp. 17011/2019).
 
Presidència, Economia i Hisenda

5.- Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció general, de la bestreta de caixa fixa de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), corresponent a l'any 2020 (Exp. 8027/21).
 
6.- Dació de compte de l'estat dels treballs del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2021. (Exp. 40216/2020)
 
7.- Dació de compte dels estats d'execució a 30 de juny de 2021 dels Pressupostos de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de l'Entitat Pública Empresarial. (Exp. 28608/2021)
 
8.- Aprovació del Compte General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès corresponent a l'exercici 2020. (Exp. 17324/2021)
 
9.- Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 25956/2021)
 
10.- Expedient de modificació núm. 7 del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2021. (Exp. 27595/2021). 

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

11.- Ratificació del Decret d'alcaldia núm. 2516/2021 del 25/06/2021, de desistiment del contracte mixt del servei de manteniment del clavegueram i construcció d'escomeses de connexió a la xarxa de clavegueram municipal. (Exp. 23356/2018-79/2018)
 
12.- Acord de delegació de competències de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la gestió de les zones de baixes emissions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. (Exp. 10239/2020)

Drets socials i igualtat

13.- Aprovació inicial del text del Reglament per a l'adjudicació d'habitatges per situacions d'emergències econòmiques i socials de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 11020/2019)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

14.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 426/2011-T - Exp. 25827/2021 - Josel, S.L. - Resolucions 16.12.2010 i 12.05.2011 – Aprovació definitiva i correcció d'errada material del Pla Parcial d'Ordenació a l'àmbit de Can Marcet.
 
15.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 10/2012-G - Exp. 1012/2012 - Josel, S.L. - Acord 19.09.2011 - Aprovació del trasllat de 10.000 m2 de sostre comercial a la zona de Can Sant Joan. (Exp. 1012/2012)
 
16.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 50/2014-L - Exp.11120/2021 - Josel, S.L. - Resolució 09.12.2013 - Aprovació definitiva Modificació puntual Pla Especial d'Assignació d'Usos a diversos equipaments de l'Avinguda de Roquetes i altres de Sant Cugat del Vallès.
 
17.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit del Café Catalunya. (Exp. 83007/20 - 18163/2020)

Sostenibilitat

18.- Pròrroga del contracte de serveis de manteniment de franges de protecció contra incendis forestals i de la vegetació de riberes i torrents de Sant Cugat del Vallès (Exp.45/2016-8402/2017-23014/2018-14504/2020)
 
19.- Aprovació dels acords per a l'impuls de la Via Verda del Vallès (Collserola -Sant Llorenç de Munt) (Exp. 13779/2021)
 
20.- Proposta d'aprovació de retorn de garantia definitiva del contracte del servei de manteniment de les franges forestals i execució dels treballs silvícoles. (Exp. 100/2010 -15875/2021)
 
21.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Grup d'Intervenció i d'Emergències de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat del Vallès (GIE de l'ADF de SCV) i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 30513/2020)
 
22.- Aprovació del Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC) adaptat als nous compromisos del Pacte d'Alcaldies-Covenant of Mayors de la Unió Europea. (Exp. 22572/2021)

Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural

23.- Ratificació de l'acord de dissolució del Consorci Local Ajuntament de Sant Cugat del Vallès- La Unió Santcugatenca, aprovat pel Consell General del Consorci en sessió de data 14 de juny de 2021. (Exp. 31123/2020)

Promoció econòmica 

24.- Convalidació administrativa per a l'abonament de la despesa de manteniment del mercat de Torreblanca a l'Associació de concessionaris del mercat de Torreblanca pel 1r i 2n trimestre de 2021. (Exp. 25957/2021)

Declaracions institucionals 

25.- Declaració institucional per garantir la preservació i conservació del Monestir de Sant Cugat i el seu entorn, patrimoni històric de la vila . (Exp. 27506/2021)
 
26.- Declaració institucional per a un reconeixement pòstum de la ciutat a Josep Pla-Narbona i San Antonio. (Exp. 27531/2021)
 
Declaracions de la Junta de Portaveus

27.- Declaració de la Junta de Portaveus del plenari municipal de Sant Cugat del Vallès donant suport a la proposta de dissolució del Consorci Local Ajuntament de Sant Cugat - La Unió Santcugatenca.
 
Mocions de grups municipals

28.- Moció del grup municipal de Ciutadans per a sol·licitar que el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat exigeixi a la Mútua de Terrassa i a l'Institut Català de la Salut l'obertura dels CAPs de Valldoreix i Can Mates, així com el Consultori de les Planes, amb tot els seus serveis durant el mes d'agost de 2021. (Exp. 27510/2021) 

Control dels òrgans de govern

29.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

30.- Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Participació