ple municipal

Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

Es fa avui, 21 de juny a les 16 h i es podrà seguir de forma telemàtica

per NacióSantCugat, Sant Cugat del Vallès, Catalunya | 20 de juny de 2021 a les 20:00 |
Ple municipal de Sant Cugat | Sergi Baixas
El ple municipal del mes de juny se celebra aquest dilluns 21 a partir de les 16 hores i es podrà seguir en directe de manera telemàtica per les restriccions del coronavirus a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat.

En total, el ple compta amb 39 punts de l'ordre del dia, en acabar serà el torn de l'audiència pública.


Ple ordinari del mes de juny del 2021: 
Despatx d'ofici


1.- Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari de data 18.01.2021.

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d’alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l’OAMCCSC i de l’IGEPESI.


Alcaldia
Recursos Humans

3.- Proposta de modificació de la plantilla del personal municipal 2021. (Exp. 13646/2021)

Presidència, Economia i Hisenda

4.- Dació de compte de l'auditoria de compliment de Cugat.cat referent a l'exercici 2020, realitzada per Auren Auditores com a coadjuvant de la Intervenció general (Exp. 4154/21)
 
5.- Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció general, de la bestreta de caixa fixa de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), corresponent a l'any 2020. (Exp. 8024/21)

6.- Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció General, de la contractació menor de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), corresponent a l'any 2020 (Exp. 9947/21)

7.- Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció General, de la contractació menor del Patronat Municipal d'Educació (PME), corresponent a l'any 2020. (Exp. 9973/21)

8.- Dació de compte dels informes trimestrals de morositat corresponents al primer trimestre de 2021 de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els seus organismes autònoms, societat municipal Promusa i EPEL Cugat.cat. (Exp. 16111/2021)

9.- Rectificació de l'Inventari General consolidat de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb referència a 31 de desembre de 2020. (Exp. 5481/2021)

10.- Adhesió de l'Ajuntament al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública de la Generalitat de Catalunya (Exp.22448/2021)

11.- Expedient de modificació núm. 4 del Pressupost de l'ajuntament per a l'exercici 2021. (Exp. 23388/2021)

12.- Programa de crèdit local 2021-Diputació de Barcelona. Aprovació del préstec i acceptació de la subvenció. (Exp. 22939/2021)

13.- Aprovació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal per les obres de restauració de la muralla de llevant del Monestir de Sant Cugat del Vallès, de conformitat amb l'Ordenança fiscal 5, art. 4.2.1.B) per a l'exercici 2021. (Exp. 22955/2021)

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

14.- Proposta d’aprovació de retorn de garantia definitiva del contracte del Servei de conservació i manteniment de les zones verdes de Sant Cugat del Vallès, lots 1 i 3. (Exp. 26007/2017- 107/10)

15.- Aprovació de segona i darrera pròrroga del contracte mixt de serveis de recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció vegetal, selectives especials; serveis de manteniment i gestió de la deixalleria del punt verd del centre, mini punt verd del mercat de Torre Blanca, punt verd mòbil i obres d'adequació de les instal·lacions del punt verd fix del centre. (Exp. 28821/2017 - 31/2015)

16.- Aprovació de primera pròrroga del contracte de subministrament de material elèctric per a les actuacions de la Brigada d'obres i serveis. (Exp. 30217/2017-42/2017)

17.- Aprovació expedient de contractació per adjudicar el servei de gestió, manteniment i control de les instal·lacions municipals de depuració d'aigües residuals (EDAR) i d'aigües grises (EDAG) i d'impulsió d'aigües residuals (EBAR), d'aigües pluvials (EBAP) i d'aigües freàtiques (EBAF). Període 2021-2024. (Exp. 10403/2020)

18.- Aprovació de la continuïtat, de forma transitòria, del contracte de serveis de gestió, manteniment i control de les instal·lacions municipals de depuració d'aigües residuals i impulsió d'aigües residuals i pluvials, fins l’adjudicació del nou contracte. (Exp. 23139/2018- 33/2015)

19.- Aprovació de la segona i darrera pròrroga del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions contra incendis de les dependències municipals. (Exp. 3580/2017- 27/2016)

20.- Aprovació de la modificació del contracte de serveis de manteniment de les instal·lacions contra incendis de les dependències municipals (Exp. 3580/2017- 27/2016)

21.- Adjudicació del contracte de serveis de connexions d'alarmes d'intrusió als edificis municipals. (Exp.23295/2019-51/2019)

Drets Socials i Igualtat

22.- Aprovació del Pla d'acció per a persones amb discapacitat 2021-2024. (Exp. 14192/2021)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

23.- Modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. (Exp. 344/2021)

24.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 262/2015 - Exp. 22791/2021 - Josel, S.L.U. - Acord 21.09.2015 - Denegació de proposta de nou Programa d'Actuació Urbanística al sector SCU-25 de la Ronda Sud de Sant Cugat del Vallès.

25.- Dació de compte de resolució executiva d'arxiu de les actuacions del recurs contenciós administratiu número 236/2018 - Exp. 36895/2018 - Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris al sector de la Torre Negra i altres - Acord 16.07.2018 – Informar desfavorablement la sol·licitud de reobertura de l'expedient administratiu i posterior aprovació provisional del Programa d'Actuació Urbanística i del Pla Parcial del sector 25 Ronda Sud - Torre Negra de Sant Cugat del Vallès, i denegar les propostes modificades de PAU i PPO formulades.

26.- Dació de compte de resolució executiva d'arxiu de les actuacions del recurs contenciós administratiu número 231/2018-J - Exp. 36886/2018 - Josel, S.L.U. - Acord 19.07.2018 - Denegació de l'aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic de delimitació del sector de la Ronda Sud SCU-25 - Torre Negra de Sant Cugat del Vallès.

27.- Dació de compte de resolució executiva d'arxiu de les actuacions del recurs contenciós administratiu número 228/2018 - Exp. 36880/2018 - Josel, S.L.U. - Acord 16.07.2018 - Informar desfavorablement la sol·licitud de reobertura de l'expedient administratiu i posterior aprovació provisional del Programa d'Actuació Urbanística i del Pla Parcial del sector 25 Ronda Sud - Torre Negra de Sant Cugat del Vallès, i denegar les propostes modificades de PAU i PPO formulades.

28.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 132/2016 - Exp. 18716/2016 - Josel, S.L.U. - Acord 20.06.2016 - Suspensió de la tramitació de plans urbanístics, projectes de gestió urbanística, d'urbanització, llicències de parcel·lació i altres al sector de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès.

Sostenibilitat

29.- Ratificació del Decret d’Alcaldia número DEC/1982/2021 de suspensió de terminis per a l'aprovació inicial del Pla d'emergència en situacions de sequera. (Exp. 18851/2020)

Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural

30.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pla estratègic de la cultura popular i tradicional d’arrel catalana de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 30658/2020)

31.- Aprovació inicial del Pla estratègic de turisme de Sant Cugat del Vallès 2021-2025. (Exp. 11089/2021)

Innovació, Transparència i Bon Govern

32.- Derogació del Reglament de creació i funcionament del Registre Municipal de Grups d'Interès. (Exp. 18128/2021)

Declaracions de la Junta de Portaveus

33.- Declaració de la Junta de Portaveus de rebuig a la construcció de murs a les fronteres i pel compromís amb la defensa del Dret Humà al lliure moviment de les persones. (Exp. 24203/2021)

Mocions de grups municipals

34.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per a la defensa del sòl industrial. (Exp. 23504/2021)

35.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per a la constitució d’una Comissió de Seguiment de l’àmbit de Torre Negra. (Exp. 23506/2021)

36.- Moció del grup municipal de Ciutadans a l’ajuntament de Sant Cugat per a la instal·lació de màquines de reciclatge d’envasos amb incentiu. (Exp. 23507/2021)

37.- Moció del grup municipal de Ciutadans a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès demanant la millora en el manteniment dels escocells i zones susceptibles de patir incendis forestals. (Exp. 23508/2021)

Control dels òrgans de govern

38.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

39.- Precs, preguntes i interpel·lacions

 

Participació