ple municipal

Aquests són els temes que es debatran aquest dilluns al ple de Sant Cugat

Se celebrarà el pròxim dilluns 19 d'abril a les 16 h de manera telemàtica

per NacióSantCugat, Sant Cugat | 16 d'abril de 2021 a les 10:00 |
Imatge del ple telemàtic de l'Ajuntament de Sant Cugat | Aj. Sant Cugat
El ple municipal del mes d'abril se celebrarà aquest dilluns 19 a partir de les 16 hores i es farà de manera telemàtica per les restriccions del coronavirus. El ple es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube de l'AjuntamentCugat.cat o TV Sant Cugat.

En total, el ple compta amb 28 punts de l'ordre del dia, en acabar serà el torn de l'audiència pública.


Ple ordinari del mes de març del 2021: 

Despatx d'ofici


1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'Acta del Ple extraordinari de data 4.12.2020.

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.


Presidència, Economia i Hisenda

3.- Aprovació de la modificació parcial dels preus públics del Grup IX per la prestació de serveis i cessió d'espais del Museu municipal per a l'any 2021. (Exp. 38737/2020).

4.- Modificació de la instrucció reguladora de les bestretes de caixa fixa aprovada pel Ple de 18 de febrer de 2019. (Exp. 4923/2021).

5.- Dació de compte de l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès número 096/2021, relatiu al seguiment del Pla d'Acció en matèria de contractació, aprovat per Decret d'alcaldia número DEC/3130/2019, de 14 de juny, i amb actualitzacions successives. (Exp. 17110/2020)

6.- Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 680/2021, de data 24.02.2021, de "Proposta de resolució d'adjudicació de contractes tramitats per procediment d'emergència com a conseqüència de l'emergència sanitària segons el Reial Decret núm. 463/2020, del 14.03.2020, de declaració d'estat d'alarma a tot el territori nacional". (Exp. 5934/2021)

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport

7.- Proposta de ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 675 de 24.02.2021 de designa de defensa lletrada en el RCA núm. 19/2021-BL. (Exp. 5267/2021)

8.- Proposta d'aprovació de la 4ª modificació del contracte de serveis de manteniment dels aparells elevadors de les dependències de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms (Exp.19520/2017- 11/2017)

9.- Proposta d'aprovació per a la continuïtat en la prestació del servei públic d'abastament d'aigua al municipi de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 13513/2019)

Drets Socials i Igualtat

10.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació pel Contracte de serveis del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, per procediment obert harmonitzat (Exp.20099/2020)

Desenvolupament Urbà i Habitatge

11.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en relació amb els límits de les parcel·les de l'Institut Escola Catalunya, de Sant Cugat del Vallès, com a conseqüència de la "Modificació puntual del Pla Especial d'assignació d'usos als equipaments del carrer Pompeu Fabra a Mira-sol i avinguda de les Roquetes a Can Magí, a l'àmbit del carrer Pompeu Fabra a Mira-sol" de Sant Cugat del Vallès. (Expedient: 9174/2020)

12.- Verificació de text refós de la modificació puntual del Pla especial d'assignació d'usos als equipaments del carrer Pompeu Fabra a Mira-sol i avinguda de les Roquetes a Can Magí (Expedient núm. 82001/15 - 41731/2015)

13.- Verificació de text refós de la modificació puntual de la regulació de l'ús industrial del Pla parcial d'ordenació del sector Turó de Can Mates - Ctra. Vallvidrera. (Expedient núm. 81006/18- 36258/2018)

14.- Admissió a tràmit i presa en consideració de la proposta de conveni urbanístic relatiu a la preparació d'una modificació puntual del PGM a l'àmbit de la finca de la Rambla del Torrent d'En Xandri, número 14, al polígon de can Magí, entre la propietat de la mateixa, Laboratoris Ferrer Internacional SA, i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Expedient: 6680/2021)


15.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 142/2015 - Exp. 29487/2020 - Josel, S.L. - Resolució 13.04.2015 - Aprovació definitiva MpPGM als àmbits de Valldoreix i altres del municipi de Sant Cugat del Vallès.

16.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 162/2015 - Exp. 42531/2020 - Bei Barcelona, S.A. - Resolució 13.04.2015 - Aprovació definitiva MpPGM als àmbits de Valldoreix i altres del municipi de Sant Cugat del Vallès.

17.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 192/2015 - Exp. 9327/2021 - Associació de veïns i veïnes progressistes de Valldoreix i altres - Resolució 13.04.2015 - Aprovació definitiva MpPGM als àmbits de Valldoreix i altres del municipi de Sant Cugat del Vallès.

18.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 173/2015 - Exp. 9336/2021 - Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener – Resolució Doc. 804-0-03/2019 3/116 13.04.2015 - Aprovació definitiva MpPGM als àmbits de Valldoreix i altres del municipi de Sant Cugat del Vallès.

19.- Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 214/2016 - Exp. 6075/2021 - Joan Antoni Muñoz Hidalga - Resolució 04.08.2016 – Aprovació definitiva de la Modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del Pla General Metropolità de Barcelona a l'àmbit de Can Barata del municipi de Sant Cugat del Vallès.

Joventut

20.- Proposta d'aprovació inicial del Text refós del Reglament del Consell de Joves (13/17) de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 20426/2020)

21.- Proposta d'aprovació definitiva del Pla Local de Joventut 2020-2023. (Exp. 32205/2020)


Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç

22.- Proposta de dació de conformitat per la baixada del tipus d'interès del préstec amb garantia hipotecària avalat per part municipal, per al finançament de les obres de reforma del Mercat municipal de Pere San. (Exp. 10983/2021)

Mocions Institucionals

23.- Moció institucional per la calendarització de l'execució del projecte d'arranjament de la Riera de Saladrigues i el Torrent de Buscarons. (Exp. 11934/2021)


24.- Moció institucional per l'obertura d'una delegació de la Tresoreria General de la Seguretat Social a la nostra ciutat. (Exp. 11934/2021)

25.- Moció institucional per a la implantació d'un Pla local de prevenció de suïcidi i salut mental. (Exp. 12019/2021)

Mocions de grups municipals

26.- Moció del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a reclamar que les entitats locals puguin disposar d'un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents de la Unió Europea. (Exp. 12018/2021)

Control dels òrgans de govern

36.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern

37.- Precs, preguntes i interpel·lacions
 

 

Participació