coronavirus

EN DIRECTE Segueix el ple municipal de Sant Cugat

Les preguntes de la ciutadania es contestaran al final de la sessió

per NacióSantCugat , 18 de maig de 2020 a les 16:00 |
Imatge del primer ple telemàtic de l'Ajuntament de Sant Cugat. | Aj. Sant Cugat
Aquesta informació es va publicar originalment el 18 de maig de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Deprés de celebrar el ple del mes d'abril de manera telemàtica, el pròxim dilluns 18 de maig la sessió ordinària es tornarà a fer de manera presencial. Això sí, amb accés restringit als regidors, al secretari, l'interventor i el personal municipal. Qui el vulgui seguir ho podrà fer per streaming a través de Cugatmèdia a partir de les 16 hores. 

Pel què fa a les preguntes de la ciutadania, aquesta vegada es respondran totes al finalitzar la sessió, cap al vespre. Qui vulgui fer arribar una pregunta al govern santcugatenc ho pot fer a través d'aquest enllaç. L'ordre del dia consta d'un total de 42 punts. 


Despatx d'ofici
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 17.02.2020 (ordinària) i 5.03.2020 (extraordinària).


2. Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d’alcaldia així com els dels organismes autònoms del Patronat Municipal d’Educació, de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC) i de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI).

3. Dació de compte del decret d’Alcaldia núm. 1412/2020, de 28 d’abril, concernent a la cancel·lació de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès, i les des seus barris de la Floresta, Mira-sol, les Planes i Volpelleres per a l’any 2020.


Alcaldia
4. Dictamen de modificació de l’horari de l’Audiència Pública.

5. Creació de tres comissions informatives de caràcter especial per tractar temes relacionats amb la crisi del COVID-19.

Recursos Humans
6. Dictamen de modificació de l’acord núm. 11 adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament en data 21.10.2019, relatiu a l’increment retributiu del 0,3% de la massa salarial a partir de l’1 de juliol de 2019.

7. Resolució al recurs de reposició de desestimació de compatibilitat de segona activitat privada.

8. Resolució sol·licituds del personal municipal per desenvolupar segones activitats en el sector públic o privat.

Presidència, Economia i Hisenda
9. Dació de compte d’acord núm. 9 de la Junta de Govern Local de data 25.02.2020, de convalidació i aprovació d’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del projecte d’administració electrònica.

10. Dació de compte dels informes del tresorer de l’Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL Cugat.cat corresponents al quart trimestre de 2019 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

11. Modificació parcial dels preus públics del Grup IX per la prestació de serveis i cessió d’espais del Museu municipal, per a l’any 2020.

12. Modificació parcial preus públics grup V "Per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives, piscina municipal i activitats esportives 2020”.

13. Dació de compte al ple dels resultats del control intern derivats de l'exercici de la funció interventora corresponent a l'exercici 2019, i de seguiment del pla d'acció aprovat per decret d'alcaldia DEC/3130/2019, de 14 de juny.

14. Expedient de modificació núm. 7 del pressupost de l'ajuntament per a l'exercici 2020.

15.Expedient de modificació núm. 8 del pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2020.

16. Proposta d'autorització a l'entitat mercantil de capital íntegrament local Promusa per a concertar una operació de crèdit a llarg termini.

17. Rectificació de l'Inventari general consolidat de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb referència a 31 de desembre de 2019.

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
18. Resolució de l’expedient per a l’adjudicació del contracte de serveis de prevenció i control de la legionel·losi al reg per aspersió del municipi.

19. Acord de suspensió del contracte de serveis de conservació i manteniment de l'arbrat públic, lot 2: Manteniment d'escossells i reg de l'arbrat viari. (Exp. 8493/2018 - 55/2017).

20. Acordar la suspensió de l'execució del contracte mixt de serveis de recollida de voluminosos, cartró comercial, fracció vegetal, selectives especials, així com els serveis de manteniment i gestió de la deixalleria del punt verd del centre, mini punt verd del mercat de Torreblanca, punt verd mòbil i les obres d'adequació de les instal·lacions del punt verd fix del centre amb reserva a centres especials de treball i empreses d'inserció sociolaboral. (Exp. 2881/2017-31/2015).

21. Acordar la suspensió de l'execució del contracte de gestió i explotació del servei de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària del municipi. (Exp. 9990/2020-78/2010).

22. Acord de suspensió del contracte de servei de manteniment de les zones verdes i les jardineres de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 26007/2017 (07/2010) - 16806/2018 (14/2018)).

23. Acord de suspensió del contracte de serveis de conservació i manteniment de l'arbrat públic, lot 1: poda, restauració i sanejament d'arbrat viari. (Exp. 8493/2018 - 55/2017).

24. Aprovació inicial del text de l'Ordenança municipal de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) de Sant Cugat del Vallès.

Desenvolupament Urbà i Habitatge
25. Declaració de caducitat i arxiu envers la tramitació del Pla especial urbanístic per la implantació d’una estació de servei a la parcel·la cadastral 4723710DF2942D situada al carrer de Can Solà, 17. (Exp. núm. 16257/2018 – 82002/18).

26. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible al polígon II del sector II de Sant Mamet. (Expedient núm. 8905/2018 - 82001/18).

27. Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de la UE-R13 del Pla Parcial d'Ordenació de Can Bellet, Can Canyameres i la Guinardera II a Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm.: 26722/2019 - 95001/19).

28. Proposta de dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 773, de 02/03/2020, de compareixença municipal en el RCA núm. 29/2020 - José Maria Rosás Espejo i Purificación Espejo Gómez - expropiació forçosa finca Av. Laietana, 4.

29. Proposta de dictamen per la ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 774, de 02/03/2020, de compareixença municipal en el RCA núm. 33/2020 - José Maria Rosás Espejo i Purificación Espejo Gómez - expropiació forçosa finca C/ Golf de Biscaia, 1.

Sostenibilitat
30. Aprovació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de Sant Cugat del Vallès pel període 2020-2025.

Cultura, Turisme i Patrimoni Cultural
31.Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 31.12.2019 sobre la pròrroga del conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu a la concessió directa de subvenció per a les obres de restauració del Monestir de Sant Cugat del Vallès.

32. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística.

Educació, Universitat i Memòria Històrica
33. Renovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament per a la realització del Programa de Formació i Inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball.

Esports
34. Ratificació de la resolució d'alcaldia DEC/739/2020 d'aprovació de la continuïtat del servei en el contracte de gestió i explotació dels serveis d'educació i pràctica esportiva al municipi de Sant Cugat del Vallès (Exp. 4/2014 - 10075/2018 OMET).

Participació i Barris
35. Dació de compte de la resolució d’alcaldia sobre el nomenament de presidència i representants dels grups municipals al Consell de Barri del nucli antic.

Mocions i declaracions institucionals
36. Moció institucional, en nom de la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat del Vallès, per a que les ajudes econòmiques que s’ofereixen a les persones amb pocs recursos estiguin exemptes de tributar en la renda de les persones físiques (IRPF).

37. Moció institucional davant la pandèmia internacional de la COVID-19.

38. Declaració institucional per a la commemoració del Dia Internacional de  les Dones.

39. Declaració institucional del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament contra la violència a la frontera entre Grècia i Turquia.

Mocions de grups municipals
40. Moció del Grup Municipal de C’s Sant Cugat per a la millora de les zones provisionals d’aparcament de l’HGC a Can Cabassa i la seva adequació a la crisi sanitària de la COVID-19. 

Control dels òrgans de govern
41. Control i fiscalització dels altres òrgans de govern.

42. Precs, preguntes i interpel·lacions.
 

Participació