ple municipal

Sabadell aprova la modificació del pressupost per al 2017 tot i la crítica de l'oposició

Hi ha un superàvit de 34 milions d’euros i una capacitat de finançament de més de 29 milions | L’oposició recorda que els diners provenen d’inversions no fetes

per Redacció , 12 de maig de 2017 a les 10:57 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 12 de maig de 2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L’Ajuntament de Sabadell ha aprovat en sessió extraordinària del ple municipal la modificació dels punts relatius al pressupost municipal i la relació de llocs de treball al consistori. L’oposició no ha votat en positiu als canvis i han mostrat públicament els seus recels als números, posant sobre la taula arguments com ara la manca de capacitat de donar resposta del govern municipal a les necessitats de la ciutat, que justificarien el romanent existent en no executar les inversions previstes.
 

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, aquest any s’ha registrat un superàvit de 34 milions d’euros i una capacitat de finançament de més de 29 milions. Aquestes dades obren la porta a dur a terme modificacions que tenen a veure amb projectes i saldar el deute existent.
 

“No podem destinar tots els diners a finalitats que l’Ajuntament decideixi, només en reduir l’endeutament existent amb entitats financeres i assumir determinats compromisos de despeses de l’exercici anterior, però 4.614.000 euros no estan sotmesos a restriccions, i estan subjectes a la utilització que vulguem”, ha explicat el regidor de Serveis Centrals, Albert Boada.
 
L’oposició ha atacat el govern per no haver sabut integrar els diners romanents en accions de ciutat, que aniran directament a mans de l’Estat. “El senyor Montoro estarà content”, ha assenyalat Carles Rossinyol (CiU), fet pel qual Esteban Gesa (PP) ha aprofitat per agrair-ho de part del ministre espanyol.
 
Pel seu cantó, Josep Ayuso (PSC) ha destacat que si els comptes de l’Ajuntament estan sanejats és gràcies a l’acció que el govern socialista va dur a terme. “Al 2012 vam aprovar el pla d’ajust, hi havia una situació complicada i tenia una durada de 10 anys, però al 2014 ja vam poder anunciar i aprovar la sortida del pla d’ajust”, ha recordat.
 
Gesa també ha aprofitat per posar salsa al ple, assegurant que per ell, el govern actual fa “mucho lirili y poco lerele”. Maties Serracant li ha demanat serietat: “No venim aquí a citar frases que va popularitzar Lina Morgan”, l’ha renyat.
 
Les dades: modificació del crèdit
 
L’Ajuntament ha tancat l’exercici pressupostari del 2016 amb un romanent de tresoreria per a despeses generals (“superàvit”) que es situa en els 34 M€, com es dedueix de la liquidació aprovada de l’exercici 2016, de la qual es va donar compte al ple d’abril. Aquesta xifra, que supera àmpliament la de l’any anterior (14 M€), s’explica per la combinació de: - un increment en els ingressos cobrats, especialment important en els impostos, que s’han situat en el 93% dels drets liquidats, i han superat les previsions aprovades en un 8,6% (quasi 7 M€). - una disminució en l’execució de despeses, bàsicament d’inversions, ja que la despesa corrent s’han executat en un 92%.
 
Aquest superàvit, juntament amb altres indicadors de la solvència econòmica i financera de l’Ajuntament com són una ràtio legal d’estalvi net del 15,97% i un nivell d’endeutament del 56,7% sobre els ingressos corrents liquidats, indica que la situació econòmica municipal està sanejada. No obstant això, la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera impedeix a les entitats locals que destinin aquests recursos, que s’han generat de la pròpia execució del pressupost, a les finalitats que cada govern municipal decideixi.
 
Pel contrari, està estrictament marcat quin pot ser el destí d’aquest superàvit: bàsicament reduir l’endeutament existent amb entitats financeres, a part d’assumir determinats compromisos de despesa provinents de l’exercici anterior. Així i posant xifres a aquests conceptes, el romanent de tresoreria de 34 M€ quedaria distribuït: 3,8 M€ es destinen a cobrir obligacions del 2016 que van quedar pendents d’aplicar al pressupost (OPA’s); 2,3 M€ a finançar compromisos de despeses assumits l’anterior exercici; 3 M€ per assegurar el compliment del termini legal de pagament a proveïdors, i la xifra més gran, 20 M€, a la reducció de l’endeutament.

Aquesta reducció de l’endeutament es farà mitjançant la cancel·lació de préstecs amb entitats financeres, o sigui, amb l’amortització anticipada d’aquelles operacions de crèdit que resulten més gravoses en termes econòmics per a l’Ajuntament. Com a novetat d’aquesta liquidació, hi ha una part del Romanent de Tresoreria (concretament la que supera la capacitat de finançament de la corporació, que són 4.614.259 €) que no està subjecte a aquestes restriccions d’ús i pot destinar-se a aquelles finalitats que decideixi el govern de la ciutat.
 
Per això, en la modificació de pressupost que es porta a aprovació al Ple, es destinen 3.056.022 € del superàvit del 2016 per a cobrir necessitats de la ciutat: El volum més gran (2 M€) va dirigit a actuacions de l’àrea de Territori que afecten al manteniment de la ciutat, reforçant partides de despesa ja previstes al pressupost 2017 com són el manteniment de ferms i voreres, amb 325.000€, la senyalització viària amb 75.000€, la subvenció a l’empresa TUS amb 400.000€ o les actuacions en arbrat, mobiliari urbà i jocs infantils, amb 130.000€. També es destina una part important a la redacció de projectes d’obres (450.000€), per poder executar futures inversions en l’espai públic. Una altra part es destina a finançar noves actuacions que es duran a terme durant l’any.
 
En aquest sentit, a l’àrea d’Acció social i Cultura es suplementen 188 m€ a Cultura per fer més activitats durant el Nadal, per la Festa Major i pel festival “El més petit de tots”. A Educació es suplementen 103m€, per activitats i inversions, i a Acció social 80 m€ per acabar el centre de tarda de la Casa dels Pins. Dins de l’àrea de Serveis Centrals, es destinen 60 m€ per estudis per avançar en l’administració electrònica, 90 m€ per subvencionar la plusvàlua dels pisos d’Adigsa dels Merinals, i 100 m€ per a Ràdio Sabadell, per fer front a una sentència de l’AGEDI en relació als drets dels productors musicals, entre altres.
 
Dins l’àrea d’Alcaldia, es posen 36 m€ per a campanyes de comunicació institucional, 18 m€ per un estudi sobre la qualitat de vida a la ciutat, i 25 m€ per reforçar l’organització d’actes ciutadans, a nivell de logística i d’activitats. Dins l’àrea de Promoció de la ciutat i Participació, es suplementen amb 78 m€ les subvencions per dinamització comercial, 18 m€ per fer el projecte comercial del mercat de Campoamor, i 18 m€ per encarregar el Pla d’Infància i el Pla d’Igualtat.
 
Les dades: aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
 
En el ple s’ha portat a aprovació l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 1/17, així com el reconeixement d’Obligacions (O) o l'Autorització, Disposició i reconeixement de les Obligacions (ADO) segons correspongui, de les operacions comptables que en la liquidació de 2016 es van comptabilitzar com a operacions pendents d'aplicar (OPA’S). L’import total de les OPA’s que s’aproven és de 2.338.111,40 €.
 
D’aquestes hi ha 2.254.561,06€ que corresponen a sentències que s’han rebut, concretament 1.869.651,97 € de la sentència en relació a les obres de la xarxa de recollida pneumàtica de residus del centre, on l’empresa va presentar una reclamació per diferències de criteri en les revisions de preus, i la sentència definitiva va arribar al mes d’octubre, per un import molt superior al previst, i va quedar pendent d’aplicar. L’altre import, 319.271,33 €, Departament de Comunicació – Pl. de Sant Roc, 1. 08201 Sabadell. Tel. 93 745 31 18. premsa@ajsabadell.cat 3 correspon al pagament d’una indemnització a un tercer l’any 2011 que l’Ajuntament va haver de fer efectiu i que va quedar pendent d’aplicar. La resta, 83.550,32 €, corresponen a factures que, per diferents motius, no es van poder aplicar al pressupost 2016.
 
En concret, 10.023 € per operacions que van començar la tramitació però es van fiscalitzar negativament perquè l’aplicació pressupostària no era la correcta; 41.038 € no es va poder reconèixer l’obligació per falta de consignació, i 32.444 € d’una factura que no va ser tramitada dins el termini establert.
 
Les dades: modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sabadell
 
Es proposa la modificació de la relació de llocs de treball per canviar la forma de provisió del lloc de viceinterventor, que passa a proveir-se pel sistema de concurs, atenent a la resolució de la secretària general de coordinació autonòmica i local, depenent de la Secretaria d'Estat d'administracions públiques, en virtut de la qual no s'autoritza que aquest lloc de treball sigui proveït pel sistema de lliure designació.

 

Participació