dis la teva!

Anunci de l’Ajuntament de Rialp

per Redacció, 27 d'abril de 2018 a les 12:12 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 27 d'abril de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Per coneixement general es fa saber que l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Rialp, mitjançant el Decret núm. 38/18 de 25 d’abril de 2018 ha acordat el següent:


PRIMER: APROVAR INICIALMENT el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística Núm. 3 de Rialp, redactat i signat pel tècnic Marc Guillén i Casal (Enginyer Tècnic d’Obres Públiques) compost per parcel·la única de sól industrial i promogut per l’empresa Fustes Sebastia s.l.

SEGON: Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes a comptar des de l’última de les publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al diari Pallars Digital, a l’estaló d’anuncis municipal i, per mitjans telemàtics a la web municipal www.rialp.cat amb el benentès que si en el període esmentat no es produeixen al·legacions l’acord d’aprovació inicial s’eleva tàcitament a definitiu sense necessitat d’ulterior acord. 

L’expedient romandrà durant el tràmit d’informació pública a les dependències administratives de l’Ajuntament de Rialp (Plaça del Tornall, 1. 25594 RIALP), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

TERCER: Comunicar els presents acords als promotors del projecte i a tots els interessats que figurin en el projecte de reparcel·lació.


Aquest acte, que és de tràmit, no és susceptible de recurs. Altrament, podeu interposar qualsevol acció que cregueu oportuna.

Rialp, 25 d’abril de 2018

Gerard Sabarich Fernàndez-Coto
Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp

 

Com participar al "Dis la teva"?

 

Participació