Constituïda la Comissió del Patrimoni Cultural a la Catalunya Central

Primera trobada a Vic.

per Redacció osona.com , 29 de novembre de 2009 a les 06:54 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 29 de novembre de 2009 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La primera comissió territorial del patrimoni cultural s’ha dut a terme aquest divendres, dia 27 de novembre, a la sala Sert de l’Ajuntament de Vic, i ha estat presidida pel director general del Patrimoni Cultural, Jordi Roca i Armengol, i la directora territorial, Gemma Boix i López.

Les comissions territorials del patrimoni cultural són òrgans col•legiats adscrits al departament competent en matèria de cultura, amb competència sobre la demarcació de cadascun dels serveis territorials, en els quals tenen la seu.

Aquestes comissions territorials del patrimoni cultural tenen la composició següent:

a) Presidència: la persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural.

b) Vicepresidència primera: la persona directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de cultura corresponent.

c) Vicepresidència segona: la persona cap del servei competent en matèria de patrimoni cultural arquitectònic, amb funcions de coordinació tècnica per tal d'unificar criteris i definir protocols d'anàlisi en relació amb els expedients sotmesos a la consideració de les comissions.

d) Vocalies:
. Una persona tècnica del servei competent en matèria de patrimoni cultural arquitectònic, amb funcions de ponent.


.Una persona tècnica del servei competent en matèria de patrimoni arqueològic i paleontològic, amb funcions de ponent.
.Dues persones tècniques en representació del departament competent en matèria de

política territorial i obres públiques.
.Una persona tècnica en representació de la diputació provincial corresponent.
.Dues persones tècniques en representació de municipis que tinguin conjunts històrics o zones arqueològiques situades en sòl urbà declarats d'interès nacional, proposades per les associacions municipalistes.
.Una persona tècnica en representació del Col•legi d'Arquitectes de Catalunya.
.Tres vocals de lliure designació per la persona titular de la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural, d'entre persones de mèrits reconeguts en matèria de patrimoni cultural.
S'intenta aconseguir una composició paritària d'homes i dones.

e) Secretaria: una persona funcionària de la Generalitat del cos de titulats superiors, nomenada per la Presidència, amb veu i sense vot
Les seves funcions són:
a) Autoritzar les intervencions en monuments històrics, jardins històrics, zones arqueològiques i zones paleontològiques d'interès nacional, en aplicació de l'article 34.1 de la Llei del patrimoni cultural català.
b) Autoritzar les intervencions en conjunts històrics, llocs històrics i zones d'interès etnològic d'interès nacional i en tots els entorns de protecció si no tenen aprovat l'instrument urbanístic de protecció corresponent, en aplicació de l'article 34.2 de la Llei del patrimoni cultural català.
c) Autoritzar els canvis d'ús de monuments històrics, en aplicació de l'article 36 de la Llei del patrimoni cultural català.
d) Emetre informe sobre les propostes de deixar sense efecte la declaració de béns culturals d'interès local, d'acord amb l'article 17.4 de la Llei del patrimoni cultural català.
e) Emetre informe sobre les llicències suspeses per la incoació d'expedients de declaració de béns culturals d'interès nacional, en aplicació de l'article 31 de la Llei del patrimoni cultural català.
f) Emetre informe sobre els instruments urbanístics de protecció a què fa referència l'article 33.2 de la Llei del patrimoni cultural català.
g) Emetre els informes que siguin sol•licitats al Departament de Cultura en aplicació de
l'article 83.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, en la tramitació de plans d'urbanisme que afectin un conjunt històric, una zona arqueològica, una zona paleontològica, un lloc històric, una zona d'interès etnològic o un entorn de protecció d'interès nacional.
h) Emetre informe previ al desplaçament d'immobles d'interès nacional, d'acord amb l'article 37 de la Llei del patrimoni cultural català.
i) Autoritzar el rebliment indefinit de restes arqueològiques o paleontològiques que formin part d'una zona arqueològica o paleontològica d'interès nacional, d'acord amb l'article 31.4 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
j) Autoritzar el trasllat i l'eliminació de restes arqueològiques i de restes paleontològiques que formin part d'una zona arqueològica o d'una zona paleontològica d'interès nacional, d'acord amb el que preveuen els articles 32.3 i 33.3 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.
k) Emetre els informes i atendre les consultes que les administracions públiques els formulin en relació amb el patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic.

Funcionament d’aquestes comissions:

Els acords de les comissions territorials del patrimoni cultural s'adopten per majoria simple dels membres presents.

Les comissions territorials es reuneixen, de manera ordinària, una vegada al mes i, extraordinàriament, quan siguin convocades per la Presidència.

 

Osona.com estrena butlletí setmanal
Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament

 

Participació