Al·legacions d'ICV al Pla d'Infraestructures de Transport


En el DOGC núm. 4528 de 13 de desembre 2005 va sortir publicat l’anunci que s’obria el període d’informació pública del projecte del PITC.

Pensem que un pla com aquest ha de contemplar criteris socials com:

• Garantir la possibilitat de transport per a tota la població sense necessitat de recórrer al vehicle privat.

• Resoldre antics i nous problemes de transport. Cas, per exemple, de l’accés en transport públic als polígons industrials.

• Tenir cura d’aquelles situacions especials, per manca de mobilitat del propi cos, esteses i oblidades de la xarxa pública de comunicació i transport.

Per tant, un cop estudiada la documentació pertinent i tenint en compte els criteris esmentats, s’exposen les següents:

AL•LEGACIONS:

Al•legacions de caràcter general

A. Abans d’abordar i aprovar documents com el projecte de Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) és necessari que el Govern aprovi les Directrius Nacionals de Mobilitat, tal com preveu la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

B. El projecte de PITC ha d’adequar-se a les Directrius Nacionals de Mobilitat. La pròpia Llei de la mobilitat diu clarament que aquestes Directrius han de servir per l’elaboració dels instruments de planificació de la mobilitat; el PITC és un d’aquests instruments de planificació amb consideració de “pla específic”.

C. El projecte de PITC proposa un model oposat al de la mobilitat sostenible. Segueix el model continuista de previsió de viatgers i mercaderies a partir d’un sistema de càlcul basat en una taxa anual de creixement dels trànsits i no qüestiona les actuals tendències.
No planteja cap escenari de contenció de la mobilitat. És una proposta que incomplirà el protocol de Kyoto.

D. Entenem que la planificació de les infrastructures no ha de respondre prioritàriament a la demanda existent, sinó al model territorial i de mobilitat que es vol assolir: demanem que totes les actuacions segueixin els principis de la sostenibilitat.

E. El projecte de PITC, a banda d’una visió global del territori català, ha de contemplar les connexions amb la resta de l’Estat Espanyol i amb França.

F. S’ha de prioritzar la inversió en mesures que afavoreixin el transport públic, bé sigui tren, autobús, etc.

G. En la mesura del possible, les infrastructures que s’hagin de construir per a vehicles privats han de ser compatibles amb el transport públic (túnels, ponts, accessos a poblacions, etc.).

Al•legacions específiques a la comarca d’Osona

A Osona, el transport públic per carretera és insuficient i mancat de disseny global, mentre que el ferroviari té un traçat obsolet, és lent i poc fiable. Mentre no es millorin substancialment ambdós, entenem que no té sentit parlar de grans inversions en obres noves per connectar la comarca amb l’àrea metropolitana de Barcelona.
Per tot això, presentem les següents al•legacions pel que fa al projecte de PITC en l’àmbit de la comarca d’Osona:

1. Pel que fa al ferrocarril, prioritzar les inversions ferroviàries abans que les carreteres; i en aquest sentit, primar la inversió en la línia Barcelona-Puigcerdà-La Tor de Querol abans que la nova proposta de Tren Transversal. Per això demanem també:

a) La necessitat de considerar la línia de tren Barcelona-Puigcerdà-La Tor de Querol com a línia transfronterera, pel que fa a inversions, manteniment, promoció, etc.

b) Estudiar la connexió de la línia de Puigcerdà amb la Seu d’Urgell i Andorra.

c) Estendre, a curt termini, el servei de rodalies (horaris i tarifes) fins a Ripoll.

d) Donar la màxima prioritat al desdoblament de la via des de Montcada a Vic i a Ripoll.

e) Fer les modificacions del traçat necessàries per augmentar la seguretat i l’eficiència del servei.

En aquest sentit, demanem específicament que es modifiqui el traçat entre els Hostalets de Balenyà i Vic, per tal d’acostar la via a la població de Tona (que, en nombre d’habitants, és la quarta població d’Osona i experimenta un important creixement demogràfic).

f) Dissenyar aparcaments dissuassoris per a vehicles privats (park & ride) a les estacions pertinenents.

g) Posar els instruments necessaris per al funcionament d’un servei de “metro comarcal” des de Centelles a Torelló.

h) Fer les actuacions necessàries per a la circulació de trens de recorregut internacional, amb aturada a les estacions principals (Granollers, Vic, Ripoll i Puigcerdà).

i) Pel que fa al projecte de Tren Transversal: limitar la seva velocitat a un màxim de 160 km/h, bo i acceptant el límit de 100 km/h quan les condicions orogràfiques ho requereixin. No ha de ser un tren d’alta velocitat ni de velocitat alta, sinó que ha de servir al territori per on circuli.

2. Pel que fa a carreteres,

a) Desprogramar en el projecte de PITC l’autovia 2 + 2 que es proposa entre el Vallès i Osona passant per Sant Feliu de Codines, Sant Quirze Safaja i Centelles. Aquesta autovia afectaria greument els espais naturals que fan de connectors entre els espais del PEIN de la zona del Moianès, els Cingles de Bertí i Gallifa, i també les zones naturals que connecten els Parcs Naturals de Sant Llorenç del Munt i el Montseny. La nova autovia projectada representaria una barrera infranquejable i, per tant, no hi hauria cap connexió possible entre el Parc de Sant Llorenç i el del Montseny.

b) Condicionar el traçat de qualsevol obra nova al menor impacte ambiental possible, i prioritzar la protecció dels ecosistemes naturals, els espais d’interès agrari i l’entorn agroforestal.
Pensem especialment en el futur desdoblament de l’Eix Transversal i en la proposada variant Sud de Vic, que podria afectar a la roureda del Llopart i altres espais d’interès.

c) Dissenyar un pla comarcal de millora del transport públic per carretera, on es contempli la mobilitat intercomarcal i intracomarcal, vetllant especialment per l’accés als polígons industrials i per que cap població quedi desatesa pel transport públic.

3. Finalment, demanem que el projecte de PITC contempli altres mesures complementàries de suport a la sostenibilitat:

a) Millorar el servei ferroviari amb actuacions com les següents:

 Fer còmodes les estacions per a les persones usuàries.

 Millorar la comfortabilitat de les unitats de tren.

 Ampliar l’horari de circulació de trens el matí i el vespre de Barcelona a Ripoll, en els dos sentits de circulació.

 Disposar de personal ferroviari a totes les estacions durant l’horari de circulació de trens.

 Mentrestant, instal•lar sistemes d’avís d’incidències, de la proximitat de l’arribada del tren, de la via de circulació, etc., a les estacions on no hi ha personal

b) Planificació de carrils per a bicicletes (vies verdes) que enllacin les poblacions més importants de la comarca, i que connectin també amb els polígons industrials.

Abril 2006<--- tornar a portada