1 de 10
Consell Comarcal del Solsonès

​L'oposició força un ple extraordinari per resoldre la situació de les treballadores familiars del Consell

Votació on ERC va impedir que entrés d’urgència en l’últim ple
per Redacció, Solsonès | 22 de març de 2023 a les 10:22 |
Es votarà una proposta d’acord de la CUP que planteja regularitzar els sous de tots els treballadors del Consell Comarcal d'acord amb la llei i aplicar un complement temporal a les treballadores familiars.

Tots els partits de l’oposició del Consell Comarcal, Junts, Independents i la CUP, han sol·licitat de manera conjunta un ple extraordinari per debatre una proposta d’acord que posaria fi a la precarietat de les treballadores familiars i que ERC va impedir que entrés d’urgència en l’últim ple.  


La proposta d’acord, impulsada per la CUP, planteja, per un costat aplicar, de manera provisional, l’augment de les retribucions de les treballadores familiars que consta a la valoració provisional de llocs de treball del Consell Comarcal del Solsonès i per un altre aplicar a tota la plantilla del Consell Comarcal del Solsonès, les retribucions establertes a la llei de pressupostos de l’estat, ja que actualment tota la plantilla del està cobrant per sota del que marca la llei.


PROPOSTA D’ACORD PER A L’APLICACIÓ PROVISIONAL D’UN COMPLEMENT A LES TREBALLADORES FAMILIARS I LA REGULARITZACIÓ DELS SOUS DE TOTA LA PLANTILLA D’ACORD A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT

Constitueix un fet notori la precària situació de les treballadores familiars de la plantilla del Consell Comarcal del Solsonès, relegades a l’últim pla, sumat a la manca de solucions efectives del govern.


Tan les pròpies treballadores familiars com el personal del Consell comarcal han reiterat la seva demanda de solucions urgents per aquesta situació injusta i s’han mostrat cansades d’aquestes circumstàncies, del desgast, i de la falta de compromís real a l’hora de resoldre aquesta demanda.

L’executiu del Consell comarcal explica que s’ha contractat el servei d’una empresa externa per dur a terme la valoració objectiva dels llocs de treball, i aquesta evidencia un canvi del sistema retributiu que afecta a tots els llocs de treball de l’entitat. Aquesta valoració, que resta pendent d’aprovar-se, demostra que uns casos s’està retribuint per sobre del que pertocaria i en tota la resta de casos (treballadores familiars incloses) s’està retribuint per sota del que pertocaria en base a criteris objectius, i en el nostre criteri, de justícia.


L’aprovació i aplicació d’aquesta valoració de llocs de treball subsanaria el greuge comparatiu que s’està aplicant en les categories més baixes.

Resulta evident que la solució a aquesta greu problemàtica passa per trobar una solució que s’ajusti a la normativa, i que a l’hora resolgui l’incompliment normatiu que afecta a la resta de plantilla de personal de l’entitat.

Per tot això, el grup comarcal d’Alternativa per Solsona-CUP, proposa l’adopció del següent acords:

PRIMER. Aplicar a tota la plantilla del Consell Comarcal del Solsonès, les retribucions bàsiques i el complement de destí previstos en les corresponents lleis de pressupostos de l’estat, amb efectes d’1 de gener de 2023, i per les quanties exactes que marca la normativa.

SEGON. Aplicar provisionalment l’import del complement específic assignat a les treballadores familiars, que consta a la valoració de llocs de treball pendent d’aprovació, amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i fins a 31 de desembre de 2023, entenent que l’import que s’abonarà és una quantitat a compte a expenses de l’aprovació definitiva de la valoració de llocs de treball. Aquesta aplicació s’ha de reflectir a la següent nòmina un cop aprovat aquest acord..

TERCER. Aquesta aplicació provisional s’ajustarà a l’import que finalment s’aprovi.
QUART. Instar al govern perquè aprovi de forma imminent i dins del termini anterior, la valoració de llocs de treball.

 

Participació