Centre Sanitari del Solsonès

Surt a concurs els serveis mèdics de cirurgia vascular del Centre Sanitari

Amb un pressupost anual de licitació 20.928,96 € i una durada del contracte de 2 anys

per Redacció, Solsonès | 11 d'octubre de 2021 a les 21:55 |
El Centre Sanitari del Solsonès ha tret a concurs la prestació del servei de cirurgia vascular per a aquelles persones assignades a l’àrea bàsica del Solsonès, amb un pressupost de licitació 20.928,96 € i una durada del contracte de 2 anys amb una possible pròrroga anuals de fins a dos anys més-

El pressupost base de licitació tindrà en compte el preu/hora, que s'estableix en 40,56 €/hora (quantitat exempta d'IVA), dins el qual es contempla tot el cost del servei inclòs el desplaçament i el quilometratge.


La prestació del servei es farà a les dependències del Centre Sanitari del Solsonès, FPC. No obstant això, el Centre Sanitari es reserva el dret a requerir els serveis en horaris diferents dels establerts sempre que sigui necessari realitzar alguna actuació per la seva afectació en el funcionament normal.

La dedicació mensual serà de 5 hores setmanals (estimació de 258 hores anuals) que es destinaran íntegrament a la consulta a pacients. El servei es desenvoluparà els dilluns entre les 10:00 i les 15:00 hores.


Les persones concurrents a la licitació són responsables de tenir la formació i titulació
adequada per desenvolupar les tasques referides. La persona adjudicatària haurà de complir tot el previst al respecte dels serveis prestats, tant a la normativa general com a la sectorial.


Els equipaments i materials necessaris per al desenvolupament del servei seran els propis del Centre Sanitari del Solsonès, FPC. Així mateix el professional especialista comptarà amb personal auxiliar d’infermeria del Centre Sanitari com a suport en la prestació del servei.

En el cas que, durant la vigència del contracte, quedi manifest que és necessària una major
dedicació horària, es mantindran les condicions econòmiques (el preu per hora).
L’adjudicatari assignarà de forma permanent a la prestació del servei els recursos que siguin necessaris en cada moment per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius del contracte.

El personal especialista servei tindrà, com a funcions principals atendre visites de la seva
especialitat (tant primeres com successives) i realitzar ecografies doppler vasculars.
El personal destinat a desenvolupar les tasques objecte d’aquest contracte haurà de tenir la
titulació legalment exigida per a l’exercici de la seva activitat, la qual s’acreditarà mitjançant la presentació de la documentació pertinent.

L’adjudicatari haurà d’informar, de manera immediata, als responsables tècnics del Centre
Sanitari de qualsevol incidència derivada del servei i haurà de presentar els informes escrits
sobre aquells incidents que se’ls reclamin.
L’adjudicatari haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per tal de cobrir els danys que, accidentalment, pugui ocasionar amb motiu de les activitats pròpies d’acord amb la documentació que obra a l’expedient.

L’adjudicatari serà responsable dels danys materials o corporals que es puguin produir a
conseqüència de la negligència, per part seva o dels seus empleats, durant l’execució de les
obligacions dimanades del contracte. 

 

Participació