Ajuntament de Solsona

A concurs una plaça temporal de cap d'unitat d'esports de Solsona

El contracte serà del 2 d'agost al 31 de desembre del 2021

per Ramon Estany, Solsona | 16 de juliol de 2021 a les 08:54 |
Pavelló municipal d'Esports de Solsona
L'ajuntament de Solsona ha aprovat les bases i la convocatòria del concurs per cobrir temporalment el lloc de cap d’unitat d’esports, durant  els períodes de vacances, compensació d’hores i permís per naixement del treballador titular.

El concurs ve justificat per que l’ajuntament no disposa de cap borsa de treball per cobrir aquest lloc, i és urgent poder disposar d’una persona que el pugui cobrir, especialment per la gestió actual de les piscines municipals amb l’afegit dels protocols pel Covid-19 extensible a la resta d’instal·lacions esportives.


La plaça vacant objecte de la convocatòria dependrà del Servei/Dependència Esports, amb la denominació de Cap d’unitat d’esports i tindrà la consideració de Personal laboral temporal a temps parcial. 
La data de contracte és el 2 d'agost de 2021 i la de finalització, el 31 de desembre de 2021. La jornada són 15 hores/setmanals en horari de 9 a 14 hores, dilluns, dimarts i divendres.


Obert el termini de presentació de sol·licituds fins al dia 23 de juliol de 2021. Tota la informació relativa al procés de selecció (llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal, convocatòria de proves, resultats...) es publicarà al web municipal en l'enllaç següent: https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/ofertes-d2019ocupacio

Les tasques a realitzar


- Coordinar i controlar els recursos humans adscrits a la seva unitat organitzativa 
distribuint tasques, guiant-los en l’execució dels processos i procediments de treball, etc.
- Gestionar els recursos materials assignats segons els criteris establerts pel seu superior jeràrquic.
- Gestionar els recursos econòmics assignats, informant de qualsevol desviació i/o necessitat econòmica no prevista a l'inici.
- Controlar el manteniment i l’ocupació de totes les instal·lacions esportives i piscina (inclou el control i manteniment de la gestió de les aplicacions d'utilització d'instal·lacions esportives) .

- Coordinar i realitzar el seguiment de totes les activitats en l'àmbit de l'esport que es duguin a terme al llarg de l'any, així com les possibles queixes i suggeriments que es derivin.
- Mantenir contacte amb les entitats i organismes esportius i gestionar ajuts econòmics.
- Col·laborar en les activitats organitzades.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral / funcionarial amb la Corporació.

- Verificar que els treballs integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi en les condicions de treball al servei de recursos humans (prevenció de riscos laborals), d'acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència i les obligacions en matèria preventiva, d'acord amb la normativa vigent.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 

 

Participació