Centre Sanitari del Solsonès

El Centre Sanitari adjudica finalment el servei de cuina

El concurs havia quedat desert i es van haver de modificar les condicions

per Ramon Estany , Solsonès, 10 de juny de 2021 a les 10:20 |
La comissió de govern del Centre Sanitari del Solsonès ha adjudicat el servei de cuina a l'única empresa que s'ha presentat al concurs, i que ja realitzava aquests darrers anys l'esmentat servei de cuina: SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, S.L.
 
Per acord de la Comissió de Govern de l’entitat de data 2 de març de 2021 s’acordà, entre altres, aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, per dur a terme el servei de cuina i alimentació del Centre Sanitari del Solsonès, FPC exercit amb criteris d’eficiència econòmica, social i mediambiental i amb un nivell òptim de qualitat, convocant la seva licitació per import per l’import anual de 139.698,81 € i 13.969,88 €, un total de 153.668,69 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del pressupost de l’entitat.
 
- Valor estimat del contracte: 558.795,26 € (IVA exclòs)
- Pressupost base de licitació:
Import IVA inclòs (€)
Pensió completa resident 14,18
Dinar hospital de dia 4,60
Berenar hospital de dia 0,80
Esmorzar personal 1,70
Dinar personal 4,50
Sopar personal 2,97
 
I la Mesa de Contractació, un cop valorada l'oferta de l'única empresa que s'ha presentat al concurs, ha adjudicat el contracte a SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, S.L, que ha ofert els preus següents, un 3% inferiors al pressupost base de licitació:
 
Import IVA inclòs (€)
Pensió completa resident 13,75
Dinar hospital de dia 4,46
Berenar hospital de dia 0,78
Esmorzar personal 1,64
Dinar personal 4,37
Sopar personal 2,88
 

 

Participació