Llobera

Llobera subvencionarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum

Les subvencions que s’atorgaran seran com a màxim de 2.000 € per sol·licitud, amb un límit del 50% de l’ import del cost total.

per Ramon Estany , Llobera, 9 de juny de 2021 a les 07:55 |
El Ple de l’Ajuntament de Llobera, en la sessió de data 4 de maig de 2021, va aprovar les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la instal·lació o millora d’un sistema d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica, d’autoconsum, al TM de Llobera.

Les esmentades bases s’exposen al públic pel termini reglamentari i finalitzat dit termini, quedaran definitivament aprovades. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament de Llobera des de la data de publicació d’aquesta convocatòria i fins el dia 5 de juliol de 2021.


L’objectiu és finançar la implantació de les energies renovables a Llobera, mitjançant l’adquisició de materials i instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, destinades a l’autoconsum, durant el període comprès entre l’1 de gener del 2021 i el 30 de novembre de 2021.

Seran subvencionables els materials i les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, destinades a l’autoconsum.


Es consideren beneficiaris les unitats familiars o persones físiques empadronades a un habitatge ubicat al terme municipal de Llobera el dia de l’aprovació inicial d’aquestes bases, que resideixin habitualment al domicili on consten empadronades, sempre i quan sol·licitin la instal·lació dels materials objecte de la subvenció a un habitatge ubicat al terme municipal de Llobera, i l’actuació es destini a l’autoconsum.

Cal ser major de 18 anys, estar empadronat/da i residir al terme municipal de Llobera el dia en què s’aprovin de forma inicial les esmentades bases i mantenir la condició d’empadronat/da al municipi de Llobera durant un període de 4 anys des de l’atorgament de l’ajut. Cal també haver sol·licitat i obtingut llicència municipal d’obres, en aquelles actuacions on es requereixi per la normativa urbanística aplicable i estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Llobera i amb la resta de les administracions publiques, així com presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim fixat en la convocatòria. 


Les subvencions que s’atorgaran seran com a màxim de 2.000 € per cada sol·licitud. S’atorgarà una subvenció per habitatge. En cap cas es subvencionarà més del 50% de l’ import del cost total de l’actuació per a la qual es sol·licita l’ajut. 

 

 

Participació