Odèn

Odèn ampliarà i reformarà el pavelló municipal d'esports de Cambrils

El projecte inclou la construcció i instal·lació d’una petita àrea de servei per autocaravanes,

per Redacció , Odèn, 7 de juny de 2021 a les 15:46 |
El Ple de l’Ajuntament d’Odèn, en sessió extraordinària de data 14 de maig de 2021, va aprovar per unanimitat el “Projecte de reforma i ampliació del Pavelló Municipal d’Esports de Cambrils", redactat per Gerard Torres i Rovira, arquitecte tècnic, per un import total de 79.253,36 euros, més 16.643,21 euros, d’IVA, el que fa un import total de 95.896,57 euros.

Se sotmet el Projecte a informació pública per termini d’un mes, mitjançant anunci en el BOP de Lleida, i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament durant els quals es pot examinar l’expedient i formular les al·legacions pertinents en el Registre General de l’Ajuntament d’Odèn.


Si en aquest termini no es presenten al·legacions ni reclamacions al mateix aquest esdevindrà definitiu sense ulterior acord.

L’objecte del present projecte es l'execució de les següents obres:

1.- Construcció d’una sala annexa al Pavelló Municipal d’Esports de Cambrils. Aquesta sala estarà situada al costat est de l’edifici, tindrà una superfície construïda de 128,77 m2 i una superfície útil de 118,95 m2, i estarà destinada a una sala per a usos varis (sala de reunió pels veïns, actes culturals, actes esportius, magatzem, etc)

2.- Obres de reforma i millora al pavelló existent, que consistiran en:

Substitució enllumenat pista poliesportiva, amb noves campanes de leds
Substitució enllumenat interior zona de vestidors i serveis, per noves lluminàries de leds.
Substitució i col·locació de noves de lluminàries d’emergència amb làmpada de led
Instal·lació de dos fanals exteriors amb làmpada de leds
Substitució de plaques de policarbonat cel·lular existents a la teulada del pavelló
Arrencada i anulació de les canals interiors coberta, i noves canals exteriors per evacuació d'aigües pluvials

3.- Construcció i instal·lació d’una petita àrea de servei per autocaravanes, amb una font d'aigua potable i un abocador per aigües brutes i aigües grises. També es col·locarà un tanca de protecció de fusta, al camí d'accés al pavelló des de la carretera. A la vegada es netejaran els vorals del camí d'accés, per tal d’aconseguir places d’aparcament, tal com està garfiat als plànols del projecte

Descripció general de les obres a realitzar
1.- Construcció d’una sala annexa al Pavelló Municipal d’Esports de Cambrils.
Aquesta sala estarà situada al costat est de l’edifici, tindrà una superfície construïda de 128,77 m2 i una superfície útil de 118,95 m2, i estarà destinada a una sala per a usos varis (sala de reunió pels veïns, actes culturals, actes esportius, magatzem, etc)
Es tracta d’una edificació amb una llargària de 23,10 metres, i una amplària entre 6,17 metres (façana nord) i 3,78 metres (façana sud). La coberta serà a una vessant. L'accés a l’edifici serà mitjançant una porta per a vianants i vehicles a la façana sud.

2.- Obres de reforma i millor al pavelló existent.
 Substitució enllumenat pista poliesportiva, amb noves campanes de leds
 Substitució de plaques de policarbonat cel·lular existents a la teulada del pavelló
 Arrencada i anulació de les canals interiors coberta, i noves canals exteriors per evacuació d'aigües pluvials
 Substitució enllumenat interior zona de vestidors i serveis, per noves lluminàries
(fluorescents i downlights) de leds.
 Substitució i col·locació de lluminàries d’emergència amb làmpada de leds
 Instal·lació de dos fanals exteriors amb làmpada de leds

3.- Construcció i instal·lació d’una petita àrea de servei per autocaravanes
La zona destinada a àrea de serveis ha de tenir les següents característiques:
 Una zona per aparcament
 Sistemes de buidat per aigües grises (aigües provinents de la dutxa, del lavabo i de l'aigüera de la cuina) i per aigües negres (aigües provinents dels WC)
 Tomes d’aigua
 Dipòsits per la recollida de escombraries
 Panells informatius pel correcte us i funcionament de l’àrea
 Es realitzarà una zona per aparcament de les autocaravanes, amb unes mesures de 700 cm de llargària i 260 cm d’amplària. La zona d’aparcament es resoldrà amb amb una solera de formigó de 15 cm de gruix, amb pendents, per tal d’evacuar les aigües grises
Construiran una arqueta per l’evacuació d'aigües negres, amb una tapa d’acer inoxidable, i amb una aixeta d’aigua per a la neteja de l’arqueta. Al costat tindran una aixeta per aigua potable.

 

Participació