Sant Llorenç de Morunys

Sant Llorenç de Morunys destinarà 126.000 euros a millores del clavegueram i la xarxa d'aigües

per Ramon Estany , Sant Llorenç de Morunys, 18 de febrer de 2021 a les 08:29 |
El passat 10 de febrer, el Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha aprovat inicialment la Memòria valorada i els projectes de tres actuacions per un valor total de 126.000 euros.
 

En concret, el consistori piteu ha aprovat, la Memòria valorada per a la realització d’actuacions puntuals en la xarxa de clavegueram de diferents zones del terme municipal de Sant Llorenç de Morunys, redactat per l’arquitecte Miquel Mingorance Murcia, amb un pressupost d’execució per contracta de 29.504,41 euros (IVA inclòs).

També s'ha aprovat, el “Projecte tècnic per a la instal·lació d’un sistema de cloració salina a la piscina municipal de Sant Llorenç de Morunys.” redactat per l’arquitecte Miquel Mingorance Murcia, amb un pressupost d’execució per contracta de 48. 286,14 € (IVA inclòs).


I finalment, s'ha aprovat el “Projecte per a la substitució de la canonada existent d’aigua potable de ferro per una de Pe alimentari de major diàmetre. Zona Emprius.” redactat per l’arquitecte Miquel Mingorance Murcia, amb un pressupost d’execució per
contracta de 48.020,14 € (IVA inclòs).


Tots aquests projectes se sotmeten a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquests anuncis en el Butlletí Oficial de la província de Lleida.
Durant aquest termini podran ser examinats per qualsevol interessat, perquè es formulin al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estaran a la disposició dels interessats a la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament (https://www.santllorens.ddl.net).
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi presentat cap al·legació o reclamació, els Projectes es consideraran definitivament aprovats.


 

 

Participació