Olius

Olius adjudica el servei de porta a porta a Volem Feina Serveis Ambientals

per Ramon Estany, Olius | 21 de gener de 2021 a les 10:04 |
 Per acord del Ple d’aquesta corporació de data 13 de novembre de 2020, es va acordar
aprovar iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per la gestió

indirecta del servei de la recollida porta a porta i transport dels residus del Pi de Sant Just reservat a Centres especials de treball d’iniciativa social i a Empreses d’inserció amb un pressupost base de licitació de 162.157,31 €, IVA exclòs.

La Mesa de contractació, en les sessions del dia 10 i 14 de desembre de 2020, va qualificar la proposició presentada i va proposar a la Corporació l’adjudicació a favor de l’empresa E.I. VOLEM FEINA SERVEIS AMBIENTALS, SL, única empresa presentada.


El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària duta a terme el dia 21 de desembre de 2020 va acordar per quatre vots a favor i un en contra: 
Adjudicar la gestió del servei de la recollida porta a porta i transport dels residus del Pi de Sant Just a l’empresa E.I. VOLEM FEINA SERVEIS AMBIENTALS, SL pel preu de:

Any 2021 vuitanta-vuit mil vuit-cents catorze amb vuitanta-set cèntims (88.814,87 euros) IVA inclòs
Any 2022 vuitanta-nou mil cinc-cents cinquanta-vuit amb disset cèntims (89.558,17 euros) IVA inclòs
Total: cent setanta-vuit mil tres-cents setanta-tres amb quatre cèntims (178.373,04 euros) IVA inclòs

Data d’inici del contracte: 1 de gener de 2021 

 

 

Participació