Taxes i impostos

Riner cobrarà 250 euros anuals als bars i restaurants per la recollida d'escombraries

Es troba a exposició pública la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació del servei de recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans al municipi de Riner

per Ramon Estany, Riner | 4 de novembre de 2020 a les 12:37 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 4 de novembre de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El Ple de l’Ajuntament de Riner en sessió ordinària del passat 2 de novembre de 2020
ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa

de prestació del servei de recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans
al municipi de Riner. 


TAXA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES O RESIDUS SÒLIDS URBANS AL MUNICIPI DE RINER

El fet imposable ve determinat per la prestació del servei de recollida; pels de

conducció, transvasament, abocament, manipulació o eliminació de les escombraries;
de deixalles industrials o comercials, i d’altres de similars.
Queden dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança els drets i residus sòlids com a
conseqüència de les següents activitats i situacions: Domiciliàries i Serveis

Les bases de percepció i tipus de gravamen, quedaran determinats a la següent tarifa:
A) Habitatges particulars, cases de turisme rural i habitatges d’ús turístic : 60 € anuals
B) Activitats de restauració ( bars i restaurants) : 250 €
C) Resta d’Activitats que facin ús del servei de recollida de residus: 110 €

La taxa per prestació del servei de recollida d’escombraries s’acreditarà per anys complerts, el primer dia de cada exercici, sense perjudici que dins d’aquesta unitat
puguin ser dividides de la següent manera:
A) Tarifes de segona i tercera categoria es cobrarà en un únic rebut a l’any.
B) Tarifa de primera categoria corresponent als Serveis es dividirà en dos rebuts a l’any.
Article 9. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari i la seva pròrroga,
es faran efectives per la via de recàrrec, d’acord amb les normes del Reglament General
de Recaptació vigent.

La present ordenança va ser aprovada pel Ple de 26 de novembre de 1993, i la seva
darrera modificació ha estat aprovada en el Ple de 2 de novembre de 2020.

 

Participació