Laboral

L'ajuntament de Solsona convoca un concurs per proveir places d'administració

per Redacció , Solsona, 6 d'octubre de 2020 a les 07:47 |

La Junta de Govern Local de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 21 de setembre de 2020, aprovà les Bases reguladores de la convocatòria pública per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places d’administratiu/a de l’Ajuntament de Solsona, en règim de personal laboral, i anunciar simultàniament la convocatòria de concurs oposició.


L’objecte és la creació d’una borsa de treball per a futures contractacions de caràcter

temporal per a substituir treballadors municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants, jubilacions o per atendre necessitats urgents de contractació, ateses les situacions excepcionals que es poden generar amb categoria d’administratiu/a; i amb les retribucions, jornada de treball i funcions que corresponen d’acord amb la relació valorada de llocs de treball de l’Ajuntament de Solsona, el pacte-conveni per al personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Solsona i la legislació
vigent.

La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys, amb possible ampliació expressa de 12 mesos més. Un cop constituïda, qualsevol nomenament de caràcter temporal d’administratiu/a que l’Ajuntament precisi
formalitzar, haurà de fer-se amb el personal que la constitueixi, per ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu.


Les característiques del lloc de treball d’administratiu/a de l’Ajuntament de Solsona són les següents:
Denominació del lloc: Administratiu/a.
Grup de classificació: C1.
Tipus de relació: Personal laboral temporal.
Titulació exigible: Títol de Batxiller o Tècnic equivalent, com la formació professional de grau superior.

Sistema selectiu: concurs-oposició en torn lliure.
Funcions encomanades segons la identificació del lloc a ocupar, d’acord amb les necessitats que es generin:

Gestor/a Administratiu/ve Borsa d’Habitatge
- Informar i assessorar la ciutadania en consultes bàsiques en matèria d’habitatge i especialment pel que fa a les línies d’ajuts per a l’accés a l’habitatge protegit, per a la rehabilitació d’habitatge, per pagament dels lloguers i sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges, així com altres productes i/o serveis que presta l’Oficina.
- Detectar habitatges que poden formar part de la borsa i gestionar la seva incorporació (visita, fotografies, etc).
- Comprovar la documentació i tramitar les sol·licituds corresponents, gestionar les fiances i altres i baixes de consums.
- Tramitar assegurances, sinistres de la llar i desnonaments.
- Controlar i inspeccionar els habitatges de la borsa, i l’estat del lloguer.
- Tramitar ajuts per al lloguer.
- Atendre i informar el públic personal i telefònicament en tot allò que sigui de la seva competència derivant a d’altres departaments o administracions en cas que sigui necessari.

- Dur a terme tasques d’arxiu, reprografia i control de documentació administrativa.
- Difondre la informació referent a la borsa en diversos suports (web, paper, etc.).
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcional amb la Corporació.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Tècnic/a auxiliar de Biblioteca
- Atendre les demandes dels usuaris en matèria d’informació, consultes bibliogràfiques i dels diferents serveis que presta la biblioteca; orientar en l’elecció de la documentació més adient per satisfer les demandes, així com informar del funcionament dels catàlegs informatitzats.
- Facilitar l’accés al fons de la biblioteca (llibres, revistes, dossiers, material audiovisual, etc.) així com a d’altres fonts d’informació externes (biblioteques de la Xarxa, biblioteques universitàries, Internet, etc.).
- Confeccionar carnets de lector i reclamar la devolució del document prestat quan sigui necessari.

- Revisar, registrar, etiquetar, magnetitzar i col·locar els llibres, revistes, diaris, audiovisuals, etc. I retirar-ne aquells que calgui a l’arxiu.
- Tenir cura del bon estat del fons i material, vetllant en tot moment pel bon funcionament de la sala i per una dinàmica adequada.
- Confeccionar dossiers (Internet i reculls de premsa) sobre temes d’actualitzat, determinant els continguts en funció de les necessitats dels lectors, així com mantenir actualitzada la col·lecció local, confeccionant guies de lectura.
- Col·laborar en la preparació i realització de les activitats de dinamització cultural que programa la Biblioteca.
- Col·laborar en la realització de les comandes especials (desiderates), atenent les necessitats o mancances detectades, ja sigui de llibres, revistes o de material àudio-visual.
- Obrir i tancar la biblioteca quan és necessari.
- Encarregar-se del procés de préstec.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Administratiu/va de l’OAC
- Registrar les entrades i sortides de l’Ajuntament i gestió del correu electrònic genèric.
- Informar i atendre el públic telefònicament i personalment respecte de totes aquelles qüestions de les que disposi d’informació per haver estat facilitada per les diferents àrees i adreçar les persones que sol·licitin informació cap al departament de l’Ajuntament més adient en cas de ser precisa una major concreció.
- Dur a terme la tramitació i seguiment dels expedients administratius que es puguin realitzar directament des d’atenció ciutadana, realitzar certificacions del padró i residència, aspectes relacionats amb la gestió del cementiri municipal, cobrament de rebuts i multes, etc.
- Difondre la informació d’activitats organitzades per les diverses àrees de l’Ajuntament i suport a la recollida d’informació necessària per a la seva realització (inscripcions, gestió de reserves, qüestionaris, venda d’entrades, etc.).
- Mantenir actualitzat el padró d’habitants i mantenir les relacions necessàries amb d’altres institucions per tal de desenvolupar correctament aquesta funció: INE, Diputació, etc.
- Lliurar i/o trametre documentació (certificats urbanístics, de béns, informes tècnics, permisos d’obres, volants d’empadronament, autoritzacions, etc.).
- Col·laborar en el disseny i manteniment dels procediments administratius de l’àmbit, aportant propostes de millora si s’escau.
- Realitzar i supervisar, d’acord amb les directrius rebudes, la tramitació de l’OAC i la recollida de dades necessàries per mantenir els indicadors de gestió.
- Controlar la caixa generada diàriament per les activitats de l’OAC.
- Gestionar el cens d’animals.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índoles tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Administratiu/va de Secretaria
- Realitzar funcions administratives vinculades a la celebració de Plens i a reunions de la Junta de Govern Local i d’altres òrgans de govern dels organismes municipals, com ara redactar l’ordre del dia, crear còpies d’informes i propostes d’expedients que s’hi presenten, imprimir-los i donar-ne trasllat, transcriure actes, etc.
- Tramitar expedients de contractació administrativa, creant còpies de la documentació, enviat-la al diari oficial corresponent per a la seva publicació, informant els concursants en relació a la convocatòria, convocant els membres de la mesa per a l’obertura de pliques, etc.

- Tramitar els procediments d’aprovació de disposicions generals de la Corporació (reglaments, ordenances, estatuts d’entitats instrumentals, etc) transcrivint textos, confeccionant les propostes d’aprovació, enviant documentació al diari oficial corresponent, traslladar la documentació per a la seva publicació a la web
municipal, etc.
- Recepcionar, comprovar, tractar i trametre documentació diversa gestionada per Secretaria, com ara documents procedents dels Àmbits de Gestió, llicències, decrets d’alcaldia i d’organismes autònoms, etc.

- Atendre visites i trucades responent consultes per a les que està facultat/da.
- Registrar, classificar i arxivar documentació i derivar la correspondència.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índoles tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Administratiu/va d’Intervenció
- Retre, atendre i filtrar tant visites com trucades telefòniques dirigides a l’interventor/a facilitant, si s’escau, la informació relativa al motiu de la trucada o visita.
- Organitzar, gestionar i actualitzar diàriament l’agenda del seu superior jeràrquic així com servir de suport a l’assistència departamental en actes públics o reunions inclosos en ella.
- Despatxar diàriament amb el cap per tal d’atorgar un suport genèric i fer un seguiment dels actes i activitats que correspongui realitzar.
- Donar suport al treball del cap mitjançant la realització de diversos tràmits i gestions administratives o econòmiques i del control de despeses per tal de desenvolupar de forma eficient les comeses pròpies del departament.
- Redactar informes, escrits i documents, generalment amb un alt grau de confidencialitat, que el funcionament del servei requereixi.
- Rebre, canalitzar, tramitar i arxivar la documentació d’entrada i sortida corresponent al funcionament diari del departament d’intervenció.

- Col·laborar en l’actualització de Bases de dades que permetin comandar amb més agilitat i coneixement els plans i actuacions del departament d’intervenció.
- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índoles tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.


Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar les seves sol·licituds:
a) Al registre electrònic de l’Ajuntament de Solsona, que trobareu a l’adreça:
https://solsona.eadministracio.cat/catalog/tw/2e55d2dc-334c-40ed-94d2-7491b31c638a
b) A les oficines de Correus.
c) A les oficines diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) Presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Solsona (carrer del Castell, 20, 25280 Solsona), telèfon 973480050 horari: dilluns de 8.30 a 19.00 hores (ininterrompudament) i de dimarts a divendres de 8.30 a 14.30 hores.

El termini per a la presentació d’instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de l’última publicació o extracte de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Les Bases es publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/ofertes-laborals.

 

 

Participació