Laboral

L'ajuntament de Solsona treu a concurs dues places d'oficial de brigada

per Ramon Estany , Solsona, 3 de setembre de 2020 a les 08:04 |

La Junta de Govern Local de l'ajuntament de Solsona en la sessió duta a terme el dia 24 d’agost de 2020, aprovà les Bases reguladores de la convocatòria per cobrir dues places d’oficial de Brigada (personal laboral fix) per torn lliure i constitució d’una borsa de treball, i anunciar simultàniament la convocatòria de concurs-oposició.


Característiques següents:

Servei/Dependència: Brigada Municipal.
Denominació del lloc: Oficial de Brigada.

Naturalesa: Personal laboral fix.
Grup de classificació: C2.

Jornada: completa.
Horari: segons necessitats del servei.
Complement destí: 12.
Complement específic anual: 7.788,16 euros.
Retribució bruta mensual: 1.470,59 euros.
Titulació exigible: Graduat en ESO, Graduat Escolar, Tècnic auxiliar (Cicle Formatiu de Grau Mig, FPI) o qualsevol altre títol declarat equivalent.
Sistema selectiu: concurs-oposició.
Número de vacants: 2.

Funcions encomanades:
- Realitzar els treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment d’obres en general tant a la via pública com a les dependències municipals: realització de murs, reconstrucció de paviments, clavegueram, pintura, jardineria, desbrossat, etc.
- Executar tasques de manteniment d’edificis, instal·lacions municipals (tasques de pintura, fusteria, etc.).
- Utilitzar les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment.
- Conèixer les característiques dels materials existents al mercat per a la correcta selecció i aplicació.
- Emplenar adequadament els documents acreditatius dels temps destinats a la realització dels treballs i del material utilitzat.
- Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (tarimes, trasllat de mobiliari, etc.) per al desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments.
- Conduir els vehicles transportant el material necessari i conduir altra maquinària específica per a la realització de les tasques.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i en coordinació amb personal ( prevenció de riscos laborals).
- Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.

Condicions d’admissió d’aspirants
Per formar part en les proves de selecció, serà necessari entre altres:
Estar en possessió, en el moment de la presentació d’instàncies del títol de graduat/da en ESO, Graduat Escolar, tècnic auxiliar (cicle formatiu de grau mig, FPI) o qualsevol altre títol declarat equivalent. 

Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud:
a) Al registre electrònic de l’Ajuntament de Solsona, que trobareu a l’adreça:
https://solsona.eadministracio.cat/catalog/tw/48ca0379-b873-41dc-b9f0-93eb8cf0e8bb
b) A les oficines de Correus.
c) A les oficines diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) Presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Solsona (carrer del Castell, 20, 25280 Solsona, telèfon 973480050, horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 hores i a partir del 14 de setembre els dilluns de 8.30 a 19 hores).

El termini per a la presentació d’instàncies és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les Bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal https://www.ajsolsona.cat/ca/l-ajuntament/ofertes-laborals.
3. Els/les aspirants han de satisfer la taxa de participació en concurs per places de l’Ajuntament de Solsona, que és de 20,00 euros, a la tresoreria municipal (IBAN ES60 2100 0081 9902 0000 0425).
Es bonificarà als aspirants que acreditin ser DONO (demanant d’ocupació no ocupat). 
La resolució es publicarà al Web Municipal (https://www.ajsolsona.cat/ca/l-ajuntament/ofertes-laborals).

 

Participació