Laboral

El Consell Comarcal contractarà dos tècnics de Promoció Econòmica

S'ha obert el concurs-oposició per aquestes dues places i la corresponent bossa de treball

per Redacció , Solsonès, 2 de setembre de 2020 a les 08:16 |
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, en sessió de data 26 d’agost de 2020, ha aprovat a convocatòria i les Bases del concurs-oposició per a la provisió de dos llocs de treball de tècnic/a de Grau Mitjà de desenvolupament local i estratègic per a l’execució, coordinació i seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica Covid-19, del Grup de personal laboral temporal del Consell Comarcal del Solsonès.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació del procés selectiu per a cobrir, amb caràcter d’urgència, els llocs de treball de dos tècnics/ques de Grau Mitjà de promoció econòmica del Pla de reactivació socioeconòmica Covid-19, per executar, coordinar i fer el seguiment del Pla, o per cobrir necessitats concretes i prioritàries de caràcter temporal i/o vacants dels projectes de desenvolupament local del Consell Comarcal del Solsonès.


La contractació efectiva de les persones pre-seleccionades restarà condicionada a l’atorgament al Consell Comarcal del Solsonès de la subvenció per a l’execució del corresponent projecte en el marc dels ajuts previstos de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19.
Un cop resolta la subvenció pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el cas de que sigui favorable, la contractació de les persones candidates restarà subjecte a que el SOC valori la seva idoneïtat per a portar a terme el Pla de treball, així com que les persones candidates compleixin en el moment efectiu de la contractació els requisits establerts en aquestes Bases, així com els requisits que regulen la subvenció.


S’estableix un període de prova per a aquests supòsits, amb caràcter general, de 6 mesos.
La vigència de la borsa és de 18 mesos des de la seva constitució, si no es constitueix una nova borsa que la substitueixi.


Identificació dels llocs de treball
Denominació: tècnic/a de Promoció Econòmica (tècnic/a d’Ocupació).
Categoria: tècnic/a Grau Mitjà.
Durada i tipus de contracte: 1 any i contracte per obra o servei determinat.

Denominació: tècnic/a de Promoció Econòmica (tècnic/a Dinamització Empresarial Rural).
Categoria: tècnic/a Grau Mitjà.
Grup de classificació: A2.
Durada i tipus de contracte: 1 any i contracte per obra o servei determinat.

Funcions del lloc de treball
Les funcions que es desenvoluparan en aquests dos lloc de treball de tècnic/a de promoció econòmica aniran vinculades a un dels dos àmbits de treball i dependrà del Pla de treball i del pla de reactivació socioeconòmica Covid-19.
Amb caràcter general i no excloent, les tasques que portaran a terme són:

Tècnic/a de Promoció Econòmica. Tècnic/a d’Ocupació
1. Impulsar la posada en marxa, executar i fer el seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica del Solsonès, en col·laboració amb els agents implicats.
2. Executar les actuacions i projectes definits al Pla de reactivació socioeconòmica Covid-19 del Solsonès.
3. Proposar, executar i fer el seguiment d’accions per a millora la situació d’ocupabilitat de les persones.
4. Impulsar la planificació, el disseny i l’execució de programes de capacitació i de formació que donin resposta a les necessitats de les persones i les empreses, per reactivar l’activitat econòmica i la millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores.
5. Promoure la creació de dispositius per a la requalificació i inserció laboral de treballadors/es en sectors econòmics que hagin quedat afectats per la crisi de la Covid-19
6. Impulsar la redefinició i donar suport als serveis estables d’acompanyament a la inserció sociolaboral de persones vulnerables i afectades per la crisis de la Covid-19.
7. Proposar, executar i fer el seguiment d’accions d’orientació professional especialitzada per a la inserció sociolaboral de persones vulnerables.
8. Impulsar accions per lluitar contra l’exclusió digital.
9. Coordinar-se i donar suport als ajuntaments, entitats i empreses per l’execució del pla de reactivació socioeconòmica Covid-19 del Solsonès i d’altres projectes de desenvolupament local.
10. Donar suport tècnic i treball transversal en projectes de desenvolupament econòmic.
11. Elaborar informes tècnics, gràfics, estadístiques, indicadors i altres documents que permetin el seguiment de les activitats pròpies de la seva especialitat.
12. Elaborar memòries i informes dels diferents projectes i programes de promoció econòmica i desenvolupament local, així com tota la documentació administrativa que es derivi de l’execució del projecte i fer-ne el seguiment.
13. Desplegar les activitats de promoció i comunicació associades als projectes.


14. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
15. I, en general, totes aquelles funcions que li siguin encomanades, relacionades o vinculades amb la promoció econòmica i desenvolupament local per acompanyar en pal·liar els efectes del Covid-19 als col·lectius afectats i al Consell Comarcal.

Tècnic/a de promoció econòmica. Tècnic/a dinamització empresarial rural
1. Impulsar la posada en marxa, executar i fer el seguiment del Pla de reactivació socioeconòmica del Solsonès, en col·laboració amb els agents implicats.
2. Proposar, executar i fer el seguiment d’accions per a millorar la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.
3. Realitzar la prospecció d’empreses i entitats per identificar necessitats, per pal·liar les afectacions produïdes per la crisi de la Covid-19.
4. Impulsar espais de treball i de coordinació amb les empreses de la comarca per la detecció de necessitats formatives, identificació de llocs de treball, mesures a aplicar per ajudar a pal·liar els efectes del Covid-19.
5. Suport a les empreses en la tramitació, seguiment i avaluació de subvencions derivades de la contractació laboral de participants en projectes de foment de l’ocupació.
6. Dissenyar, executar i fer el seguiment de programes d’ajuts a la contractació.
7. Orientar, assessorar i acompanyar en la creació de noves empreses i per la reconversió de les activitats
econòmiques per afrontar les conseqüències de la crisis de la Covid-19.
8. Donar suport tècnic en l’execució i suport en projectes de dinamització del teixit empresarial per dinamitzar-lo i recuperar activitat econòmica en el territori.
9. Donar suport específic als productors agroalimentaris, sobretot en la comercialització dels seus productes.
10. Dissenyar, organitzar i executar campanyes promocionals.
11. Impulsar accions per lluitar contra l’exclusió digital.
12. Elaborar informes tècnics, gràfics, estadístiques, indicadors i altres documents que permetin el seguiment de les activitats pròpies de la seva especialitat.
13. Elaborar memòries i informes dels diferents projectes i programes de promoció econòmica i desenvolupament local, així com tota la documentació administrativa que es derivi de l’execució del projecte, així com fer-ne el seguiment.
14. Desplegar les activitats de promoció i comunicació derivada dels projectes.
15. Coordinar-se i donar suport al Consell Comarcal, als ajuntaments, entitats i empreses per l’execució del pla de reactivació socioeconòmica Covid-19 del Solsonès i d’altres projectes de desenvolupament local.
16. Donar suport tècnic i treball transversal en projectes de desenvolupament econòmic.
17. Elaborar de memòries i informes dels diferents projectes i programes de promoció econòmica i desenvolupament local, així com tota la documentació administrativa que es derivi de l’execució del projecte.
18. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
19. I, en general, totes aquelles funcions que li siguin encomanades relacionades o vinculades amb la promoció econòmica i desenvolupament local per acompanyar en pal·liar els efectes del Covid-19 als col·lectius afectats i al Consell Comarcal.

Per ser admès com aspirant a les proves de selecció, s’hauran de reunir entre altres els següents requisits:
-Estar en possessió del títol de diplomatura, grau universitari o llicenciatura preferentment en la branca de les ciències econòmiques o socials i/o qualsevol titulació universitària oficial relacionada amb la tasca a desenvolupar o bé, malgrat no estar-hi relacionada, acrediti una experiència laboral amb tasques anàlogues a la que es pretén desenvolupar d’un mínim de tres anys.
-Estar inscrit com a demandant d’ocupació abans de la contractació. 


Les Bases es podran consultar al Tauler d’Anuncis d’aquest Consell Comarcal i a la Pàgina Web (http://solsones.ddl.net/).
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció es presentaran mitjançant instància genèrica dins el termini de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
La sol·licitud es podrà presentar Telemàticament, mitjançant el tramitador electrònic d’instàncies de la web del Consell Comarcal
(https://www.seu-e.cat/ca/web/ccsolsones). 

 

Participació