Obres

Castellar de la Ribera treu a concurs l'arranjament dels danys produïts als camins del municipi per les pluges de l'octubre de 2018

per Redacció , Castellar de la Ribera, 4 d'agost de 2020 a les 08:59 |
L'ajuntament de Castellar de la Ribera ha tret a licitació l'execució de les obres d'arranjament de diversos camins del municipi afectats per les fortes pluges del passat 14 d'octubre de 2018.

Les actuacions a realitzar estan situades en camins veïnals d'accés a masies del municipi i camí d'interès comarca.

Actuació 1: Cuneta del camí de Ginestà. TM. Castellar de la Ribera
Actuació 2: Camí de la Ribera Salada TM de Castellar de la Ribera

Actuació 3: Camí de Viladrich a cal Badoc
Actuació 4: Camí de can Gaspà

Actuació 5: Camí de Bajona

El Pressupost de licitació és de 563.842,72 € IVA inclòs (21,00%)
La Durada del contracte serà d'un mes
Termini de presentació d'ofertes: 14/08/20 23:00 h
 


Els  forts aiguats del dia 14 d’octubre de 2018,  de  forma intensa i en poques hores, van  malmetre diversos camins de la xarxa bàsica del terme municipal de Castellar de la Ribera. 

L’Ajuntament  de  Castellar  de  la  Ribera,  considera  que  l’execució  de  les  obres  i  treballs inclosos en aquesta memòria valorada són urgents per tal que posteriors episodis de pluja i neu no empitjorin l’estat dels caminis i poder garantir la correcta mobilitat dels habitants del municipi i dels serveis d’emergència tant mèdics com de prevenció d’incendis forestals. 
Aquestes actuacions s’han d’executar a molt  curt  termini  per  restablir amb  seguretat el funcionament de la xarxa de camins. 

Aquest episodi va produir fortes avingudes per  les  rieres i  rius  que van  incrementar els seus  cabals de  forma virulenta. També van provocar escorrenties, esllavissades i altres desperfectes que van empitjorar l’estat de les infraestructures. 
   

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A REALITZAR. 
Actuació 1:   Cuneta del camí de Ginestà 
Arranjament de cuneta perquè no es produeixi  descalç de l’asfalt. 
Per l’arranjament de la cuneta del camí de Ginestà es realitzarà un perfilat i un formigonat en forma de V per tal de reconduir les aigües de pluja i evitar que es descalci l’asfalt i així  garantir l’estabilitat lateral de la plataforma del camí. 
L’actuació serà aproximadament en 35 ml de cuneta.  
  La secció  típica de la cuneta serà  transitable,  triangular  (TTR‐10), de 1,00 metres 
d’amplària i 0,15 metres de fondària, revestida amb un mínim de 15 cm de formigó HM‐
20/P/10/I amb acabat remolinat. 

Actuació 2: Camí de la Ribera Salada 
Aportació de sediments de la Ribera a tocar del camí.  
En aquest indret l’erosió del riu va guanyant terreny i formant un meandre erosionant la base del camí de la Ribera Salada i desplaçant els sediments al centre de la conca. Per tal de minimitzar aquesta erosió es planteja actuar desplaçant els sediments que diposita el curs del riu a la riba convexa i recol∙locar‐los a la riba còncava. 
L’actuació prevista es valora en 4 dies de treball de màquina giratòria I els desplaçaments de la màquina a l’indret. 
Caldrà autorització de L’Agència Catalana de l’Aigua per a realitzar aquesta actuació. 

Actuació 3: Camí de Viladrich a cal Badoc 
Reconstrucció d’escullera. 
Es tracta d’un mur de pedra seca en mal estat i amb les pluges ha sofert un despreniment. 
Cal refer una longitud de 15 m d’escullera. 

Actuacions 4,  camí de Can Gaspà 
Reparació de camí gairebé impracticable per els xaragalls produïts per les pluges. 
Es tracta de camins en  pendent que les fortes pluges del 14 d’octubre han deixat força malmesos. 
Tenint en compte que comença la temporada de pluges, gel i neu és prioritari arreglar‐los per tal  que d’un dia a una altre quedin impracticables. 
L’actuació  a  realitzar  consistirà  en  anivellat  amb  motoanivelladora  petita,  aportació  de  tot‐ú  o graves, corronat, perfilat de les cunetes de terra i construcció de trencaaigües en els punts on es consideri convenient.  
  
Actuació 5: Camí de Bajona 
Construcció  d’escullera  amb  cap  i  base  formigonats  per  evitar  que  el  camí  asfaltat  es descalci. 
Es  tracta  d’un  camí  que  fa  uns  anys  es  va  asfaltar  I  realitzar  un  drenatge  francès.  Les patologies que afecten el camí són dues: 
‐ El  drenatge  provoca  acumulacions  d’aigua  al  camp  situat  a  la  cota  inferior  I  les 
corresponents esllavissades provocant el descalçat del camí asfaltat. 
‐ L’aigua que no s’absorbeix amb el drenatge arrossega terres del camp de la cota 
superior cap al camí provocant flonjalls I trencaments. 

 

Participació