Museu de Solsona

El Museu de Solsona obre concurs per cobrir la vacant de direcció tècnica

per Redacció , Solsona, 21 de juliol de 2020 a les 07:53 |
El bisbat de Solsona, atenent la proposta del Patronat del Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona, convoca el procés selectiu d’accés per a la provisió, mitjançant concurs de mèrits, de la vacant de director tècnic del MDCS.


L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió de la plaça de director tècnic en règim de
contracte indefinit amb un període de prova de 3 mesos. Aquesta provisió s’efectua

mitjançant el sistema de concurs d’acord amb el conveni entre la Generalitat de
Catalunya, el Bisbat de Solsona i l’Ajuntament de Solsona.


Entre els requisits, es demana posseir un títol superior universitari de graduat/llicenciat relacionat amb el lloc de treball o titulació equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en el concurs. 
 Posseir els coneixements específics sobre el personal tècnic i directiu de museus.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar al director del
MDCS, i caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides
a la base segona.
El model de sol·licitud es trobarà a disposició dels aspirants al MDCS, Plaça Palau,1.
252580 Solsona i a la pàgina www.museusolsona.cat.

Aquestes sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la fotocòpia del document nacional d’identitat, o del document acreditatiu de la nacionalitat que es posseeix, del títol acadèmic homologat, el certificat que acrediti el coneixement del nivell C de llengua
catalana de conformitat amb el que preveu l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, el currículum vitae (CV), els documents acreditatius dels mèrits al·legats i un projecte d’un màxim de 5 pàgines amb les estratègies per desenvolupar les seves funcions en el  context del MDCS. Tota la documentació es podrà presentar a les oficines de la Cúria
diocesana a l’atenció: Bisbat de Solsona - Comissió de Patrimoni- Plaça del Palau 1,
2580 Solsona; fins el divendres, dia 31 de juliol de 2020, a les 2:00 del migdia.

Funcions i responsabilitats del director tècnic
Sota el comandament del director del MDCS, el director tècnic desenvoluparà les
següents funcions:
1.- Museu de Solsona
 Executar i fer que s’acompleixin els acords del Patronat, conjuntament amb la direcció del museu.
 Assistir a les reunions del Patronat
 Confecció del pla anual d’activitats i de la memòria anual d’activitats.
 Confecció, conjuntament amb la direcció del museu, de l’avantprojecte de
pressupost, i execució i implementació del mateix.
 Dirigir, organitzar i gestionar l’equip humà i material adscrit al Museu, conjuntament
amb la direcció.
 Planificar, fer el seguiment i avaluar l’activitat del Museu.
 Coordinar i desenvolupar projectes encarregats en l’àmbit del Museu.
 Avaluar l’activitat del Museu i presentar propostes de millora.
 Qualsevol altre funció o activitat que li delegui la direcció o que li sigui encomanada pel Patronat. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

2.- Col·leccions del MDCS :
 Responsable del discurs museològic de les col·leccions i de la coordinació de les
possibles actualitzacions de la museografia de l’exposició permanent.
 Dissenyar, supervisar i avaluar projectes referents als àmbits i objectius del museu:
inventari, documentació, catalogació, protecció i conservació.
 Peritatge i taxació d’objectes d’acord amb el què estableix l’article 14.2 de la llei
17/90 de 2 de novembre de museus.
 Criteris de conservació i restauració del patrimoni. Vetllar per la custòdia i la
conservació dels béns del Museu.
 Proposar els criteris de la política d’ingressos, donacions i préstecs. Informar sobre
propostes d’adquisicions i baixes de la col·lecció. Portar una relació de l’entrada i
sortida dels béns.

3.- Recerca:
 Establir les línies directrius estratègiques de la recerca científica del MDCS.
 Fomentar l’estudi i investigació de les col·leccions del MDCS entre la comunitat
científica. Atendre als investigadors.
 Participar activament en la vida de la comunitat científica referent a l’arqueologia,
la història de l’art, l’etnologia i la museologia.
 Planificació i control de les publicacions del museu
 Planificar i dirigir programes de recerca en col·laboració amb diverses universitats i
equips de recerca.

4.- Difusió i promoció externa:
 Proposar el programa plurianual d’exposicions temporals i organitzar-ne el control
tècnic.
 Liderar les exposicions temporals de caràcter científic i/o divulgatiu.
 Planificació i control del desenvolupament de programes i activitats destinats a tots 
els segments de públic.
 Planificació i avaluació dels públics del museu.
 Coordinar i elaborar programes de difusió a l’entorn del MDCS.


Per valorar les persones presentades es constituirà un tribunal format per cinc persones
de reconeguda solvència tècnica en l’àmbit dels museus. Aquest tribunal presentarà una
terna al patronat, que decidirà la persona a contractar.

El tribunal, un cop comprovats els requisits de participació, valorarà els currículums tenint en comte
 Experiència professional en tasques similars: fins a 5 punts. No es tindrà en compte
l’experiència professional que no s’acrediti.
 Titulacions relacionades amb el lloc de treball: fins a 4 punts. Titulació que no sigui
l’aportada per la persona aspirant com a titulació exigida a la base segona, ni les de nivell inferior.
 Publicacions i docència, i ponències o comunicacions sempre relacionades amb el  lloc de treball: fins a 1 punt.
 Cursos, jornades, simposis i seminaris de formació, reciclatge o perfeccionament,
sempre relacionats amb el lloc de treball: fins a 2 punts.
 Idiomes altres que el català i el castellà: fins a 3 punts.
 El tribunal valorarà el projecte fins a un màxim de 10 punts.

Amb les tres persones que obtinguin la màxima puntuació el tribunal formarà una terna
que elevarà al patronat del museu, el qual decidirà la persona a contractar. Per fer-ho, el patronat o les persones en qui el patronat delegui podran entrevistar els candidats de la terna

La durada del contracte serà indefinit amb un període de prova de 3 mesos.
El contracte serà amb el conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos de
Catalunya, amb una categoria laboral: grup 1, en dedicació a jornada laboral de 37,5
hores setmanals a desenvolupar a la seu del MDCS (Plaça Palau 1, 25280 Solsona)
 

 

Participació