Treball

L'Ajuntament de Solsona treu a concurs una plaça d'enginyer

per Redacció , Solsona, 24 de desembre de 2019 a les 08:04 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 24 de desembre de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La Junta de Govern Local de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 9 de desembre de 2019, aprovà les Bases reguladores de la Convocatòria per cobrir una plaça d’enginyer/a (personal laboral fix) per torn lliure i constitució d’una borsa de treball.

BASES reguladores de la Convocatòria


Denominació del lloc: enginyer/a.
Grup de classificació: A2.

Tipus de relació: personal laboral fix.
Dedicació: completa.

Complement destí: 21.
Complement específic anual: 9.060,80 euros.

Titulació exigible: títol de graduat/da en l’àmbit d’enginyeria o títol d’enginyer/a. En tots els casos que es tracti d’un títol equivalent als exigits, haurà d’adjuntar-se un certificat expedient per l’òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.
Sistema selectiu: concurs oposició en torn lliure.
Número de vacants: 1.

Funcions encomanades: - Controlar i coordinar els recursos humans adscrits a la seva unitat organitzativa distribuint tasques, guiant-los en l’execució dels processos i procediments de treball, etc.
- Informar, supervisar, assessorar i controlar determinades activitats dins l’àmbit de les activitats classificades i serveis d’acord amb les directrius de l’equip de govern, el cap de l’àrea i la legislació vigent.
- Informar i tramitar les llicències d’activitats ambientals.
- Redactar i/o dirigir projectes d’instal·lacions i d’altres del seu àmbit de treball en projectes d’obres.
- Realitzar el seguiment i la supervisió de projectes i obres encarregats a equips externs.
- Supervisar i coordinar projectes de promotors privats dels que l’espai i l’equipament seran cedits posteriorment a l’ajuntament.
- Supervisar i revisar projectes realitzats per altres organismes públics que afecten el terme municipal.

- Fer el seguiment i el control de les incidències i de les instal·lacions durant el primer any de garantia.
- Donar assessorament a la resta de tècnics del servei així com en d’altres àrees i serveis que esdevé necessari.
- Realitzar de forma puntual, projectes de legalització d’instal·lacions.- Tramitar documents sobre serveis municipals a petició d’altres organismes públics i privats.
- Mantenir contactes i garantir la coordinació amb altres departaments i àrees de l’Ajuntament per tal de garantir el correcte desplegament dels objectius fixats per l’equip de govern.
- Col·laborar en la redacció de plecs de clàusules tècniques necessaris per l’execució dels projectes endegats des del departament.
- Establir criteris i informar respectes a les convocatòries de concursos-licitacions d’obres públiques.
- Redactar, tramitar i implantar el Duprocim i els Protocols d’actuació per a emergències.
- Redactar, tramitar i implantar els Plans d’Autoprotecció de les instal·lacions municipals.
- Informar dels Plans d’Autoprotecció d’àmbit local d’instal·lacions i/o activitats no municipals.

- Coordinar els equips actuants en cas d’emergència (protecció civil).
- Planificar i supervisar l’acompliment de les mesures preventives en matèria de prevenció de riscos i salut laboral tant de les activitats realitzades per l’àmbit com les externalitzades, en els terminis legalment establerts.
- Acomplir les directrius sobre prevenció de riscos i salut laboral, supervisar l’aplicació de les mesures preventives i l’ús correcte dels materials, equips i productes, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.


 El termini per a la presentació d’instàncies és de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de l’última publicació de l’anunci de la Convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la província de Lleida. Les Bases es publicaran al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i a la Pàgina Web municipal (https://www.ajsolsona.cat/ajuntament/ofertes-d2019ocupacio).
 

 

Participació