Tributs

Olius bonificarà els habitatges que instal·lin sistemes d'aprofitament energètic solars

per Ramon Estany, Olius, 29 d'octubre de 2019 a les 07:48 |
El Butlletí Oficial de la Província de Lleida publica avui l'aprovació provisional per a l'exercici de 2020 i següents la modificació de les ordenances fiscals, destacant l' Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles on s’estableix la bonificació per habitatges amb instal·lació d’energia solar.

Segons indica l'esmentada ordenança, els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble del 50 per cent.


Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: - Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge. - Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’administració competent.
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
- Acreditació de l’homologació per l’administració competent dels col·lectors de la instal·lació de producció de calor.
- Certificat de l’ajuntament que autoritza la instal·lació.


La bonificació s’atorgarà per un període de cinc anys després de la seva sol·licitud.”

 

Participació