Ajuntaments

Clariana de Cardener aprova el cartipàs municipal

El regidor Jaume Fons assumirà una dedicació parcial remunerada del 50%

per Ramon Estany, Clariana de Cardener, 20 d'agost de 2019 a les 08:14 |
A Clariana de Cardener, municipi solsoní de 148 habitants (any 2018) i on ERC es va imposar amb majoria, obtenint 4 dels 5 regidors, s'ha aprovat el següent cartipàs municipal.

A proposta de l’Alcalde, Albert Bajona Mascaró (ERC) s’acordà per unanimitat designar al regidor Jordi Rodríguez Hernández (ERC) com a regidor de les àrees de Joventut, Festes i Actes Socials, Comunicació i Telecomunicacions. Designar al regidor Jaume Fons Solé (ERC) com a regidor de l’Àrea d’Acció Rural i Infraestructures Viàries. Designar al regidor Joan Real Farré (ERC) pels temes referents a la gent gran. Designar als regidors Joan Real Farré (ERC) i Josep Mª Bajona Gutiérrez (JUNTS) per que comparteixin els temes referents a la lliga de tir al plat.


L’Alcaldia proposa establir que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc l’últim dimecres de cada mes imparell, a les 20.00 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat.

S’acorda per unanimitat: Primer. Aprovar les indemnitzacions a cobrar pels membres de l’Ajuntament en els casos exposats a continuació:
- Quilometratge: 0,19 euros/quilòmetre (no tributa a l’IRPF).

- Indemnització de les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu càrrec degudament justificades documentalment corresponents a pàrquings, peatges i transport.
- Dietes sense tiquet justificatiu: 12 euros i amb tiquet justificatiu sense límit (es recomana que els regidors siguin prudents amb les despeses).

A proposta de l’Alcalde, el Ple acorda per unanimitat: Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Clariana de Cardener que estarà integrada per la representació proporcional dels diferents grups polítics que integren la Corporació. La composició serà la següent: Alcalde Sr. Albert Bajona Mascaró Grup polític ICC - AM Vocals Jaume Fons Solé Josep Maria Bajona Gutiérrez Grup polític ICC – AM Grup polític Junts

Nomenament de Tinent d’Alcalde

Es nomena com a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Clariana de Cardener al regidor Jordi Rodríguez Hernández.

En la sessió de Ple ordinària de l’Ajuntament de Clariana de Cardener, de data 31 de juliol de 2019, s’acorda que la subvenció de càrrecs electes s’assigna únicament al regidor Jaume Fons, per una dedicació del 50% de la jornada.

 

Participació