Municipals 2019

L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, tindrà dedicació parcial al consistori

Assumirà governació, urbanisme, obres i vies públiques, canvi climàtic i energies renovables i relacions institucionals

per Redacció, Lladurs, 6 d'agost de 2019 a les 07:53 |
Alcalde i regidors de Lladurs

Lladurs ja ha aprovat el Cartipàs Municipal, règim de les retribucions dels Regidors i designació dels Membres de la Comissió Especial Comptes.
L'alcalde, Daniel Rovira i Ciuró, governarà un ajuntament monocolor, ja que el seu partit, Junts per Lladurs, va obtenir la totalitat dels regidors.


Pel que fa al repartiment de regidories, ha estat el següent:
- Regidor/a de Governació: Daniel Rovira Ciuró.
- Regidor/a d’Urbanisme: Daniel Rovira Ciuró, Marc Vila Alarcón, Modest Besora Augé, Judit Costa Borràs, Carme Sunyer Riu.
- Regidor/a de Joventut: Judit Costa Borràs.

- Regidor/a d’Ensenyament: Carme Sunyer Riu.
- Regidor/a d’Hisenda: Judit Costa Borràs.
- Regidor/a d’Agricultura i Ramaderia i Pesca: Modest Besora Augé.
- Regidor/a de Medi Ambient: Modest Besora Augé.
- Regidor/a de Protecció Civil: Marc Vila Alarcón.
- Regidor/a d’Obres i Vies Públiques: Daniel Rovira Ciuró, Marc Vila Alarcón, Modest Besora Augé, Judit Costa Borràs, Carme Sunyer Riu.
- Regidor/a de TIC: Judit Costa Borràs.
- Regidor/a de Comerç i Indústria: Marc Vila Alarcón.
- Regidor/a Sanitat i Serveis Socials: Carme Sunyer Riu.
- Regidor/a d’Esports: Marc Vila Alarcón.
- Regidor/a de Turisme: Judit Costa Borràs.
- Regidoria de Cultura: Judit Costa Borràs.
- Regidoria de Canvi Climàtic i Energies Renovables: Daniel Rovira Ciuró.
- Regidor de Relacions Institucionals: Daniel Rovira Ciuró.

S'ha determinat que el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament realitzi les seves funcions en règim de dedicació parcial i percebrà una retribució anual bruta de sis mil cent-noranta-nou euros amb trenta-vuit cèntims d’euro (6.199,38 euros).

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb caràcter ordinari, tindran lloc el penúltim dimecres no festiu de cada trimestre natural, a les 19.00 hores, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.

També s'ha aprovat les indemnitzacions a cobrar pels Membres de l’Ajuntament en els casos exposats a continuació:
Assistència als plens.......................50,00 euros/Ple Desplaçaments................................0,23 euros/quilòmetre
Designació Membres de la Comissió Especial de Comptes
Comissió Especial de Comptes (Comissió Informativa permanent per als assumptes relatius a Economia i Hisenda de l’Entitat). Aquesta Comissió estarà integrada per l’alcalde president, en Daniel Rovira Ciuró, que la presidirà, i pels regidors, Marc Vila Alarcón, Modest Besora Augé, Carme Sunyer Riu i Judit Costa Borràs.

 

Participació