Municipals 2019

Llobera també tindrà un govern de concentració

L'alcalde, l'independent Ramon Angrill, assumirà Governació, Política Territorial i Urbanisme i Protecció Civil

per Redacció, Llobera, 5 d'agost de 2019 a les 08:58 |
Alcalde i regidors de l'ajuntament de Llobera
En el repartiment del cartipàs municipal de Llobera, s'han realitzat les delegacions següents;
Al regidor Joan Vendrell Segués (Junts per Llobera)  com a regidor de l’activitat agrària.

A la regidora Maria Dolors Caelles Colell (ERC) com a regidora de l’àrea de benestar i família, d’esports, cultura i responsable dels edificis de titularitat municipals.
A la regidora Inmaculada Traveset Viladrich (Independents) com a regidora d’Hisenda.
A la regidora Maria Cardona Solé (Independents) com a regidora de Medi Ambient, Joventut i Educació.
La resta de funcions seran exercides per l’Alcalde, Ramon Angrill Cots (Independent) entre les quals es troben Governació, Política Territorial i Urbanisme i Protecció Civil.


L’Alcaldia proposa establir que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc el primer dimarts hàbil de cada mes, a la sala de sessions de l’Ajuntament.
Les sessions ordinàries tindran el següent horari:
Del dia 1 d’abril al 30 de setembre: es fixen a les 20h vespre. Del dia 1 d’octubre al dia 31 de març: es fixen a les 19h vespre.

Així mateix, s'ha determinat que l'alcalde  realitzi les seves funcions en règim de dedicació parcial per l’increment del volum de responsabilitats i tasques que aquests darrers anys s’han donat, i havent de tenir una presència efectiva mínima en l’Ajuntament del 50% de la jornada ordinària.
S'estableix a favor del càrrec president-alcalde, en règim de dedicació parcial, una retribució anual bruta de 6.199,38€, que es percebrà en dotze pagues, corresponents a les diferents mensualitats de l’any, i donar-lo d’alta en el règim de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

Es fixa per als regidors una indemnització de 40€ per assistència als plens de l’Ajuntament.
I  en concepte de despeses de quilometratge es cobrarà 0,19€ que no estaran subjectes a retenció, i pel que fa al concepte de dietes es fixen 12 euros/ menú diari.

S’acorda per unanimitat:
Crear la Comissió Especial de Comptes formada per:
- Joan Vendrell Segués, Regidor per Junts per Llobera - Inmaculada Traveset Viladrich, Regidora per Independents per Llobera - Maria Dolors Caelles Colell, Regidora per Esquerra Republicana de Catalunya

Finalment es nomena com a tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Llobera al regidor Joan Vendrell Segués.

 

Participació