Centre Sanitari del Solsonès

El Consell suprimeix el lloc de treball de cap d'administració del Centre Sanitari

Ho fa en caràcter d'urgència donada la situació de dèficit pressupostari i financer dels últims tres exercicis.

per Ramon Estany , Solsona, 12 de maig de 2019 a les 07:14 |
La Presidència del Ple del Consell Comarcal
Aquesta informació es va publicar originalment el 12 de maig de 2019 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
En el passat Ple del Consell Comarcal del Solsonès es va aprovar no sense les queixes de l'oposició, PDECat i CUP, l'amortització del lloc de treball de Cap d'Administració del Centre Sanitari del Solsonès, acollint l’argumentació manifestada per la Gerència del Centre Sanitari del Solsonès en el seu informe tècnic de data 30 d’abril de 2019 en el sentit de ser viable, per motius organitzatius i econòmics.

L'amortització del Lloc de Treball de Cap d’Administració es fa per existir causes organitzatives i econòmiques que han provocat que a dia d’avui el lloc de treball esmentat no tingui assignada cap funció específica, per assumir-les íntegrament el personal  i l’equip de Direcció.

Aquesta decisió d’amortització del lloc de treball de Cap d’Administració es proposa adoptar amb caràcter d’urgència, donada la situació de dèficit pressupostari i financer dels últims tres exercicis.

El resultat de la votació d'aquest punt va ser a favor ERC (7) i Independents (2), i en contra PDECat (7) i CUP (1).

Tot seguit, podeu llegir un resum de l'argumentació en qué s'ha basat el Consell Comarcal per prendre aquesta decisió:Segons un informe, sol·licitat al gerent del Consell Comarcal, a instàncies de la Presidència i Presidència executiva del Centre Sanitari del Solsonès, es va  analitzar la viabilitat de procedir a amortitzar el lloc de treball de Cap d’Administració del Centre Sanitari 

1) CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA I DEL LLOC DE TREBALL
A l’organigrama del Centre Sanitari del Solsonès, es fixa com una plaça de Personal Laboral amb Grup de classificació A1. La denominació del lloc de treball és: Cap administratiu/iva.
La plaça esmentada es va cobrir mitjançant contracte d’interinitat el 2 de febrer de 2004. Consta que en data 1 de gener de 2008 es formalitza per temps indefinit a jornada completa.
La retribució del lloc de treball correspon al Grup A, Cap d’administració, 67.042,77 € bruts anuals més percepció dels complements variables fixats al Conveni d’aplicació, les DPO’s.

Actualment la plaça de Cap d’Administració es troba vacant per la situació d’excedència voluntària iniciada pel mateix treballador des del 7 de maig de 2018 fins el dia 7 de novembre de 2019.
Per assumir les tasques deixades temporalment, es va avaluar i consultar a les diferents persones que formaven part del departament d’administració la possibilitat d’assumir tasques i responsabilitats addicionals i es va acordar en uns casos assignar directament unes tasques a dues treballadores, perquè les venien desenvolupament i la seva complexitat no recomanava que les assumís ningú més, i unes altres tasques es van assignar, prèvia valoració de mèrits, per un moviment intern per assumir dos llocs d’administratives amb major responsabilitat, al qual es van presentar 4 candidates.

2) SITUACIÓ ORGANITZATIVA, CONSEQÜÈNCIES.
El lloc de treball de Cap d’Administració inicialment esdevenia necessari perquè tenia assignades tasques d’organització del personal d’administració, ja que, d’entre altres, assumia les següents o estaven sota la seva responsabilitat o supervisió:
• Coordinació del personal administratiu i els zeladors i elaboració de DPOs i seguiment dels objectius.
• Elaboració de la facturació mecanitzada mensual, estadística i relació de diabètics.
• Facturació electrònica a CatSalut i SEM.
• Control i validació de factures rebudes.
• Control del fitxador (altes, baixes, modificacions) i tramesa de fitxatges quinzenals.
• Rebre i respondre a comunicacions. Control del correu electrònic genèric del centre.
• Sol·licitar pressupostos i compres de material d’oficina.
• Enllaç entre RRHH del Consell Comarcal i el personal del centre
• Comptatge mensual dels plusos de les nòmines del personal administratiu i tramesa mensual a RRHH.
• Tramesa mensual de llistats d’assistència al SEM.
• Interlocució amb les mútues de salut, negociació de condicions i tarifes, gestió i resolució d’incidències.
• Control dels serveis d’empreses externes: electricitat, assegurances, residus, desinfeccions, informàtica, etc.
• Enllaç amb el servei d’Informàtica.
• Prevenció de riscos laborals. Fer-ne seguiment, participar en reunions i aplicar les mesures adoptades.
• Protecció de dades. Fer-ne seguiment, participar en reunions i aplicar les mesures adoptades.

No obstant això, s’ha observat com, des de l’excedència del Cap d'administració, aquestes tasques han estat repartides entre quatre administratives del Centre, a més d’assumir tasques, també, la Direcció del centre i el Delegat de Protecció de Dades. Des d’aquella data el Centre no té cap Cap d’Administració i malgrat això s’estan executant les seves funcions. 
Això és indicatiu que el repartiment de tasques entre personal administratiu és possible sense que hi hagi indicis d’excés d’assumpció de funcions pel personal.
Tanmateix, també es pot deduir que amb el manteniment del lloc de treball de Cap d’Administració en contraposició amb l’estabilitat de la situació organitzativa actual,  s’estaria promovent un sobredimensionament de la plantilla injustificat.

3) CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES
Com a resultat de l’encomana de tasques del Cap d’Administració a personal administratiu del centre, s’ha fet necessari abonar complements salarials addicionals que calculat en termes anuals, dona un total, inclosos costos de seguretat social, de 7.890,00 €.
El cost anual assignat a la plaça de Cap d’Administració ascendia el 2018 a 67.042,77 € bruts més costos de Seguretat Social, fet que suposa un cost anual pel centre de 82.427,75 €.
Assumir aquest cost suposa, aproximadament, 10,44 vegades més costos que els previstos per l’abonament del complements funcionals distribuïts entre les tres administratives que
assumeixen, juntament amb l’equip de direcció, la totalitat de les funcions adscrites al Cap d’Administració.

A més, el resultat pressupostari dels últims tres exercicis del Centre Sanitari del Solsonès ha estat deficitari, en concret, l'any 2016 el resultat va ser de -62.161,48 euros, el 2017 de -91.346,26 euros, i el 2018 de -104.079,33 euros (pendent d’aprovació definitiva).
Així mateix, l’entitat té reconegudes i pendents de pagar les DPOs de l’any 2017 als treballadors/es. L’estalvi que representa l’amortització d’aquest lloc de treball facilitaria també el fet de poder fer front a aquest pagament de manera més ràpida.
La Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera determina que les Entitats Locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, per tant, el següent pas dins de les obligacions del gestor serà assolir el compliment dels objectius d'equilibri pressupostari i estabilitat financera del Centre Sanitari del Solsonès, adoptant mesures de contenció de la despesa, entre les quals les de personal i racionalització dels recursos humans.

4) CONCLUSIONS
Analitzada la situació organitzativa actual, és evident que s’han assumit la totalitat de funcions del Cap d’Administració sense haver de realitzar cap contractació per cobertura de
lloc vacant, amb el que, tot i que inicialment aquesta distribució de funcions es va realitzar a títol provisional, no és inestable ni afecta la qualitat del treball mantenint-la de forma permanent, amb el que es pot interpretar que existeix un lloc de treball, el de Cap d’Administració, que ha quedat buit de contingut.
Des de la vessant econòmica, resulta igualment evident que amb la mesura provisional instaurada, hi ha un estalvi considerable, passant d’haver d’assignar per les tasques
descrites un cost empresa de 82.427,75 € anuals a tenir únicament un cost empresa addicional de 7.890,00 € anuals.
Ambdues conseqüències fan que pugui prescindir-se del lloc de treball de Cap d’Administració.

Donat que aquest lloc no es troba vacant sinó que la persona que l'ocupa, actualment es troba en situació d’excedència voluntària per conciliació de la vida familiar i laboral,
conforme al Conveni Col·lectiu propi del Centre Sanitari del Solsonès, haurà de valorar-se, en el moment en què demani el seu reingrés, la seva reubicació a un lloc de treball de la seva mateixa categoria professional, és a dir com a Cap en un Grup A.
Malauradament, i analitzant la relació de la plantilla publicada pel Consell Comarcal i Centre Sanitari, al Centre Sanitari no hi ha cap lloc de treball, al qual es pugui reubicar, amb el supòsit que sol·liciti la seva reincorporació.
En el cas present, doncs, es detecta que hi ha hagut un canvi en l’organització del Departament d’Administració, que tot i tenir caire temporal, pot esdevenir permanent, amb el que, com s’ha dit, la figura de Cap d’Administració queda buida de contingut. Es tracta d’un supòsit de fet habitual d’amortització de lloc de treball.

Tanmateix, com a resultat de la mesura pretesa d’aplicar per part de la Presidència i Presidència executiva del Centre Sanitari del Solsonès, no només es reorganitza la plantilla,
sinó que s’obté un estalvi econòmic considerable que millorarà i sanejarà l’execució pressupostària del Centre Sanitari del Solsonès (recordem que el CSS és de caire públic i es
troba sotmès a l’estabilitat pressupostària així com als imports del règim de contractació de l’activitat amb el CatSalut).
És per tot això que, havent analitzat la sol·licitud de la Presidenta i Presidenta Executiva del Centre Sanitari del Solsonès, d’informe per avaluar la viabilitat d’amortitzar el lloc de treball de Cap d’Administració, s’emet INFORME FAVORABLE en el sentit exposat. 

 

Participació