Treball

Solsona convoca el concurs per contractar un coordinador de les piscines municipals

per Redacció, Solsona, 16 de març de 2019 a les 07:49 |

La Junta de Govern Local, en la sessió duta a terme el dia 11 de març de 2019, aprovà les bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal d’una plaça de coordinador/a de les activitats i piscines municipals durant l’estiu de 2019.

L’objecte de la convocatòria és regular el procés de selecció per concurs lliure en règim laboral temporal, d’una plaça de coordinador/a de les activitats i piscines municipals durant l’estiu del 2019.

Les tasques a realitzar per aquest/a coordinador/a són:
1. Dissenyar i implantar el Programa d’activitats.
2. Controlar el correcte seguiment del programa d’activitats i els monitors/es que en depenen.
3. Integrar-se dins la plantilla de monitors per al desenvolupament del programa d’activitats.

4. Redactar setmanalment, l’informe d’incidències.
5. Presentar una memòria d’activitats al final de temporada (abans del 30 de setembre).
6. Coordinar i fer seguiment dels monitors.
7. Vetllar pel bon ús i funcionament de les instal·lacions de les piscines municipals, i coordinar el personal d’aquesta instal·lació (taquilla, monitoratge i socorristes).
8. Atendre als usuaris.
9. Altres tasques pròpies d’un coordinador d’activitats esportives.

La contractació laboral serà de caràcter temporal, mitjançant contracte d’obra o servei determinat i el període serà dins del mes de juny a 31 d’agost de 2019. El contracte podrà ser a temps complet o parcial (mínim 75% de jornada) segons l’horari acordat i es distribuirà segons les necessitats del servei.
El sistema de selecció dels aspirants s’efectuarà d’acord amb el que preveuen aquestes bases, el Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant RPEL) i la legislació concordant.

Presentació de sol·licituds
1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar sol·licitud en la forma que determina l’article 16, apartat 4, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques:
a) A la seu electrònica de l’Ajuntament de Solsona, que trobareu a l’adreça: https://solsona.eadministracio.cat/catalog/tw/e5ef3307-4004-4038-847e-85766e8b2651
b) A les oficines de Correus c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres
e) Presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Solsona (carrer del Castell, 20, 25280 Solsona, telèfon 973480050, horari dilluns de 8.30 a 19.00 hores, dimarts a divendres de 8.30 a 14.30 hores i l’últim dissabte de cada mes de 9.00 a 13.00 hores).

2. El termini per a la presentació d’instàncies és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. Les bases es publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal (http://www.ajsolsona.cat/ca/l-ajuntament/ofertes-laborals).

 

Participació