Treball

El Centre Sanitari convoca concurs per proveir sis places d'auxiliar sanitari

per Redacció, Solsona, 4 de juny de 2018 a les 08:11 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 4 de juny de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
​La Comissió de Govern del Centre Sanitari del Solsonès, en sessió de data 24 d’abril de 2018, ha aprovat la convocatòria i les bases del concurs de mèrits per a la provisió de 6 llocs de treball d’auxiliar sanitari/ària del grup de personal laboral, a temps complet

També té per objecte la constitució d’una borsa de treball per cobrir vacants o realitzar substitucions, amb caràcter temporal en aquesta categoria del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal.

La vigència de la borsa de treball serà de 4 anys. Tot i això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.
 Les funcions que té assignades el lloc de treball són les següents: - Tasques pròpies d’auxiliar sanitari/ària.
 El sistema de selecció per a ocupar aquests llocs de treball és el de concurs
Entre els requisits dels aspirants, cal estar en possessió del títol específic de grau mitjà en tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria o equivalent.


El procés de selecció, mitjançant concurs, dels candidats a ocupar aquest lloc de treball, serà el següent:
- 1a fase: Concurs de mèrits. (màxim 51 punts)
Valoració:
a) Per serveis prestats, com a auxiliar sanitari/ària en centres sociosanitaris, 3 punts per anys treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 30 punts.
b) Per serveis prestats, com a auxiliar sanitari/ària, en centres de salut, 0,5 punts per any treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 5 punts.
c) Assistència a cursos d’especialització organitzats per centres oficials o reconeguts, directament relacionats amb la categoria sol·licitada, amb un màxim de 10 punts:
- Curs de més de 100 hores..............................1 punt
- Curs de 51 a 100 hores..............................0,5 punts
- Curs de 20 a 50 hores..............................0,25 punts
- Curs de menys de 20 hores.......................0,10 punts
- Assistència a jornades...............................0,20 punts
Si la durada dels cursos de formació està definida en crèdits es considerarà que 1 crèdit equivaldrà a 10 h i 1 ECTS equivaldrà a 25 h.
d) Publicacions fetes relacionades amb l´àmbit sanitari, amb un màxim de 3 punts:
- Per cada publicació en revista científica i/o llibre.................................0,5 punts - Comunicació científica i/o pòster admesos a congressos i jornades..........0,20 punts
e) Activitats de caràcter docent, amb un màxim de 3 punts.
-     Hores de tutor de formació 0,003 punts
2a Fase (màxim 30 punts) Només passaran a aquesta fase els 15 candidats/tes que hagin obtingut millor puntuació a la 1a Fase.
Valoració:
f) Prova de coneixements, màxim 20 punts
g) Entrevista personal, màxim 10 punts.
Puntuació màxima total: 81 punts.

Les sol·licituds per a prendre part en la convocatòria d'accés al lloc de treball es presentaran al registre del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, durant el termini de vint dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de convocatòria al DOGC i al BOP. Els aspirants han de fer constar en la sol·licitud que compleixen les condicions exigides i els mèrits de concurs que al·leguen, i acreditar-ho documentalment, mitjançant originals o fotocòpies compulsades. També s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia compulsada del DNI.

 

 

Participació