La Mancomunitat d'Aigües treu a concurs una plaça d'operador de telecontrol

per Redacció, Solsonès, 28 de maig de 2018 a les 09:26 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 28 de maig de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès ha convocat el concurs  per cobrir 1 plaça d’un oficial per al servei d’aigua per a aquesta Mancomunitat, en règim laboral fix, mitjançant sistema de concurs-oposició.

L’objecte de la convocatòria és regular el procés de selecció per concurs oposició lliure, d’una plaça d’oficial pel servei d’aigües, d’operació del telecontrol i control d’explotació.

Les tasques a realitzar són:
- Operació del sistema de telecontrol i les tasques pròpies del control i operació del manteniment de la xarxa d’abastament. Manteniment de les bases de dades del sistema de telecontrol
- Control i supervisió dels equips de tractament i potabilització de l’aigua. Gestió dels productes de tractament. Regulació i control dels equipaments, turbidímetres, clorímetres i equips de mesura.
- Control analític de l’aigua, recollida de mostres i gestions dels arxius corresponents.

- Manteniment de l’inventari i cartografia de la xarxa.
- Control de les actuacions de manteniment i reparació de la xarxa, amb el seguiment específic de les actuacions sobre el terreny i documentalment.
- Lectura de comptadors i confecció del llistats de facturació. Manteniment de les bases de dades de consums.
- Conduir els vehicles assignats per al seu desplaçament.
- Vetllar per la seguretat i salut del seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Executar les feines encomandes seguint les directrius del seu superior jeràrquic.
- Qualsevol altra tasca relacionada amb el servei que li sigui atribuïda.
La contractació laboral serà de caràcter indefinit. La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals a jornada complerta. A la jornada s’hi afegeixen els serveis d’urgència i els de reten els caps de setmana.
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar en el registre d’entrades de la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès (c/ Dominics 12, 25280, telèfon 973482173, horari de dilluns a divendres, de 9.00 hores a 13.00 hores) una sol·licitud en el model oficial i normalitzat que es facilitarà gratuïtament a les dependències de la Mancomunitat i a la pàgina web www.maas.cat, adreçada al president de la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès.
2. Les sol·licituds també podran presentar-se en altres registres públics habilitats i a les oficines de correus. En aquest cas s’haurà de trametre via fax (973484342) o via correu electrònic (administracio@maas.cat) còpia de la sol·licitud degudament registrada.
3. El termini per a la presentació d’instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província. Les bases es publicaran al tauler d’edictes de la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès i a la pàgina web (www.maas.cat).


Es valorarà:
Experiència acreditada com operador de sistemes de telecontrol aplicats a les xarxes d’abastament d’aigua, fins a un màxim de 3 punts, que es puntuaran a raó de 0,5 punts per 12 mesos treballats. Les fraccions mensuals es prorratejaran a raó de 0.042 per mes treballat.
Experiència acreditada en el control d’operació de la potabilització de l’aigua fins a un màxim de 3 punts, que es puntuaran a raó de 0,5 punts per 12 mesos treballats. Les fraccions mensuals es prorratejaran a raó de 0.042 per mes treballat.
Experiència acreditada en el control d’explotació d’un sistema d’abastament, fins a un màxim de 3 punts, que es puntuaran a raó de 0,5 punts per 12 mesos treballats. Les fraccions mensuals es prorratejaran a raó de 0.042 per mes treballat.
Experiència en el maneig dels programes informàtics relacionats amb els sistemes d’abastament, EPANET i Auto CAD Map 3D i del programari informàtic en relació a les tasques pròpies del lloc de treball, fulls de càlcul tipus Excel i Word, fins a un màxim de 1 punt, que es puntuaran a raó de 1 punt per 12 mesos treballats. Les fraccions mensuals es prorratejaran a raó de 0,083 per mes treballat.
Formació específica relacionada amb les tasques pròpies del lloc de treball, es puntuarà fins a un màxim de 1 punt. Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats; si no ho fan així, es computaran com a cursos de durada inferior a 25 hores.
 

 

Participació