L'ajuntament de Solsona inicia la convocatòria per a la contractació de monitors per a les activitats de l’estiu

per Redacció, Solsona, 25 d'abril de 2018 a les 07:19 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 25 d'abril de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
La Junta de Govern Local de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 23 d’abril de 2018, aprovà les Bases reguladores de la convocatòria per a la contractació laboral temporal de monitors per les activitats de l’estiu de 2018, que aquest dimecres han estat publicades al Butlletí oficial de la Província

L’objecte de la convocatòria és regular el procés de selecció per concurs lliure en règim laboral temporal, de monitors/ores per les activitats de l’estiu 2018. 

Grup de classificació: Grup C2.
Tipus de relació: personal laboral.
Sou brut mensual: 800,87 euros (prorrata pagues inclosa).
Les tasques a realitzar són les següents: - Fer-se càrrec del grup assignat. - Executar les activitats fixades pel coordinador amb al seu grup. - Vetllar pel correcte ús del material i la seva conservació. - Altres tasques pròpies del seu lloc de treball.

La contractació laboral serà de caràcter temporal, a raó de 21 hores setmanals prestades de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, més 1 hora de programació setmanal. Aquestes jornades s’ampliaran per atendre els serveis que es prestin fora d’aquest horari, com el canguratge matinal, les classes dirigides a les tardes i altres actes previstos dins la programació d’activitats.
La durada del contracte dependrà del nombre de nens inscrits a les activitats, de manera que en funció del nombre d’usuaris es reduirà o ampliarà el nombre de monitors segons les necessitats del servei. L’inici de les activitats serà el dia 25 de juny de 2018.

 Presentació de sol·licituds
Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar sol·licitud
a) Al registre electrònic de l’Ajuntament de Solsona, que trobareu a l’adreça: https://www.ajsolsona.cat/ca/seu-electronica, al catàleg de serveis, instància genèrica.
b) A les oficines de Correus.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) Presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Solsona (carrer Castell, número 20, 25280 Solsona. Telèfon 973 480 050, horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores, i dissabtes de 9.00 a 13.00 hores).
En el cas que la sol·licitud es presenti en alguna de les formes previstes en els apartats b), c) i d), s’haurà de trametre via fax (973482361) o via correu electrònic (recursos_humans@ajsolsona.cat) còpia de la sol·licitud degudament registrada.
2. El termini per a la presentació d’instàncies és de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la última publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província. Les Bases es publicaran al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal (http://www.ajsolsona.cat/ca/l-Ajuntament/ofertes-laborals).
3. Per ser admès/a en les proves selectives, a la sol·licitud s’ha de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base de la convocatòria, i s’hi ha d’adjuntar alhora degudament compulsats els documents següents: 1) Fotocòpia del DNI.
2) Fotocòpia de la titulació exigida.
3) Fotocòpia del certificat de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent, corresponent al nivell suficiència C1 de coneixements del català.
4) Currículum vitae.
5) Certificat d’antecedents penals*.
6) Documents acreditatius (fotocòpia) dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base sisena i sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar d’altres que no siguin aportats en aquest moment. Per acreditar l’experiència caldrà aportar informe de vida laboral.
*En el cas que no s’aporti el certificat d’antecedents penals sol·licitat, les persones aspirants podran presentar una declaració jurada o promesa de no haver estat condemnats per sentència ferma autoritzant a l’Ajuntament de Solsona a comprovar la veracitat de la declaració.

Inici i desenvolupament del procés de selectiu
El procediment de selecció és per concurs, i constarà de les fases següents:
Fase 1. Prova de coneixements lingüístics. Per a aquelles persones que no acreditin disposar del certificat de nivell de suficiència C1 de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com a equivalents. Aquesta prova és eliminatòria i té un resultat d’exercici apte o no apte.
Fase 2. Valoració de mèrits. Consisteix en la valoració del currículum dels aspirants, d’acord amb el barem següent, i sempre sobre la documentació acreditativa aportada dins el termini de presentació d’instàncies (l’experiència s’acredita amb l’Informe de vida laboral).
Fase 2.1. Experiència professional com a monitor de lleure i/o esportiu en els darrers 5 anys fins a un màxim de 3 punts.
Fase 2.2. Titulacions exigides al decret 267/2016. Es puntuaran a raó d’1 punt les titulacions següents: - Títol de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure. - Títol de director d’activitats d’educació en el lleure. - Monitors/ores esportius/ives, inscrits al registre Oficial de professionals de l’esport de Catalunya. - Llicenciat en educació física i ciències de l’activitat física i de l’esport. Puntuació màxima 2 punts.
Fase 2.3. Altra formació complementària. Es valorarà la formació relacionada amb primers auxilis, atenció sanitària i altra relacionada amb el lloc de treball a cobrir. Es puntuarà a raó de 0,25 punts per curs superior
a 10 hores degudament acreditat. També es puntuaran els coneixements de llengua anglesa, degudament acreditats, a raó de 0,10 punts el nivell intermedi (B1) 0,25 punts el nivell First Certificate (B2) i 0,50 punts el nivell avançat (C1). Puntuació màxima 1 punt.
Fase 3. Entrevista personal. No tindrà caràcter obligatori i es realitzarà a petició del Tribunal. Donat el cas que es realitzi l’entrevista, aquesta tractarà sobre qüestions relacionades amb les funcions a realitzar pel lloc a proveir i amb l’experiència professional de l’aspirant. La puntuació màxima a atorgar en aquesta prova serà de 2 punts.

 

Participació