La Mancomunitat d'Aigües del Solsonès aprova noves tarifes

per Redacció, Solsonès, 16 d'abril de 2018 a les 08:23 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 16 d'abril de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

Francisco Rovira Massoni, president de la Mancomunitat d'Aigües del Solsonès


El Butlletí Oficial de la Província de Lleida publica aquest dilluns l'anunci d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa de proveïment d’aigua de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès.


La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament d’aigua
Terme fix per mes i abonat:

De connexió zona urbana..........................8,23 euros

De connexió fins a un consum màxim de 5 m3 dia...............................8,23 euros
De connexió fins a un consum màxim de 10 m3 dia............................16,46 euros
De connexió fins a un consum màxim de 15 m3 dia............................24,69 euros
De connexió fins a un consum màxim de 20 m3 dia............................32,92 euros
De connexió fins a un consum màxim de 25 m3 dia............................41,15 euros
De connexió fins a un consum màxim de 30 m3 dia...........................49,38 euros
De connexió per damunt de 30 m3 dia.............................................98,76 euros
De connexió de boques d’incendi equipades........................................8,23 euros
De connexió de dipòsits d’aigua contra incendis...................................8,23 euros
Terme consum:
No urbà:
General fins a 1 m3 dia.....................................0,54 euros/m3
General d’1 m3 dia fins a 5 m3 dia.....................0,59 euros/m3
General per damunt de 5 m3 dia........................0,64 euros/m3
General per sobrepassar la dotació contractada....1,08 euros/m3
Zona urbana fins a 24 m3/mes...........................0,54 euros/m3
Zona urbana, més de 24 m3/mes........................1,08 euros/m3
Tarifa segona. Connexions
Connexió general de 5 m3/dia.......................4.507,60 euros
Connexió general per damunt de 5 m3/dia.........901,52 euros/m3
Connexió urbana.............................................300,00 euros
Comptador aigua..............................................90,00 euros
Reconnexió (tornar a connectar en el supòsit de suspensió del subministrament per causa imputable a l’abonat).......................................150,00 euros

Formarà part del cost de connexió, i per tant s’hi haurà de sumar, l’import del cost de l’execució de les obres de portada d’aigua que corresponguin en cada cas.
Tarifa tercera.
Subministrament de suport municipal:
Subministrament de suport municipal...........................0,46 euros/m3
Terme fix del subministrament de suport municipal.......98,76 euros/mes
Connexió del subministrament de suport municipal a raó de 2,5 m3/dia.........300 euros

Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article 6, s’exigirà el dipòsit previ de la taxa quan s’aprovi la sol·licitud, prèviament a la realització de la connexió.
Article 8. Normes de gestió 1. La taxa pels serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà correctament complimentat l’imprès d’autoliquidació, i es farà l’ ingrés corresponent.
La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums les quanties contingudes a la tarifa primera. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar mitjançant domiciliació bancària. Només en casos excepcionals i correctament justificats s’acceptarà que el pagament es realitzi a l’oficina de recaptació de la Mancomunitat.


Les tarifes de subministrament d’aigua, s’actualitzaran anualment, en més, d’acord amb les variacions percentuals que experimenti l’IGP general, i en el mateix percentatge. Per la qual cosa es tindrà en compte les variacions experimentades de novembre a novembre aplicant-se la variació a partir del més de gener següent. Així, a 1 de gener de 2018 s’aplicarà, a les tarifes, la variació experimentada per l’IPC de Catalunya, entre el mes de gener de 2017 i el mes de novembre de 2017 i així successivament.
La present ordenança fiscal, que va ser aprovada pel Ple d’aquesta Mancomunitat en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada el dia 13 d’abril de 2018, entrarà en vigor al dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.”

 

Participació