El Consell Comarcal convoca una plaça d'educador/a social

Podeu consultar les bases a la web del Consell Comarcal del Solsonès (Solsones.ddl.net) dins la secció “Àrees i Serveis” a l’apartat de “Personal”

per Redacció, Solsonès, 31 de gener de 2018 a les 21:32 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 31 de gener de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
   És objecte de la present convocatòria la selecció d’una persona per proveir el lloc de treball  d’educador/a social per l’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès. 
Règim de treball: contracte laboral temporal vinculat al manteniment de dotació  econòmica per part de la Generalitat de Catalunya per a la prestació dels serveis  socials bàsics, en el marc del Contracte programa per a la coordinació, cooperació i  col∙laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de  serveis socials.

Jornada: a temps parcial, 50% de la jornada laboral. 
Durada: Fins al 31 de desembre de 2018, amb possibilitat de pròrroga.
Horari: de dilluns a divendres. Per necessitats del servei l’horari caldrà concretar‐lo en  matins o tardes segons els dies. També podrà variar en èpoques de vacances escolars   Ubicació: Serveis Socials Bàsics del Solsonès  
TASQUES A REALITZAR

  
Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius a  les demandes socioeducatives.
Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar actuacions  conjuntes en l’àmbit.
Informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels sistemes de  protecció de l’àmbit.
Recepció i anàlisi de les demandes, des del medi obert i a través d'entitats, institucions  i altres serveis, de persones i famílies en situació de risc i/o dificultat social. Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual i, si escau, en  coordinació amb altres professionals o serveis del primer nivell. Informació, orientació i assessorament a l'individu i a la seva família, de les prestacions  i els recursos socials del territori que poden facilitar la intervenció educativa.
Aplicació  i  posterior  avaluació  del  tractament  de  suport  per  tal  de  reforçar  el  component educatiu de la intervenció en qualsevol edat de l'usuari, bàsicament amb  persones que tenen especials dificultats en el seu procés de socialització. Tramitació i seguiment de les prestacions individuals, segons la normativa vigent,  d'acord amb els programes en què calgui suport en els processos de desenvolupament  de les capacitats personals, tot possibilitant la seva inserció social en el medi.
Detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió social dels usuaris i les seves  famílies, bàsicament des de la intervenció en el medi obert.
Tramitació de propostes de derivació als serveis d'atenció especialitzada, d'acord amb  la resta de membres de l'equip, així com el seu seguiment, quan es consideri oportú, i  el posterior suport als processos de reinserció social.
   Informació, orientació i assessorament dels recursos i serveis socials que permetin  pal∙liar  les  mancances  de  la  comunitat  a  través  de  la  utilització  de  mitjans  de  comunicació i estratègies comunicatives.
Promoció,  elaboració  i  seguiment  dels  projectes  d'intervenció  comunitària  amb  col∙lectius de persones afectades amb les mateixes problemàtiques socials. Qualsevol altra funció pròpia del seu lloc i categoria professional que li sigui atribuïda. 
                         

CONDICIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS
 Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de reunir i  acreditar els següents requisits amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de  sol∙licituds.     Tenir nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la  d’altres als quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats  internacionals ratificats per Espanya.
    Tenir complerts 16 anys i no superar l’edat de jubilació.    
Estar  en  possessió,  en  el  moment  de  presentació  d’instàncies,  del  títol  de  grau,  diplomat/da en Educació Social. En tots els casos que es presenti un títol equivalent als  exigits, haurà d’adjuntar‐se un certificat, expedit per l’òrgan competent, que n’acrediti  l’equivalència. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acompanyar‐se de
  l’ordre ministerial de reconeixement de títol expedit, de conformitat amb la normativa  reguladora de l’homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.   
Nivell C de coneixements de la llengua catalana o equivalent. Les persones que no puguin  acreditar aquest nivell amb el certificat corresponent hauran de realitzar una prova de  català de nivell C amb caràcter obligatori i eliminatori.
No haver estat separat/a, per mitja de resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol  de  les  Administracions  Públiques,  ni  trobar‐se  inhabilitat/da  per  sentencia  ferma  per  l’exercici de funcions públiques.
Estar en possessió del Certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual.   Estar en possessió del carnet de conduir B i disposar de vehicle propi.     

DOCUMENTACIÓ I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL∙LICITUDS    El termini de presentació de les sol∙licituds és el 9 de febrer de 2018,  a les 15h.      Els aspirants presentaran les instàncies al Consell Comarcal del Solsonès (C/ Dominics, 12)  segons  model  normalitzat  que  se’ls  facilitarà  al  propi  centre  o  a  la  pàgina  web  http://solsones.ddl.net .  
                       
 
‐ Informe de vida laboral.  ‐ Currículum vitae.  ‐ Justificants acreditatius dels mèrits al∙legats. Només es valoraran els acreditats mitjançant  la documentació corresponent, que  s’hauran d’haver presentat conjuntament amb la  sol∙licitud.
. PROCÉS DE SELECCIÓ.
     Una vegada analitzada la documentació presentada i verificats el compliment dels requisits, el  procediment de selecció serà:  7.1. Valoració dels mèrits presentats al Currículum vitae   Entrevista personal i presentació d’un exercici d’activitats a realitzar.    CONCURS DE MÈRITS.
  Consistirà en l’avaluació de mèrits sobre la documentació acreditativa aportada per l’aspirant  en el moment de presentar la instància. Només es valoraran els mèrits que tinguin relació amb  les funcions o tasques pròpies del lloc de treball. La puntuació màxima serà de 25 punts.     Experiència laboral: Màxim 10 punts 
‐ Per haver estat contractat amb la categoria d’Educador/a Social en Serveis Socials  Bàsics per qualsevol administració local: 0,10 punts per mes complert, fins a un màxim  de 5,0 punts.
‐ Per haver estat contractat amb la categoria d’Educador/a Social en entitats o centres  de serveis socials: 0,10 punts per mes complert, fins a un màxim de 2,0 punts.   Per demostrar l’experiència laboral és necessari aportar el contracte de treball on s’indiqui  la categoria i la vida laboral o si és en una administració pública, un certificat de serveis  prestats. La valoració dels mèrits d’experiència laboral serà a raó del 100% de la jornada, a  mitges jornades es calcularà la meitat del corresponent en mèrits i a jornades inferior la  part proporcional que correspongui.    
Cursos  i  seminaris:  Màxim  3  punts.  Per  cursos  de  formació  i  perfeccionament,  jornades i sessions relacionades amb les funcions del lloc de treball:   ‐ Per cursos de 10 a 19 hores: 0,10 punts per curs   ‐ Per cursos de 20 a 30 hores: 0,15 punts per curs   ‐ Per cursos de 31 a 50 hores: 0,25 punts per curs   ‐ Per cursos de més de 50 hores: 0,35 punts per curs   ‐ Màsters i postgraus directament relacionats amb el lloc de treball que es convoca: 0,75  punts per titulació acreditada. En el supòsit que diversos títols de postgrau siguin requisit necessari per obtenir un títol de màster, i s’acreditin tant els títols de postgrau  com el de màster, només es valorarà la titulació de màster.
 
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada en hores dels cursos al∙legats en  cas contrari no es tindran en compte.
 

 

 

Arxivat a:
Economia, treball, educador
Participació