Solsona treu a concurs una plaça de conserge d’escola i constitueix una Borsa de treball

per Redacció, Solsona, 21 de novembre de 2017 a les 07:46 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 21 de novembre de 2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

La Junta de Govern local de l'ajuntament de Solsona en la sessió del dia 13 de novembre de 2017, ha aprovat la convocatòria i les Bases del procediment selectiu per cobrir, en règim de personal laboral fix, una plaça de conserge d’escola, categoria assimilable al subgrup AP, vacant a la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de Solsona, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i la constitució d’una Borsa de treball per cobrir temporalment les vacants i/o substitucions que es puguin originar, des de la fi del concurs oposició, en aquest lloc de treball a l’Ajuntament de Solsona, sempre que la/es plaça/es estigui/n vacant/s per algunes de les circumstàncies que permetin la contractació de personal laboral temporal. Les contractacions de la Borsa es podran realitzar en règim de jornada sencera o parcial i horari especial en funció de les necessitats del servei.
La plaça objecte d’aquestes Bases està inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017.


La data aproximada per a l’inici de les proves serà finals del mes de desembre de 2017.
Funcions del lloc
Les funcions a desenvolupar pel lloc de treball són les següents:
- Atendre al públic personal i telefònicament en tot allò que sigui de la seva competència derivant a altres serveis o administracions en cas que sigui necessari.

- Vetllar pel compliment per part dels usuaris de la normativa vigent i els reglaments interns de les diferents instal·lacions.
- Encarregar-se de l’obertura i tancament de les instal·lacions, així com de la custòdia de les claus.
- Vigilar els diferents punts de les instal·lacions i custodiar els seus equipaments i material.
- Fer el seguiment del material utilitzat pels usuaris de les instal·lacions, comprovar el seu estat, reposant si cal.
- Realitzar tasques de neteja de les instal·lacions (escombrar, i netejar magatzems, sales, buidar papereres, recollir deixalles, neteja de pista esportiva, etc.).
- Realitzar tasques de manteniment de les instal·lacions (reparar persianes, canviar llums fluorescents, bombetes, arreglar penjadors...).
- Tenir cura del manteniment d’elements com la calefacció, instal·lacions elèctriques, gas, etc., i informar als responsables del seu manteniment d les anomalies detectades.
- Realitzar trasllats de material i mobiliari.
- Donar suport a l’organització d’activitats habituals o extraordinàries realitzades pel centre (activitats extraordinàries, festes...).
- Recollir i distribuir documentació i correspondència interna.
- I en general, altres funcions de caràcter similar que li siguin assignades.
Requisits específics dels aspirants
Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir els requisits següents: a) Ser ciutadà/na espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats de la resta de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres estats, en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en que s’hagi definit al tractat constitutiu de la Unió Europea.
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de llengua castellana de nivell intermedi; s’exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.
b) Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) No haver estat condemnat/a per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions publiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
d) Estar en possessió del certificat d’escolaritat. Els/les aspirants estrangers/es han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.
e) El compliment de les condicions especifiques per a l’exercici de les funcions s’entén referit al fet de no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir, i a les condicions que puguin determinar cadascuna de les Bases de la convocatòria.
f) No haver estat separat/da del servei de cap administració pública per expedient disciplinari, ni estar en situació d’inhabilitació absoluta o especial per l’ocupació o càrrec públic per resolució judicial.
g) Els/les aspirants que no siguin de nacionalitat espanyola han d’acreditar, igualment, no trobar-se inhabilitats/des o en situació equivalent ni haver estat sotmesos/ses a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a la funció publica.
h) En el cas de no posseir el nivell de català exigit, s’haurà de superar una prova de llengua catalana de caràcter eliminatori i obligatori.
i) Haver liquidat la corresponent taxa per a la participació en el concurs oposició d’acord amb l’Ordenança fiscal vigent. La manca de pagament implicarà l’exclusió de la persona aspirant del procés selectiu. Es bonificarà aquesta taxa als qui acreditin estar en situació d’atur, aportant l’acreditació corresponent
j) Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Aquest certificat es pot presentar amb la documentació quan sigui requerida la persona per a la seva contractació o bé es pot presentar el consentiment perquè l’Ajuntament l’adjunti a l’expedient que es consultarà de forma prèvia a la contractació. En cas que no sigui negatiu implica la impossibilitat de contractar la persona aspirant.
Sol·licituds
Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar sol·licitud :
a) Al Registre electrònic de l’Ajuntament de Solsona, que trobareu a l’adreça: https://www.ajsolsona.cat/ca/seu-electronica, al catàleg de serveis, instància genèrica.
b) A les oficines de Correus.
c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
e) Presencialment al Registre general de l’Ajuntament de Solsona (carrer del Castell, 20, 25280 Solsona, telèfon 973 480 050, horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores, i dissabtes de 9.00 a 13.00 hores).
En el cas que la sol·licitud es presenti en alguna de les formes previstes en els apartats b), c) i d), s’haurà de trametre via fax (973 482 361) o via correu electrònic (secretaria@ajsolsona.cat) còpia de la sol·licitud degudament registrada.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de l’anunci de la convocatòria. Les Bases es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els restants i successius anuncis de cada convocatòria es faran públics únicament al tauler electrònic d’edictes de la Corporació i al web municipal.
Les persones han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona.
Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies.
Els/les aspirants han de satisfer la taxa de participació en concurs per places a l’Ajuntament de Solsona, que es de 20,00 euros, a la Tresoreria municipal. Es bonificarà aquesta taxa als que acreditin estar en situació d’atur, aportant l’acreditació corresponent.
 
El barem de mèrits és el següent:                                                                        PUNTS A) Antiguitat (màxim de 4 punts)
Per haver desenvolupat a qualsevol de les administracions públiques les tasques de les mateixes característiques de la plaça convocada: per cada any....................................1 Per haver desenvolupat tasques de les mateixes característiques de la plaça convocada a l’empresa privada: per cada any..........................................................................0,40
En qualsevol dels dos casos es podrà computar el temps de treball de forma proporcional.
La puntuació s’entén per jornada completa i s’haurà d’aplicar l’equivalència a jornada completa si la jornada que s’acredita és parcial                                           
PUNTS B) Titulació acadèmica superior a la requerida (màxim 2 punt) Graduat d’Educació secundària o equivalent...........................................................0,50
Batxillerat o equivalent.................................................1
Graus universitaris........................2                                                                        PUNTS C) Formació professional: (màxim 4 punts) Per cursos de l’àmbit relacionats amb les tasques a desenvolupar: Per cada curs entre 8 i 25 hores..........................0,15
Per cada curs de 26 a 50 hores..................................................0,25
Per cada curs de 51 a 100 hores................................................0,50
Per cada curs de durada superior a 100 hores............................................0,75
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats.                                                                                                                                                                                                                       PUNTS D) Per acreditacions de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (només es puntuarà el nivell més alt) Per estar en possessió del nivell 1-Certificat bàsic ACTIC..............................................0,25
Per estar en possessió del nivell 2-Certificat mitjà ACTIC...........................0,50
Exercicis de la fase d’oposició
1r exercici: coneixement de la llengua catalana Exercici de caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana equivalents al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi (B2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, superior o equivalent d’acord amb la normativa vigent i aquells aspirants que es trobin en els supòsits d’exempció establerts a la base 5 de les Bases generals. Els aspirants que vulguin ser declarats exempts cal que ho facin constar expressament en la sol·licitud.
Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
La qualificació dels/les aspirants en aquest exercici serà la d’apte/a o no apte/a.
2n exercici: prova teòrica Exercici de caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en respondre per escrit en un termini màxim de 50 minuts, un qüestionari tipus test, consistent en 28 preguntes amb respostes alternatives, relacionades amb el temari.
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 7 punts i s’haurà de treure un mínim de 3,50 punts per superar l’exercici. La fórmula que s’aplicarà per a la correcció d’aquest exercici serà la següent: cada pregunta valdrà 0,25 punts, les no contestades no puntuen i les incorrectes resten 0,05 punts.
Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació inferior a 4,50 punts.
3r. exercici: prova pràctica Exercici de caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en la resolució per escrit d’un o dos casos pràctics sobre les funcions pròpies del lloc de treball, amb l’objecte de comprovar la destresa, habilitats i competències pràctiques dels aspirants. La puntuació d’aquest exercici vindrà donada per la mitjana
aritmètica de les puntuacions atorgades pels membres del Tribunal, entre 0 i 8 punts. Es necessita un mínim de 4 punts per superar-lo.
4t exercici: entrevista Aquest exercici el realitzaran com a màxim 15 persones que es correspondran a les 15 millors puntuacions que resultin de la suma aritmètica del segon i tercer exercici d’aquestes Bases. En cas d’empat en la posició número 15 la realitzaran totes les persones aspirants que es trobin en aquella posició. La resta d’aspirants no continuaran el procés selectiu.
Exercici de caràcter obligatori i no eliminatori. L’objectiu de l’entrevista serà valorar les competències professionals de les persones aspirants. Es desenvoluparà mitjançant una anàlisi del currículum personal amb els aspirants, en relació a les competències següents: - Adaptació: capacitat d’adaptar la conducta a situacions (procediments, funcions, normes, noves en l’àmbit laboral a partir de les directrius de l’àrea/servei.
- Organització del treball: capacitat d’establir, de manera autònoma, objectius i terminis per a la realització de les tasques, tot definint les prioritats del treball dins del seu àmbit i assegurant-se que s’hagi obtingut la qualitat del treball esperada i s’hagin dut a terme totes les actuacions previstes.
- Orientació als usuaris interns i externs: capacitat per percebre i identificar les necessitats dels usuaris i comandaments, establint una relació comunicativa oberta i fluida i mostrant interès per conèixer el seu nivell de satisfacció.
La qualificació màxima d’aquest exercici serà de 5 punts.

L’aspirant ha de complir tots els requisits en el moment de la contractació, sense que n’hagin perdut cap dels requerits per a la participació en el procés.
La persona seleccionada haurà de presentar, prèviament a la signatura del contracte:
1. DNI.
2. Títol acadèmic exigit per a cobrir el lloc de treball.
3. Certificat de nivell de català exigit en aquestes Bases per a cobrir el lloc de treball.
5. Declaració responsable de no trobar-se sotmès/a a alguna de les causes d’incompatibilitat.
6. Certificat mèdic expedit pel metge de capçalera de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal exercici de la funció.
7. Les persones aspirants discapacitades que hagin estat proposades han d’aportar un certificat de l’equip multi professional oficial de valoracions de disminucions, inclosos a l’apartat 2.2.6. de l’annex del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, que acrediti el tipus i grau de discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional de la persona aspirant per al desenvolupament de les tasques pròpies de la plaça a proveir.

 

 

Arxivat a:
Economia, treball, conserge
Participació