Totes les noves ordenances i taxes de Solsona pel 2018

per Redacció, Solsona, 2 de gener de 2018 a les 11:28 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 2 de gener de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L’Ajuntament de Solsona, en sessió Plenària, amb data 13 d’octubre de 2017, aprovà provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per a l’any 2018 i següents.
Transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions, s'ha aprovat definitivament per a l’exercici 2018 i següents la modificació de les ordenances fiscals següents i el text de l’article/es de l’ordenança que es modifica:


Primer. Modificar l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, pel que fa al redactat de l’article primer: L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament.

Segon. Modificar la taxa per la recollida d’escombraries: S’estableix una fiança per actes amb ànim de lucre a la via pública de..........................................150,00 euros

Tercer. Modificar la taxa per l’expedició de documents administratius: A l’apartat 3 s’afegeix una nota a l’apartat a): a) Per cada compulsa de document o autenticació de signatura (1)...................................................2,00 euros
Per compulsa de 2 a 5 fulls................................1,50 euros

Per compulsa de 6 a 15 fulls..............................1,00 euros
Per compulsa de més de 15 fulls.........................0,50 euros
Per joves en edat escolar i persones en atur.........0,00 euros
Es modifica l’apartat h):Plaques de llicències d’obres i d’ocupació via pública..8,00 euros

Quart. Modificar la taxa per la prestació de serveis de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris: S’afegeix a l’Annex un nou concepte:
Lloguer tapa frigorífica caixa serveis funeraris...................100,00 euros

Cinquè. Modificar la taxa per la distribució d’aigua, gas i electricitat: S’afegeix a l’Annex un nou concepte:
Canvi de nom del titular del servei d’aigua...............20,00 euros

Sisè. Modificar la  taxa pel servei de piscines, instal·lacions esportives i altres:
Utilització de pistes dels pavellons poliesportius, per cada una..........25,00 euros/hora Per equips no federats
Per utilització del rocòdrom.....................3,00 euros/persona/hora
Socis del Centre Excursionista del Solsonès..........................Gratuït
Tennis
Utilització de pistes de tennis...............................3,00 euros/persona
Utilització pista de frontó....................................2,00 euros/persona
Utilització pista de pàdel....................................3,00 euros/persona
Fitxa de llum....................................................3,00 euros/hora
Fiança reserva instal·lacions esportives municipals (Pavelló i Camp de futbol). Es fixa una fiança del 10% (mínim 50,00 euros) per la reserva del Pavelló o Camp de futbol.
Piscines 
Entrades Entrada de les 18.00 a les 20.00 hores...................1,50 euros
Gandula per dia...............................................2,00 euros                                        PREU Abonaments
Abonament per a menors de 15 anys.....................30,00 euros/10 entrades...........75,00 euros/temporada
Abonament per a persones de 15 a més......................35,00 euros/10 entrades.........100,00 euros/temporada
Abonament familiar................................................................65,00 euros/15 dies.........140,00 euros/temporada
Abonament per a jubilats i pensionistes........................20,00 euros/10 entrades...........45,00 euros/temporada
Cursets
Cursets de natació setmana.........................15,00 euros/setmana
Cursets de natació un mes...........................50,00 euros/ 1 mes
Jubilats i pensionistes una setmana..................8,00 euros/setmana
Jubilats i pensionistes un mes........................24,00 euros/mes
S’elimina la taxa de cursets de dos dies a la setmana. 
Equip de megafonia petit per entitats esportives i culturals............20,00 euros/dia
Equip de megafonia petit – fiança...........................................100,00 euros

Setè. Modificar la taxa pels serveis d’ensenyaments especials en establiments locals (música): 
Matrícula nova.................................................106,00 euros
Matrícula nova bonificada....................................53,00 euros
Matrícula prorrogada...........................................80,00 euros
Matrícula prorrogada bonificada.............................40,00 euros

1. Sensibilització Sensibilització (3, 4 i 5 anys)....................22,26 euros                 
Iniciació
Iniciació 1 (6 anys) Llenguatge musical+cant coral..............35,63 euros
Roda d’instruments........................................................17,80 euros.........53,43 euros
Iniciació 2 (7 anys) Llenguatge musical+cant coral..............35,63 euros
Instrument (3/4 h col·lectiva 2 nens)...............................30,05 euros..........65,68 euros

Nivell elemental
Elemental 1 i 2 (8 i 9 anys) Llenguatge musical+cant coral.........40,28 euros
Instrument (3/4 h – 20 min. col·lectius).................................41,76 euros.....82,04 euros Elemental 3 i 4 (10 i 11 anys) Llenguatge musical+cant coral.....40,28 euros
Instrument (3/4 h – 15 min. col·lectius)..............................41,76 euros.......82,04 euros

Grau mitjà
Grau mitjà Llenguatge musical+gospel jove..............................................41,75 euros Taxes noves
Llenguatge musical/instrument (1 h – 20 min. col·lectius).........................85,10 euros Llenguatge musical/instrument (1 h – 20 min. col·lectius)/gospel jove.........89,44 euros

No reglats menors de 18 anys
Llenguatge musical/harmonia/curs pont (1 h).......28,45 euros
Instrument (30 min.)......................................30,48 euros
Instrument (45 min.).....................................42,33 euros
Instrument (1 h)...........................................48,35 euros
Taxes noves
Llenguatge musical (1 h)/gospel jove...............36,90 euros
Gospel jove..................................................8,46 euros
Llenguatge individual (30 min.).......................30,48 euros
Llenguatge individual (45 min.).......................42,33 euros
Llenguatge individual (1 h)............................48,35 euros    
                                                                                                                                                                                         No reglats majors de 18 anys (adults)
Llenguatge musical (1 h)...........................35,71 euros
Instrument (30 min.)................................41,60 euros
Instrument (45 min.)................................52,73 euros
Instrument (1 h).....................................66,57 euros
Taxes noves
Llenguatge individual (30 min.).................41,60 euros
Llenguatge individual (45 min.).................52,73 euros

Llenguatge individual (1 h).........................................66,57 euros
No reglats majors de 65 anys Instrument (30 min.)..............30,06 euros
Instrument (45 min.)...................................................41,76 euros
Instrument (1 h)....................................47,69 euros
Taxes noves
Llenguatge individual (30 min.)......................30,06 euros
Llenguatge individual (45 min.)......................41,76 euros
Llenguatge individual (1 h)...........................47,69 euros

CAD Atenció a la diversitat (CAD)...............................30,06 euros
Formacions Gospel jove........................................................23,94 euros Combo..............................................................................20,32 euros
Orquestra simfònica*............................................................8,34 euros
Banda jove*.......................................................................8,34 euros
Big band*...........................................................................8,34 euros Cobla*................................................................................8,34 euros
Música de cambra (1/2 h – 4 alumnes, 3/4 h – 5 a 8 alumnes, 1 h – 9 o més alumnes).................................................12,54 euros
Ensemble (1/2 h – 4 alumnes, 3/4 h – 5 a 8 alumnes, 1 h – 9 o més alumnes)................................12,54 euros
Taxes noves Combo menors de 18 anys..............................................12,54 euros
Gospel jove....................................................................8,34 euros *Si fan una altra assignatura al Centre 10,00 euros si només fan la formació
Piano (exalumnes i persones externes al Centre) Estudi piano vertical.......10,00 euros/hora
Estudi piano de cua..........................................................20,00 euros/hora

Vuitè. Modificar l’ impost sobre vehicles de tracció mecànica, es passa de l’1,54% a l’1,60% quedant les tarifes:
 
POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES TARIFA LLEI
(IMPORT)
COEFICIENT TARIFA MUNICIPAL
(IMPORT)
a) Turismes      
De menys de 8 cavalls fiscals 12,62 1,6 20,19
De 8 fins a 11.99 cavalls fiscals 34,08 1,6 54,53
De 12 fins a 15.99 cavalls fiscals 71,94 1,6 115,1
De 16 fins a 19.99 cavalls fiscals 89,61 1,6 143,38
De més de 20 cavalls fiscals 112 1,6 179,2
b) Autobusos      
De menys de 21 places 83,30 1,6 133,28
De 21 a 50 places 118,64 1,6 189,82
De més de 50 places 148,3 1,6 237,28
c) Camions      
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 42,28 1,6 67,65
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 83,3 1,6 133,28
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 118,64 1,6 189,82
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 148,3 1,6 237,28
d) Tractors      
De menys de16 cavalls fiscals 17,67 1,6 28,27
De 16 a 25 cavalls fiscals 27,78 1,6 44,45
De més de 25 cavalls fiscals 83,3 1,6 133,28
e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica      
De menys de 1.000 quilograms i més de 750 quilograms de càrrega útil 17,67 1,6 28,27
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 27,77 1,6 44,43
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 83,3 1,6 133,28
f) D’altres vehicles      
Ciclomotors  4,42 1,6 7,07
Motocicletes fins a 125 cc   4,42 1,6 7,07
Motocicletes de més de 125 cc fins 225 cc   7,57 1,6 12,11
Motocicletes de 225 cc fins 500 cc   15,15 1,6 24,24
Motocicletes de 500 cc fins a 1.000 cc   30,29 1,6 48,46
Motocicletes de 1.000 cc  60,58 1,6 96,93
                            
                                
Bonificació per carburant.
S’estableix, pel termini dels dos primers anys una bonificació del 90% de la quota de l’impost i una bonificació del 50% en el tercer i quart any, a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa una menor incidència en el medi ambient: Pel consum del següent tipus de carburant: vehicle elèctric, vehicle biomodal (híbrid), vehicle de gas, biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol, etanol, hidrogen, derivats d’olis vegetals o gas liquat del petroli (GLP) i acreditar que, d’acord amb les característiques del motor no es poden utilitzar carburants tradicionals contaminants.
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
Novè. Modificar la taxa per l’aprofitament especial per particulars dels serveis i materials de propietat municipal:
Utilització de la Sala d’actes Cal Manel.................................194,00 euros
Bonificació del 50% de la taxa de la Sala polivalent a les empreses de Solsona
Utilització equip de megafonia petit entitats esportives i culturals....20,00 euros
Fiança cessió equip de megafonia petit...........................100,00 euros
+++
Afegir els següents llibres:
Llumà......................................................................25,00 euros
Casserras, escultors de gegants...................................25,00 euros
Guia Solsona amb ulls d’infant........................................1,00 euros

 

Arxivat a:
Economia, ordenances, taxes
Participació