El Consell obre la convocatòria per la selecció d'un arquitecte

per Redacció, Solsonès, 21 de setembre de 2017 a les 07:48 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 21 de setembre de 2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
 L’objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, pel procediment de concurs oposició lliure, per cobrir un lloc de treball de tècnic superior de Serveis Tècnics (arquitecte/a), vacant a la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal del Solsonès, grup de titulació A1 a què es refereix l’article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, dotada amb les retribucions assenyalades en el pressupost aprovat per la Corporació.
També tenen per objecte la constitució d’una borsa de treball per efectuar nomenaments amb caràcter temporal per cobrir vacants o realitzar substitucions en aquesta categoria del Consell Comarcal del Solsonès.

La vigència de la borsa de treball serà de 3 anys. Tot i això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

Les funcions genèriques del lloc de treball a proveir són les següents:
a) aplicar les actuacions requerides en matèria de planificació i gestió urbanística, intervenint directament com a tècnic responsable d’aquest àmbit;
b) elaborar la planificació urbanística ordenant el territori, segons els criteris establerts o que s’estableixin, i elaborant aquells projectes d’urbanització i/o remodelació de l’espai urbà, que s’hagin acordat pels estaments superiors;

c) elaborar, impulsar i controlar els plans d’inspecció i de disciplina urbanística pel que fa als objectius a curt i a mig termini;
d) coordinar les rescissions cadastrals del municipis que es determinin;
e) realitzar les modificacions necessàries de les actuacions en l’àmbit urbanístic que es donin als municipis, tant per promoció pública o privada, per possibilitat d’avaluació dels impactes i resultats;
f) elaborar els informes tècnics necessaris per a la concessió de llicències d’obres, llicències d’activitats, concessió de llicències d’obertura d’indústries i d’altres que ho requereixin, realitzant les inspeccions i comprovacions necessàries i signant les concessions corresponents;
g) dissenyar i desenvolupar aquells projectes urbanístics, d’obres o d’altre ordre que se li hagin assignat, sota el criteri i pautes establerts per la seva execució;
h) organitzar l’execució de les tasques tècniques assignades per tal d’assegurar l’acompliment dels terminis establerts o en el seu defecte pels terminis màxims establerts per la normativa legal aplicable;
i) assessorar els òrgans de govern municipals i les comissions informatives pertinents, sobre temes relacionats amb activitats urbanístiques;
j) assessorar i redactar, si s’escau, plecs de condicions per contractes, així com altres tràmits oportuns en les tasques de contractació i justificació de subvencions;
k) atendre entrevistes concertades pel ciutadans, per resoldre consultes dels ciutadans que per nivell tècnic o conflictivitat ho requereixin;
l) elaborar informes tècnics i memòries sobre el funcionament i les activitats realitzades en l’àmbit competent i sobre la proposta de pressupost anual;
m) altres funcions que li siguin atribuïdes per part del president i/o conseller del Consell Comarcal, de la regidoria i/o l’alcaldia dels ajuntaments de la comarca on doni suport o que normatives vigents determini.
n) totes aquelles de característiques similars que li siguin atribuïdes.
o) Altres tasques pròpies dels serveis tècnics del Consell Comarcal del Solsonès.
Totes aquestes tasques s’hauran de desenvolupar en i pel Consell Comarcal del Solsonès o en i per qualsevol municipi de la comarca del Solsonès que, via conveni, es determini.


 

 

Arxivat a:
Economia, treball, arquitecte
Participació