L'ajuntament de Solsona convoca una plaça de caporal de la Policia Local

El concurs es fa mitjançant una promoció interna

per Redacció, Solsona, 21 d'agost de 2017 a les 08:22 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 21 d'agost de 2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
 L’objecte de la convocatòria és regular el procés de selecció per la provisió en propietat d’una plaça que s’inclou en l’oferta pública d’ocupació corresponent a l’exercici 2017, aprovada per decret de l’Alcaldia 24/2017, de 21 de febrer, i publicada en el DOGC núm. 7321, de data 3 de març de 2017, amb les característiques que tot seguit es detallen:
Provisió per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de caporal de la Policia Local de Solsona, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d’inici de les proves, enquadrades dins el grup d’administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, dotades amb un sou anual corresponent al grup C2, amb pagues extraordinàries, triennis i altres emoluments establerts per la legislació vigent.


Condicions dels aspirants
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de reunir entre altres els requisits següents:
-Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria d’agent del cos de la Policia Local de Solsona.
-Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.

- No tenir més de 55 anys d’edat.
-Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s’han d’adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els drets d’examen es fixen en la quantitat de 20,00 €, i han de ser satisfets prèviament pels aspirants, que han d’adjuntar el resguard acreditatiu del pagament a la sol·licitud.

 

 

Participació