L'ajuntament de Solsona ofereix 29 autoritzacions de parades del mercat

per Redacció, Solsona | 29 de juny de 2017 a les 10:31 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 29 de juny de 2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El Butlletí Oficial de la Província de Lleida publicava aquest dimecres les Bases per a l’atorgament de les autoritzacions de parades al mercat de venda no sedentària de Solsona.

 L’objecte d’aquestes bases és fixar les condicions que han de regir l’atorgament dels llocs de venda vacants, és a dir, sense ocupar, del mercat de venda no sedentària de Solsona, que es duu a terme setmanalment, els dimarts i els divendres.


Durant el termini de vint dies s’obre un període d’informació pública per tal que les persones físiques o jurídiques puguin fer al·legacions a les bases aprovades. Donat cas que en aquest període no es presentés cap reclamació ni al·legació l’acord d’aprovació inicial es considerarà elevat a definitiu.

Disposicions generals

Clàusula 1. Objecte L’objecte d’aquestes bases és fixar les condicions que han de regir l’atorgament dels llocs de venda vacants, és a dir, sense ocupar, del mercat de venda no sedentària de Solsona, que es dur a terme setmanalment, els dimarts i divendres.
Els llocs de venda (mòduls) vacants els divendres són en total 29. D’aquestes 12 mòduls s’emplacen al passeig de Sant Antoni Maria Claret i 17 mòduls al nucli antic de Solsona.

D’aquest mòduls vacants, 15 es destinaran a la venda de productes del sector de l’alimentació i 14 al sector de la venda de productes no alimentaris.
No hi ha llocs de venda (mòduls) vacants el dimarts.
El nombre màxim de mòduls que podrà sol·licitar l’interessat estarà en funció dels metres lineals que ocupi i per a l’exercici d’una única activitat. Tot això amb el benentès que la longitud màxima que pot integrar una parada de l’interessat és de dotze (12) metres lineals.
Clàusula 2. Tipologia de productes La tipologia de producte pel qual es pot licitar és la següent:
Sector alimentació: Fruita i verdura. Embotits, xarcuteria i/o formatges. Confiteria, dolços, fruits secs.
Llegum seca, pesca salada, olives i conserves. Ous, pa i derivats. Productes ecològics i per intoleràncies alimentàries. Productes de temporada com trumfos, mel, torrons, bolets, cargols... Infusions, espècies, plantes aromàtiques, herbodietètica.
Sector no alimentació: Tèxtil i moda (moda home, dona i infantil, roba interior, roba professional...). Equipament de la persona (articles de pell i marroquineria, bosses, articles de viatge, calçat, bijuteria ...). Equipament de la llar. Plantes i flors. Merceria, perfumeria i drogueria. Lleure i cultura.
Clàusula 3. Durada de les autoritzacions Les autoritzacions adjudicades tindran una durada de quinze anys, prorrogable expressament per períodes idèntics.
Clàusula 4. Règim econòmic de les autoritzacions
1. L’adjudicatari de la autorització haurà de satisfer les taxes que s’estableixin a l’ordenança fiscal que l’Ajuntament de Solsona aprovi per a cada exercici.
2. L’import d’aquestes taxes es pagarà per trimestres naturals i per anticipat, mitjançant la domiciliació bancària del rebut, el qual es carregarà els dies següents: 1 de gener, 1 d’abril, 1 de juliol i 1 d’octubre o si aquests fossin inhàbils, el següent dia hàbil posterior.
En cas de no domiciliar-se el rebut es realitzarà el pagament a la Tresoreria de l’Ajuntament per avançat trimestralment, abans del dia 1 de gener, l’1 d’abril, 1 de juliol i l’1 d’octubre de cada any. En el cas de donar-se de baixa de la parada l’import de la taxa es prorratejarà per trimestres naturals i es procedirà a la devolució de la quota corresponent.
3. Els rebuts que no s’hagin fet efectius durant els esmentats períodes es recaptaran per la via de constrenyiment amb els recàrrecs previstos.
El recàrrec és del 5 per cent si es paga abans que sigui notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l’article 62.5 de la Llei general tributària. Si el pagament del deute es realitza després d’haver-se notificat la provisió de constrenyiment, s’haurà d’abonar un recàrrec del 20 per cent, més els interessos de demora generats des del dia següent al de la finalització del període voluntari.

 Procediment d’adjudicació de les autoritzacions
El procediment de selecció per a l’atorgament de les autoritzacions es realitzarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant convocatòria pública i com a resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, objectivitat i publicitat; i, s’efectuarà de conformitat amb els criteris de valoració fixats en aquestes bases, adjudicant-se les parades a la puntuació més alta i, en cas d’empat, es resoldrà per sorteig.

L’anunci de licitació i les presents bases es publicaran mitjançant anunci en el tauler d’edictes de la Casa Consistorial i al tauler d’edictes de la seu electrònica (www.ajsolsona.cat).

 Criteris de valoració
Els criteris de valoració de les ofertes presentades i la seva ponderació en funció de si el tipus de producte és d’alimentació o que no ho és.
Els criteris seran els següents: total màxim de puntuació: 100 punts. Per llocs de venda dedicats a l’alimentació:
Producte (35 punts)
Productes amb certificats de denominació d’origen, d’indicació geogràfica protegida, marca de qualitat i/o especialitat tradicional i producte de proximitat d’acord amb el que defineix el decret 24/2013, de 8 de gener. 10
Producció ecològica amb certificació degudament acreditada 15
Producte que no existeixi actualment al mercat 10
Serveis al client (15 punts)
Cobrament amb targeta de crèdit 10 Formació del personal de la parada destinat a l’atenció al públic 5
Proximitat (25 punts)
Proximitat del lloc de producció al mercat de Solsona (Solsonès o a una distància inferior a 40 Km de Solsona) 25
Operador (25 punts)
Tenir o haver tingut una reserva ordinària. Tenir o haver tingut una parada al mercat de Solsona 25
Per llocs de venda no alimentaris:
Producte (20 punts)
Producte català 10
Producte que no existeixi actualment al mercat municipal 10
Serveis al client (30 punts)
Servei d’emprovadors 10
cobrament amb targeta de crèdit 10
Formació del personal de la parada destinat a l’atenció al públic, higiene personal, roba de treball. 10
Proximitat (20 punts)
Proximitat del lloc de producció al mercat (Solsonès o a una distància inferior a 40 Km) 20 Operador (30 punts)
Tenir o haver tingut una reserva ordinària. Tenir o haver tingut una parada al mercat de Solsona 30

En el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds, es formaran dues llistes d’espera, una per al sector alimentari i una per al sector no alimentari. En ambdós casos, per cobrir les vacants es cridarà als que figuren a la corresponent llista per ordre de puntuació i, d’esgotar-se aquesta, es procedirà a l’adjudicació directa per ordre de sol·licitud.
La llista d’espera tindrà vigència fins que no es convoqui una nova licitació o fins que s’exhaureixin els sol·licitants.
En el supòsit que, una vegada dut a terme el procediment de selecció, no hi hagi llista d’espera per al sector no alimentari i tot i així restin parades vacants destinades a aquest sector, l’alcalde, davant la demanda de parades del sector alimentari, podrà acordar la seva adjudicació a favor de sol·licitants d’aquestes per ordre de la llista de reserva i, d’esgotar-se aquesta, per adjudicació directa per ordre cronològic de sol·licitud.

Prèviament a l’expedició de l’autorització o autorització, es requerirà als licitadors perquè, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la recepció del requeriment, presentin davant l’Ajuntament de Solsona la documentació justificativa següent:
a) Document acreditatiu d’estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
b) Documentació acreditatiu d’estar al compliment de les obligacions tributaries amb Hisenda i de no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de Solsona.
c) Documentació acreditativa d’estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquesta.
d) Documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
e) Assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 120.000 euros per sinistre i any, i rebut pagat de l’anualitat corresponent.

 

Arxivat a:
Economia, ajuntament, mercat
Participació