El Consell Comarcal aprova un pla econòmic i financer per recuperar l'equilibri pressupostari

Amb els vots a favor de Junts, PSC i En Comú Guanyem, en contra d’ERC i l’abstenció de la CUP

per NacióGranollers , 28 de desembre de 2019 a les 08:49 |
Imatge del ple extraordinari. | Consell Comarcal Vallès Oriental
El ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha aprovat en una sessió extraordinària un Pla Econòmic Financer (PEF) de la institució, que estableix les actuacions a fer per tal de garantir l’equilibri pressupostari.
 

Segons ha explicat el CCVor en un comunicat, el pla "és conseqüència de l’incompliment de l'objectiu d’estabilitat pressupostària" fixat per la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, "que determina que en cas d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa, l‘ens local ha de formular un pla econòmic financer que permeti l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa".

En aquest sentit, precisa que el pla posa de manifest "que s’incompleix l'objectiu d’estabilitat pressupostària, amb una manca de capacitat de finançament al tancament de l’exercici 2018 de 1.106.857,95 euros". Afegeix que "en aquest resultat pressupostari negatiu té un pes molt significatiu el decalatge ocasionat per devolucions d’ingressos de subvencions atorgades i cobrades en exercicis tancats, i que s’han hagut de retornar durant l’exercici. Això és degut a què el sistema pressupostari del Consell Comarcal, on la despesa bàsicament s’imputa a partides finalistes, fa que el marge de majors ingressos per sobre de les previsions inicialment pressupostades sigui pràcticament inexistent i, per tant, qualsevol desviament produeix de forma automàtica dèficits pressupostaris sense capacitat de cobertura amb altres fonts d’ingressos del pressupost". 

 
Per altra banda, també posa de manifest "que s’incompleix l’objectiu de regla de la despesa, amb una diferència entre el límit  de regla de la despesa i la despesa computable del 8,55%, molt pel damunt del 2,4% previst". "Segons les xifres, sí que es dóna compliment al nivell de deute, quantificat en 1.430.000,00 euros (per operacions a curt termini) que suposa un 7,03% sobre els ingressos corrents de caràcter ordinari", destaca.  

 
Respecte al romanent de tresoreria, precisa que l’import al tancament es xifra en 360.511,82 euros, la qual cosa representa l’1,77% sobre recursos ordinaris liquidats del pressupost, "un percentatge insuficient per garantir el fons de solvència que precisa l’entitat per respondre hipotètiques eventualitats o imprevistos", alerta. 
 
Per altra banda, destaca que "es determina una situació de dèficit pressupostari en determinats serveis quantificat en 585.062,30 euros" i que afecten bàsicament a polítiques socials i d’igualtat, medi ambient i territori, transport escolar obligatori, no obligatori i menjadors i turisme: "La continuïtat d’alguns d’aquests serveis només es podrà garantir si aquests estan suficientment finançats. Així, l’objectiu bàsic del PEF és aconseguir l’equilibri de finançament de cadascun dels serveis prestats", destaca. 
 
Per la via dels ingressos, el comunicat proposa "l’increment de les aportacions per convenis que financen el serveis que són deficitaris, i l’actualització o creació de nous preus públics i taxes per a la prestació de serveis que actualment o bé no s’apliquen o bé resulten insuficients per cobrir el cost dels serveis".
 
Les mesures a adoptar han de posar-se a la pràctica en un termini màxim de tres mesos. Es contempla que amb l’aprovació del pressupost per a l’exercici del 2020 s’incorporin les mesures amb l’objecte de garantir l’equilibri pressupostari.
 
 

 

Participació