PYMSA
29/01/2020
L'Ajuntament defensa el mapa acústic de la ciutat, però obre la porta a modificar-lo
10/04/2018
L'empresa Postes y Maderas SA (PYMSA) va impugnar-lo per tal que a la parcel·la que ocupa al barri de Valldaura fos admissible un nivell de soroll superior
05/12/2017
Laura Busquets
L'Ajuntament destaca que el cessament de l'activitat evitarà les pudors que molesten els veïns i reduirà el soroll
09/10/2017
L'empresa s'ha compromès a sol·licitar en un termini de 10 dies hàbils una modificació de la llicència d'activitat en què expliciti la renúncia a la utilització del tractament amb aquesta substància
26/09/2017
Per infraccions de caràcter molt greu per sobrepassar els límits de soroll permesos | El consistori desestima la petició de l'empresa de no executar la mesura mentre es resol el contenciós al jutjat
30/08/2017
L'empresa ha presentat un recurs contenciós al jutjat i ha adreçat a l'Ajuntament una petició per suspendre l'ordre de tancament, que el consistori estudiarà abans de, si escau, procedir a l'execució subsidiària del tancament
04/08/2017
En la inspecció realitzada aquest dijous, els tècnics han comprovat que les parts productives i els processos de l'activitat han cessat, atès que no s'ha observat circulació de carretons elevadors, vagonetes, camions ni manipulació de mercaderies amb mitjans mecànics.
26/07/2017
L'Ajuntament de Manresa ha desestimat íntegrament les al·legacions presentades per l'empresa
10/07/2017
L'empresa no ha aplicat les mesures correctores que ja se li han requerit en diverses ocasions i per les quals ja havia estat sancionada | L'empresa continua superant els límits de soroll i se li ha obert un expedient sancionador per infraccions tipificades com a molt greus
Pàgina 1 de 0