Funeràries

L'Ajuntament desestima les alegacions al crematori del polígon de la Plana del Pont Nou

Les al·legacions de l'Ajuntament de Sant Fruitós i de l'associació de funeràries Esfune feien referència a temes urbanístics i ambientals

per Redacció , 27 de setembre de 2017 a les 21:07 |
Parcel·la del Polígon del Pont Nou on està prevista la construcció de la funerària amb crematori | Pere Fontanals
Aquesta informació es va publicar originalment el 27 de setembre de 2017 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El 22 de febrer de 2017 Serveis Funeraris de Barcelona SA va presentar la sol·licitud i el projecte tècnic demanant llicència ambiental per a la instal·lació de l'activitat de tanatori amb forn crematori, al carrer Lemmerz, al polígon industrial de la Plana del Pont Nou.

Aquesta sol·licitud va obtenir els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics Municipals, l'informe en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric emès per l'Oficina de Gestió ambiental Unificada (OGAU) i l'informe relatiu a la prevenció d'incendis, emès per la Direcció general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.


L'informe relatiu a les emissions emès per l'OGAU estipula unes condicions generals, unes condicions específiques per a l'activitat i un règim de control inicial i periòdic que haurà de verificar el compliment d'aquestes mesures.

L'expedient es va sotmetre al tràmit d'informació pública durant el termini de trenta dies (del 23 de juny al 4 d'agost, ambdós inclosos). Durant aquest termini es van presentar al·legacions per part d'Aurelio Jesús Sánchez Panades, en representació de l'associació Esfune, i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. L'Ajuntament de Manresa ha comunicat als interessats que desestima les al·legacions i proposa resoldre favorablement la llicència ambiental.


Les al·legacions formulades per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages fan referència bàsicament a aspectes urbanístics i es fa constar que:

- La tramitació de la llicència s'efectua contravenint la suspensió de llicències vigent derivada de la delimitació del polígon d'actuació urbanística.

- No s'ha produït la verificació de la suficiència i la idoneïtat del projecte que serveix de base a la sol·licitud de llicència a efectes de la seva compatibilitat urbanística.

- L'ús inherent de l'activitat no pot atorgar-se condicionat a la simultània urbanització.

En relació a la suspensió de llicències derivada de la delimitació del polígon d'actuació urbanística en la modificació puntual del Pla parcial Plana del Pont Nou, es conclou que l'administració municipal té potestat per decidir si la suspensió de llicències opera en tota la seva extensió o bé és possible, atorgar llicència quan aquesta resulta innòcua respecte dels tràmits de gestió urbanística que resten pendents.

En aquest cas, es conclou que l'atorgament de la llicència ambiental sol·licitada a la parcel·la del Pont Nou fruit del projecte de reparcel·lació aprovat l'any 2007 no té cap repercussió respecte al repartiment dels drets i deures del sector. A més a més, el nou planejament no altera el règim ni els paràmetres urbanística de la finca. Tampoc les condicions d'edificació de la finca no varien respecte del planejament urbanístic vigent anteriorment.

Pel que fa a la segona qüestió es conclou que la verificació de la suficiència i idoneïtat del projecte efectuada en el tràmit de l'expedient esmentat ja contemplava, pel que fa a l'ús, la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic vigent, i que a l'informe tècnic emès per l'arquitecte municipal es valora favorablement la proposta pel que fa al compliment de la normativa urbanística aplicable a l'emplaçament de l'activitat plantejada.

Pel que fa a l'atorgament de la llicència simultàniament a les obres d'urbanització, cal dir que aquest procediment només es refereix a la llicència d'activitats i no pas a la d'edificació, de manera que l'anàlisi ha de ser en relació amb l'ús, ja que la posterior edificació requerirà la corresponent llicència d'obres.

Tot i així, cal tenir present que l'art. 41.1 del text refós de la llei d'urbanisme preveu de forma expressa, que les obres d'edificació siguin simultànies a les d'urbanització en els termes previstos en el reglament. Aquesta és una previsió legal freqüentment utilitzada pels municipis i que només es condiciona la posada en funcionament de l'activitat a la finalització de les obres d'urbanització. En aquesta cas concret, les obres d'urbanització queden garantides per l'execució per part de l'Ajuntament, atès que el polígon es desenvoluparà pel sistema de cooperació.

És per aquest motiu que es desestimen les al·legacions.

Pel que fa a Esfune, les al·legacions presentades fan referència, especialment, a temes relacionats amb les emissions i alerten sobre els riscos per a la salut. Així mateix, demanen que s'emetin informes per part de diversos departaments de la Generalitat i que es constitueixi la creació d'una comissió per avaluar les possibles problemàtiques en relació als aspectes ambientals.

En aquest sentit, l'Ajuntament deixa clar que l'activitat de crematori està sotmesa a llicència ambiental segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i, per tant, subjecte a informe per part de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat de Catalunya, que és a qui li correspon.

El 8 de juny el projecte de tanatori i crematori presentat per l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona SA, va rebre l'informe favorable d'entitat competent en aquesta matèria, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat de Catalunya i, per tant, aquest informe ja incloïa tota la documentació tècnica necessària per la justificació de tots els aspectes relacionats amb el medi ambient. És per aquest motiu que no es necessita de cap informació complementària ni cal altre informe de cap departament de la Generalitat.

Tampoc és necessària la creació de cap comissió. Malgrat això, l'Ajuntament de Manresa ja s'ha posat en contacte amb les entitats esportives i ambientals del sector, així com amb els veïns i representants del polígon industrial per tal d'explicar-los el projecte i desmentir els possibles riscos plantejats per Esfune en una sessió informativa.

 

Participació