1 de 10
Ple Municipal

Aquest és l'ordre del dia del ple de juliol de l'Ajuntament de Terrassa

La sessió se celebra aquest divendres amb 26 punts

per La Torre del Palau, Terrassa, Catalunya | 21 de juliol de 2021 a les 14:04 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 21 de juliol de 2021 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L'Ajuntament de Terrassa celebra aquest divendres el ple municipal corresponent al mes de juliol. La sessió, que comença a les 9.30 h del matí, es podrà seguir pel canal de Youtube municipal i per la Ràdio Municipal de Terrassa ((95.2 FM). Aquest és l'últim ple fins al setembre, i és que a l'agost hi ha aturada estival.

Consulta sota aquestes línies l'ordre del dia del ple, que es compon de 26 punts.


Ordre del dia

1. Aprovació de l’esborrany de l’Acta de la reunió realitzada el dia 23 de juny

d’enguany (número 8/2021).

Àrea de Territori i Sostenibilitat


2. Sol·licitar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya la
Declaració de Terrassa com a Àrea amb Mercat d'Habitatge Tens, en aplicació de la
Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de
rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei
18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a
l'habitatge.

3. Constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona.

4. Aprovació de l’Avanç de la Modificació puntual del POUM per a ampliar l’inventari
del patrimoni cultural de Terrassa.

Àrea de Serveis Generals i Govern Obert

5. Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya fixar
com a festes locals de Terrassa per a l’any 2022 els dies 14 d’abril (Dijous Sant) i 4
de juliol (Dilluns de Festa Major).

6. Aprovació de l’expedient número 9 de transferència de Crèdit al Pressupost
Municipal per 2021.

7. Aprovació de l'expedient de cessió d’ús gratuïta de la nau situada al carrer Mare
de Déu dels Àngels, 21 mitjançant procediment obert, destinada a la realització
d’activitats culturals.

8. Aprovar l’inici de l’expedient de desafectació de béns demanials per manca d’ús o
servei públic.

9. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de l’auditoria
anual del registre comptable de factures segons la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
sector públic per a l’exercici 2020.

10. Prendre coneixement de la Memòria relativa al desenvolupament de les tasques
de fiscalització a posteriori i control financer, realitzades per tal de donar compliment
de l’article 213 i 220.4 de la Llei d’Hisendes Locals, l’article 36.1 del RD 424/2017 pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i
disposicions concordants, relatiu al Pressupost de 2020.

Comissió Especial de Comptes

11. Aprovar definitivament l’informe emès per aquesta Comissió respecte als
comptes de l’exercici 2020 i, en conseqüència, elevar al Ple municipal la proposta
d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, i prendre coneixement dels
informes de la Intervenció General sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute, amb motiu de la
liquidació del Pressupost del 2020, i l’estimació de la quantificació de la provisió de
drets de dubtós cobrament.

Junta de Portaveus

12. Declaració institucional condemnant la mort de dones víctimes de violència
masclista.

13. Donar compte de les Declaracions i Acords eventualment aprovats per la Junta
de Portaveus, si s’escau.

Propostes de resolució

14. Proposta de resolució per a la concessió de la Medalla de la Ciutat de Terrassa a
l’Esperit Esportiu a la senyora Vicky Losada Gómez.

15. Presentada pel Grup municipal del PSC, per l’ampliació del programa d’Agents
per a la convivència.

16. Proposta presentada pel Grup municipal de JxT, per donar continuïtat al
programa d’agents per la convivència.

17. Presentada pel Grup municipal del PSC, per l’augment de l’oferta educativa de
cicles formatius i batxillerats a Terrassa.

18. Presentada pel Grup municipal del PSC, per la signatura d’un conveni marc amb
el Terrassa FC.

19. Proposta presentada pel Grup municipal de JxT, per demanar una prova pilot de
punt verd mòbil escolar (PVM Escolar).

20. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, per a organitzar activitats
en el marc del dia internacional de la joventut.

21. Proposta presentada pel Grup municipal de TxT i ERC-MES, referent a la
liquidació del model de finançament de l’exercici 2020.

22. Proposta presentada pel Grup municipal de TxT i ERC-MES, per a la millora de
l’oferta de cicles formatius de grau mitjà.

23. Proposta presentada pel Grup municipal de Ciutadans, contra la dictadura i en
suport del poble cubà.

24. Propostes urgents

Seguiment i control de la gestió d'altres òrgans de govern municipal

25. Donar compte del llistat extractat dels Decrets i Resolucions números 6.324 al
7.539/2021, dictats per l’Alcalde-President i Regidors i Regidores delegats.

26. Donar compte del llistat d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

Precs i preguntes

 

Participació