Reforma Fiscal

Un article de Xavier Tapies, de Mireia Serra Advocats

per Nació Digital, 24 de desembre de 2014 a les 06:35 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 24 de desembre de 2014 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
El passat 27 de novembre va ser aprovada definitivament la reforma fiscal relativa a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF); l’Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR); l’Impost sobre Societats (IS); i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).A continuació s’exposen algunes de les modificacions més rellevants respecte als projectes de llei previstos inicialment.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
 • Contractes d’assegurances de vida: S’elimina el règim de compensacions fiscals per al cobrament d’assegurances de vida de capital diferit contractats abans del 20 de gener de 2006. Fins a la data aquesta norma venia regulada per una disposició transitòria que permetia als contribuents aplicar una compensació fiscal quan l’aplicació del règim vigent els desfavoria respecte el regulat anteriorment. És per això que aquells contribuents amb contractes concertats abans de l’esmentada data, els podria resultar beneficiós avançar la percepció d’aquests rendiments abans de finalitzar l’any.
 • Retencions: Per al 2015 es redueix al 19% (percentatge actualment fixat al 21%) les retencions corresponents als rendiments d’activitats professionals (18% pel 2016).
 • Coeficients d’abatiment: En la reforma definitiva no s’eliminen els coeficients reductors per antiguitat com estava previst, sinó que es mantenen amb el límit de 400.000 euros per a cada contribuent. Això vol dir que a partir d’1 de gener de 2015, els guanys patrimonials derivats de la transmissió d’immobles i altres béns adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994 podran aplicar els coeficients reductors quan la suma acumulada del valor de transmissió dels béns alienats no superi els 400.000 euros per a cada contribuent.
Impost sobre Societats:
 • Compensació de bases imposables negatives (BINS): Per a l’exercici 2016 es limita per a totes les societats la compensació de BINS al 60% de la base imposable (70% a partir de l’exercici 2017), admetent-se en tot cas, un import mínim d’1 milió d’euros. Es suprimeix el límit temporal de prescripció de 18 anys i l'Administració tindrà 10 anys per comprovar i investigar les BINS pendents de compensar.
 • Despeses per atenció a clients i proveïdors: A partir del 1 de gener de 2015 la despesa deduïble en concepte d’atencions a clients i proveïdors estarà limitada al’1% de l’Import Net de la Xifra de Negocis.
 • Nova deducció: S’estableix a partir del 2015, una deducció en la quota del 5% (per a l’exercici 2015 serà del 2%) corresponent a la reversió de les quantitats no deduïdes en l’Impost sobre Societats dels exercicis 2013 i 2014 per la limitació del 70% de les amortitzacions.
Impost sobre el Valor Afegit:
 • Transmissió d’unitats econòmiques autònomes: La no subjecció en la transmissió de negocis quedarà condicionada a que els béns transmesos tinguessin la consideració d’unitat econòmica autònoma en seu del transmitent.
 • Renúncia a l’exempció en operacions immobiliàries: Per exercitar l’opció serà suficient que l’adquirent tingui dret a la deducció parcial de l’impost suportat (fins al moment s’exigia dret a la deducció total).
 • Nova regla de localització per a les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió i televisió i serveis prestats per via electrònica: Quan aquests serveis siguin prestats a NO empresaris o professionals, es localitzaran en l’Estat membre del destinatari i no en la seu del prestador com s’establia actualment.
 • Modificació de bases imposables: s’amplien els terminis per realitzar la modificació de bases en casos de morositat:
  • Concurs de creditors: S’amplia a tres mesos des de la publicació al BOE de la declaració de concurs (actualment un mes) el termini per emetre la factura rectificativa.
  • Crèdits incobrables: En el cas de PIMES es pot procedir a la modificació de la base imposable de la factura un cop transcorreguts sis mesos o un any a comptar des de la meritació de l’operació.
 • S’introdueix un nou supòsit d’inversió del subjecte passiu: En la venda de telèfons mòbils, consoles, videojocs, ordinadors, portàtils, tauletes digitals, plata, platí i pal·ladi serà l’adquirent, i no el transmitent, l’obligat a liquidar l’IVA en la compra d’aquests productes (i) sempre que el destinatari sigui un revenedor (és a dir, que es dedica habitualment a la revenda d’aquests objectes) o (ii) quan l’adquirent sigui empresari o professional i l’import total de l’operació excedeixi de 10.000 euros.
 • S’augmenta al 21% el tipus impositiu dels següents productes sanitaris: equips mèdics, aparells, productes sanitaris i un altre instrumental mèdic i hospitalari, i només es manté el tipus reduït del 10% per a aquells productes dissenyats per alleugerir i tractar deficiències.
 • Prorrata especial: S’amplia l’aplicació obligatòria de la prorrata especial en aquells casos en què l’import de les deduccions en prorrata general excedeixi en un 10% (actualment un 20%) del que resultaria d’aplicar la prorrata especial.
 • Liquidació de l’IVA de les importacions: S’introdueix un nou sistema opcional i restringit per a determinats contribuents per a la liquidació i ingrés de les quotes de l’IVA d’importació. Es preveu que la recaptació es pugui efectuar en l’autoliquidació corresponent al període de liquidació, de manera que permetrà neutralitzar l’efecte financer que suposa actualment per a algunes empreses anticipar l’ingrés d’aquestes quotes per a posteriorment recuperar-les via deducció en les autoliquidacions periòdiques.
 • Règim de les agències de viatge: S’elimina la deducció del 6% en les factures emeses per les agències de viatge. S’elimina la possibilitat de fer constar aquest percentatge en la factura amb la referència a “quotes d’IVA incloses en el preu”.
 • Noves infraccions: A partir de 2015 serà sancionable la falta de comunicació en termini o la comunicació incorrecta per part dels destinataris d’execucions d’obra en els casos en què operi la inversió del subjecte passiu.
Xavier Tapies, de Mireia Serra Advocats

 

Participació