Ple de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas

La Vall d'en Bas dedicarà més de 130.000 euros a pal·liar els efectes de l'estat d'alarma

El ple de l'Ajuntament també acorda un paquet de mesures davant l’impacte econòmic amb la Covid-19 i les bases per a la concessió de subvencions a les activitats econòmiques del municipi

per NacióGarrotxa , Vall d'en Bas, 2 de juny de 2020 a les 09:59 |
Instantània del nou ple telemàtic de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. | @ajuntamentbas.
Aquesta informació es va publicar originalment el 2 de juny de 2020 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El nou ple telemàtic celebrat dimarts passat a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha aportat diversos acords en relació amb l'economia del municipi amb l'objectiu principal de restablir al més aviat possible la situació dels ciutadans prèvia a la imposició de l'estat d'alarma.

Entre els punts de l'ordre del dia acordats cal destacar els següents, que es poden dividir en dos grans grups:

  • El foment de la recuperació de l'impacte econòmic:
    1. Modificació i aprovació de dos crèdits que tindran per objectiu adoptar mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la Covid-19 finançats a partir del superàvit pressupostari per a l'exercici 2020. Un d'ells per valor de 60.456,14€ i l'altre de 70.000€.
    2. Adopció d'un paquet de mesures per donar resposta a l’impacte econòmic esdevingut de la crisi sanitària de la Covid-19.
    3. Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les activitats econòmiques de La Vall d’en Bas com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19
  • El foment de la sostenibilitat i la cura del medi ambient:
    1. Aprovació inicial d'una Ordenança Municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica al municipi de La Vall d’en Bas.
Més de 130.000 euros per a la recuperació econòmica


Sobre el punt 1 en l'àmbit de la recuperació de l'impacte econòmic, 130.456,14 euros és la suma dels dos imports corresponents a la modificació i aprovació de crèdit que es va portar al ple.

D'una banda, la quantitat de 60.456,14€ correspon al que dicta el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la Covid-19, i que estableix l'aplicació de l’article 3 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 a les entitats locals.


Segons aquest text legal, l’import que podrà destinar cada entitat local a la despesa a la que es refereix aquest precepte serà, com a màxim, equivalent al 20% del saldo positiu que, en el cas de la Vall d'en Bas, és de 305.907,22€. Del 20% d'aquest superàvit pressupostari consolidat, 45.456,14€ van al fons per a ajudes socials i 15.000€ es destinen a ajudes relacionades amb les despeses corrents per a fer front a la Covid-19.

D'altra banda, la quantitat de 70.000€, inicialment destinada a unes millores de l'espai públic al nucli dels Hostalets, es vol transferir íntegrament a un fons per ajudes econòmiques per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19. D'aquesta manera, només s'haurà de modificar el pressupost de despeses que s'haurà d'imputar a una altra partida, sense alterar la quantia total del crèdit, segons estableixen els articles 34 i 40.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.


Avançaments i modificacions del calendari fiscal

Sobre el punt 2 del paquet de mesures per fer front a l'impacte econòmic, hi ha el d'avançar el període de pagament als proveïdors de l’ajuntament, modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament (IBI, escombraries, cementiri municipal, etc.), fraccionar i ajornar el pagament dels tributs municipals, cobrar la part proporcional de la taxa d'escombraries industrials i comercials que hagin vist aturada la seva activitat per l'estat d'alarma, descomptar de la part proporcional que correspongui aquells serveis municipals que no s'han pogut utilitzar (llar d'infants, pavelló, etc.), interrompre els terminis de les llicències d'obres majors i menors i encarregar a les àrees de promoció econòmica i acció social, en el marc de les competències municipals, la proposta d'ajuts en els àmbits econòmics i socials per als habitants i les empreses i comerços de la Vall.

Sobre el punt 3 en el ple es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les activitats econòmiques de la Vall d’en Bas com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19. Els ajuts contemplen dues línies: en primer lloc, una línia adreçada a aquelles empreses que han hagut de suspendre la seva activitat a causa de la declaració de l’estat d’alarma o que han vist reduïda la seva facturació en un 75%.

Aquesta línia contempla una subvenció de 400€ per fer front a despeses fixes com la seguretat social, despeses de lloguers, quotes de préstecs o subministraments. En segon lloc, les bases estableixen una línia per donar suport a les empreses de la Vall a implementar mesures de seguretat per adequar-se a la Covid-19 i es poden obtenir fins a 200€ per la compra d’EPIs, la instal·lació de mampares, la compra de màquines de cobrament automàtic o altres mesures similars. Properament s’aprovarà la corresponent convocatòria que obrirà els terminis per a la presentació de les sol·licituds de subvenció. La reserva de crèdit inicial per atendre les demandes de les subvencions per empreses és de 70.000€.

Nova ordenança per a les instal·lacions solars d'autoconsum

Finalment, en matèria de sostenibilitat i medi ambient el ple va dur a terme l'aprovació inicial d'una ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica a la Vall d'en Bas, que se sotmetrà a un període d'exposició pública de trenta dies, transcorreguts els quals sense al·legacions ni reclamacions, es donarà per aprovada de manera automàtica i definitiva.

Aquesta ordenança, que serà d'aplicació a qualsevol instal·lació d'aquestes característiques ubicada al terme municipal de la Vall d'en Bas té com a objecte, d'una banda, la regulació del règim d'intervenció municipal sobre les instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s'executin en béns immobles i, de l'altra, les mesures tributàries corresponents per a incentivar-les com ara bonificació en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) de fins el 50% i bonificació en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Finalment, l'ordenança també posa l'accent en la integració paisatgística de les susdites instal·lacions d'autoconsum com a requisit per a ser executades.


 

 

Participació