Pisos desocupats

Tornen les subvencions per a llogar pisos buits amb la borsa d'habitatge

S'ha habilitat una dotació pressupostària establerta en 25.000 € | L'Oficina Local d'Habitatge d'Olot va fer 18.994 atencions el 2017

per Redacció, 16 de març de 2018 a les 08:20 |
El regidor d'Habitatge, Jordi Alcalde, i la responsable de l'Oficina Local d'Habitatge d'Olot, Míriam Paredes, van explicar la convocatòria de subvencions. | @olotuit.
Aquesta informació es va publicar originalment el 16 de març de 2018 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Les subvencions destinades a propietaris d’habitatges desocupats a Olot que els posin en lloguer a través de la borsa d’habitatge. L'import de la subvenció és del 100% del cost de les obres de rehabilitació i posada al dia de l’habitatge fins a un màxim de 6.000 euros per habitatge i es pot presentar la sol·licitud fins al 28 de setembre d'enguany.

En el període 2017, primera convocatòria realitzada per part de l’Ajuntament, es va atorgar la quantitat de 17.282,72 € per aquest concepte. Enguany, s'ha habilitat una dotació pressupostària establerta en 25.000 €, pel que les subvencions seran atorgades per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds.


El regidor d'Habitatge, Jordi Alcalde, i la responsable de l'Oficina Local d'Habitatge d'Olot, Míriam Paredes, van explicar aquest dijous a l'Ajuntament la convocatòria de subvencions, que detallem tot seguit

Què es pot subvencionar?


Són subvencionables les obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer, d’acord amb les tipologies d’obres següents:

— Adequació de les peces i elements que  conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui se ocupat de manera immediata per un llogater
— Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
— Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries per què l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
— Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancament de protecció exterior tipus persianes.
—Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.

Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions aquells propietaris que reuneixin els requisits establerts i que posin els habitatges en lloguer, per un termini mínim de 5 anys, a través de la Borsa d’habitatge Social d’Olot, integrada en la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.

Requisits següents

Per poder optar a les subvencions, els habitatges que es posin en lloguer hauran de complir les condicions següents:
— Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer
— Que s’hi hagin realitzat obres de posada al dia, en els dotze mesos anteriors a la signatura del contracte de lloguer.
— Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial.
— Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica

La borsa d'habitatge

La mediació per al lloguer social té per objecte incrementar el parc d’habitatges que es destina a lloguer social per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos inferiors a 4 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) ponderats, mitjançant l’establiment d’un sistema de garanties públiques per als propietaris d’habitatges desocupats.

La borsa d'habitatge actua com a mediadora per facilitar acords entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, gestionant els diferents acords dels contractes d’arrendament en la seva signatura, donant seguiment a tots els contractes vigents i vetllant pel compliment de les obligacions contractuals

Contraprestacions per als propietaris dels habitatges

— Els propietaris que signen un contracte de lloguer a través de les borses de mediació per al lloguer social reben les contraprestacions següents: Gestió gratuïta.
— Atenció personalitzada i individualitzada.
— Assessorament jurídic tècnic i jurídic
— Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant el sistema denominat Avalloguer de cobertura de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatge.
— Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
— Assegurança per garantir la defensa jurídica en el cas d’impagaments.
— Assessorament i informació en la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.
— Cerca i selecció del llogater més idoni.
— Gestió del cobrament del lloguer.
— Seguiment del contracte i mediació d’incidències eventuals.

Procediment d’adjudicació dels habitatges del sistema de mediació per al lloguer social

Els habitatges que obtenen les borses de mediació per al lloguer social s’assignen a persones que els han sol·licitat, d’acord amb els criteris següents:
— Les administracions locals assignen l’habitatge a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti, tenint en compte la relació entre el preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència, i la relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar.
— En el cas de coincidència entre diversos sol·licitants, la borsa de mediació per al lloguer social assigna l’habitatge per rigorós ordre d’antiguitat de les sol·licituds que ha tingut.

L'Oficina Local d'Habitatge d'Olot va fer 18.994 atencions el 2017

Durant l’any 2017, l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot ha realitzat 18.994 atencions, el que representa un increment del 4,26% en relació al 2016. Situada a la primera planta de l’Ajuntament d’Olot, l’Oficina ha complert aquest 2017 dotze anys en funcionament, durant els quals s’han realitzat 180.679 gestions.
 
Al 2017, el 43,01% de les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge han estat per ajuts de lloguer (8.170 atencions), ja siguin ajudes per pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial.
 
Un 17,02% de les atencions realitzades (2.899 gestions) han estat consultes o assessoraments de diferents temes relacionats amb l’habitatge o amb la mateixa Oficina: gestions amb el Barri Vell, gestions intervenció integral en el Barri Vell, recerca de propietaris, publicitat, gestions amb altres organismes...
 
La Borsa d’Habitatge ha representat el 9,94% de les atencions (1.889). D’aquestes, un 73,37% (1.386) han comportat gestions amb els llogaters i un 26,63% (503) han estat gestions amb els propietaris. En aquests moments des de l’Oficina es gestionen 169 pisos, 64 dels quals són del parc propi municipal, 30 corresponen a cessions provinents de la Generalitat, 13 són habitatges provinents d’entitats bancàries i 62 són propietat de particulars que n’han fet cessió a l’Ajuntament mitjançant la Borsa d’Habitatge.
 
Les sol·licituds d’habitatge de lloguer i habitatge de protecció oficial ha representant un 9,42% de l’activitat de l’Oficina durant l’any 2017 (1.790): gestions respecte als usuaris que busquen un pis de lloguer i sol·liciten possibles promocions d’habitatge de protecció oficial; usuaris que s’inscriuen en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit i Registre de la Xarxa de Mediació Social.
 
Les gestions, consultes i inspecció de pisos per a la tramitació de les cèdules d’habitabilitat han comportat 997 gestions, un 5,23% del total. Els reagrupaments familiars 943 atencions (4,96%) i les gestions amb Serveis Socials 788 (4,15%) són altres de les tasques assumides des de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot durant el 2017.
 
Un altre dels àmbits en el quals més ha crescut l’activitat de l’Oficina d’Habitatge durant el 2017 ha estat l’assessorament jurídic en temes d’habitatge.  Durant el 2017, s’ha fet 614 gestions (3,23%) del total de l’any. Aquesta dada significa un augment del 24,80% en relació al 2016. Des del primer pis de l’Ajuntament d’Olot s’ofereix informació, assessorament i suport adreçat a les persones que formalitzen un contracte de lloguer o de compravenda; a les comunitat de veïns, especialment, amb problemes de veïnatge i convivència; a les persones o famílies que tenen dificultats per fer front al pagament de préstecs hipotecaris i contracte d’arrendament i poden trobar-se en risc de perdre el seu domicili habitual o aquelles que es trobin en procediments d’execució hipotecària per impagament o desnonament per falta de pagament.
 
Les ajudes de rehabilitació d’edificis, rehabilitació d’habitatges per a gent gran, ajuts a façanes i ajuts de rehabilitació d’habitatges per incorporar-los a la Borsa han comportat 578 atencions (3,04%). 

 

 

Participació