1 de 10
consells de salut

Com sol·licitar la llei de la dependència per la gent gran

Tots els passos i requisits per fer el tràmit

L'ajuda a la dependència beneficia aquelles persones que tenen un estat permanent d'ajuda | Cedida
per Sonia Soler, treballadora social, 14 de desembre de 2022 a les 12:09 |
La situació de dependència és l'estat permanent de la persona que necessita l'ajuda d'altres persones per fer les activitats bàsiques de la vida diària (banyar-se o dutxar-se, vestir-se, menjar,...). Les causes d'aquesta situació poden derivar de l'edat, d'una malaltia o d'una discapacitat i estan lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial.

La Llei de la Dependència, reconeix el dret de la persona dependent a accedir a determinats serveis i prestacions per facilitar la seva autonomia personal. Per accedir-hi, és necessari tenir reconegut el Grau de la Dependència i el PIA, que determina el grau d'ajuda que necessita la persona dependent i es defineix la prestació assignada al sol·licitant.

 

On puc fer la sol·licitud?

Als serveis socials municipals on hi hagi un treballador social. Amb cita prèvia truca'n al Consorci Benestar Social del Ripollès (972715839).

Ho pot sol·licitar, la persona depenent, un familiar o representat legat, o l'administració pública a través d'un/a Treballador/a Social. Cal omplir el formulari de la sol·licitud del Grau de Dependència i aportar la documentació pertinent (informe mèdic,…).


Requisits per ser beneficiari?

• Trobar-se en situació de dependència en alguns dels graus establerts.
• Ser resident en el territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.


Quins passos es fan un cop presentada la sol·licitud?
  •  El servei de valoració telefona a la persona que ha iniciat el tràmit per concertar dia i hora de visita.
  •  Un/a professional visita al domicili la persona dependent i realitzar la valoració segons el barem de la dependència.
  •  Rebrà la Resolució del reconeixement de grau mitjançant correu certificat:
  •  Grau I o Dependència Moderada.
  • Grau II o Dependència Severa.
  • Grau III o Gran Dependència.
Si la situació de la persona dependent varia, es pot sol·licitar una revisió del grau aportant un nou informe de salut.

- Elaboració del PIA ( programa individual d'atenció). El/a Treballador/a social municipal es posarà en contacte amb la persona depenent, familiars i/o representat legal per determinar junts els serveis o prestacions econòmiques més adequats per atendre les necessitats de la persona segons, el seu entorn familiar i social i la disponibilitat de serveis.

- Resolució del PIA i comunicació al beneficiari dels serveis assignats i de les dates d'inici de les prestacions.
 

Quines ajudes poden rebre les persones dependents?

Les ajudes poden ser en forma de serveis o econòmiques. Aquesta ajuda es relaxaran en el PIA (Pla Individual d'Atenció),que realitza els serveis socials juntament amb la persona depenent, els seus familiars o els seus representants legals, tenint en compte el segons el grau i nivell de dependència, i la capacitat econòmica de la persona sol·licitant.

Ajudes en forma de serveis inclou:
- Ajuda a domicili.
- Centres de dia.
- Atenció residencia.
- Teleassistència.

Aquests serveis no son totalment gratuïts. Els beneficiaris participen en el cost segons la seva situació econòmica. Exemple: el beneficiari que accedeixi a una plaça pública de residència, aquest pagarà un determinat % de la seva pensió.

Ajudes econòmiques:
Tenen dret a rebre-les aquelles persones que no han pogut accedir a cap dels serveis públics o privats concertats, tot i tenir-hi dret.

Hi ha 2 tipus d'ajudes econòmiques:
- Ajuda per pagar un servei de centre de dia i/o residencia privada.
-  Ajuda per un/a cuidador/a no professional.

L'import d'aquestes prestacions depèn del grau de dependència del sol·licitant i de la situació familiar.

Quan es gaudeix de l'ajuda econòmica per gaudir del servei de centre de dia o atenció residencial en l'àmbit privat i en aquest moment queda disponible el servei en un centre públic, el beneficiari passarà a rebre el servei públic i deixarà de percebre la prestació econòmica.
Participació