POLÍTICA

L’Ajuntament de Berga aprova el nou cartipàs després del nomenament de l'alcalde Ivan Sánchez

S’han tractat diverses qüestions relacionades amb el funcionament ordinari del consistori després que s’hagi produït el nomenament i la presa de possessió del nou alcalde de la ciutat

per Redacció, 16 de juliol de 2021 a les 21:26 |
Ple extraordinari de cartipàs | Cedida
L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest divendres, 16 de juliol, una sessió extraordinària del ple de la corporació per tractar diverses qüestions relacionades amb el funcionament ordinari del consistori després que s’hagi produït el nomenament i la presa de possessió del nou alcalde de la ciutat, Ivan Sánchez Rodriguez, arran de la renúncia de Montse Venturós Villalba als càrrecs d’alcaldessa i regidora. 

En aquesta sessió s’ha presentat la proposta de modificació del règim de dedicació i les retribucions que percebran els membres de l’equip de govern durant la resta del mandat 2019-2023 amb efectes del dia 17 de juliol de 2021. 


Règim de dedicació i retribucions de l’equip de govern


 
 • Ivan Sànchez Rodriguez. Dedicació: 100 % (a partir de l’1 d’agost). Salari brut mensual: 2.410,82 €. Salari brut anual: 33.751,48 €.
 • Roser Rifà Jané. Dedicació: 100 %. Salari brut mensual: 2.209,92 €. Salari brut anual: 30.938,88 €.
 • Roser Valverde Lojo. Dedicació: 100 %. Salari brut mensual: 2.009,01 €. Salari brut anual: 28.126,14 €.
 • Eloi Escútia. Dedicació: 50%. Salari brut mensual: 1.104,96 €. Salari brut anual: 15.469,44 €. 
 • Marià Miró Manubens. Dedicació: 50 %. Salari brut mensual: 1.104,96 €. Salari brut anual: 15.469,44 €.
 • Isaac Santiago Vilardaga. Dedicació: 50 %. Salari brut mensual: 1.004,50 €. Salari brut anual: 14.063,00 €.
 • Aleix Serra Uró. Dedicació: 33 %. Salari brut mensual: 730,27 €. Salari brut anual: 10.223,78 €.
 • Andreu Comas Gardner. Dedicació 33 %. Salari brut mensual: 662,98 €. Salari brut anual: 9.281,63 €.
 • Ramon Camps Garcia. Sense dedicació específica. 
 • Dolors Tous Bruch. Sense dedicació específica.
 

Ramon Camps Garcia i Dolors Tous Bruch no tenen dedicació específica i perceben les retribucions per assistència a les sessions ordinàries del ple (200 € per regidor/a), per assistència a la Junta de Portaveus (90 €/ per regidor/a integrant de l’òrgan) i per assistència a les sessions de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Finalistes (90 € per regidor/a integrant de l’òrgan).   


Règim i retribucions del personal eventual


En aquesta sessió també s’ha presentat una proposta per mantenir les funcions i retribucions del personal eventual corresponents als llocs de treball següents:
 
 • Tècnic/a de protocol i agenda d’alcaldia. Dedicació: 100 %. Salari brut mensual: 2.070, 36 €. Salari brut anual: 28.985,11 €.
 • Tècnic/a de comunicació. Dedicació: 100 %. Salari brut mensual: 2.071,12 €. Salari brut anual: 28.995,81 €.

Comissions informatives permanents 


Durant la sessió també s’ha presentat una proposta de modificació de la composició de les comissions informatives de caràcter permanent. Cada comissió està formada per un president o presidenta (l’alcalde/essa o el regidor/a en qui es delegui), els vocals (un representant de cada grup municipal, titular o suplent) i el secretari/a de l’Ajuntament de Berga o el funcionari/a en qui es delegui.

- La Comissió Informativa d’Economia i Hisenda inclou totes les matèries relacionades amb l’àmbit econòmic i estarà formada pels membres següents:
President: Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde).
Vocals:
CUP: Marià Miró Manubens (titular) i Roser Rifà Jané (suplent)
JxB: Cesc Torrents Lapuerta (titular) i Ferran Aymerich Torner (suplent)
ERC: Ramon Camps Garcia (titular) i Dolors Tous Bruch (suplent)
PSC: Abel García Marín (titular)

- La Comissió Informativa de Serveis Generals i Finalistes inclou les matèries relacionades amb aquesta àrea, així com qualsevol altra matèria no designada a la comissió informativa de l’àrea econòmica. Aquesta comissió estarà formada pels membres següents: President: Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde).
Vocals:
CUP: Eloi Escútia Fors (titular) i Aleix Serra Uró (suplent)
JxB: Marc Marginet Sensada (titular) i Ferran Aymerich Torner (suplent)
ERC: Ramon Camps Garcia (titular) i Dolors Tous Bruch (suplent)
PSC: Abel García Marín (titular)

Junta de Portaveus


El següent punt de l’ordre del dia ha estat la proposta de modificació dels membres de la Junta de Portaveus. Es tracta d’un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, que està format per l’alcalde o alcaldessa i els portaveus, titulars o suplents, de cadascun dels grups municipals. Les funcions d’aquest òrgan són el coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència pel consistori i l’estudi, l’informe o la consulta dels temes que l’alcalde o alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració. Les sessions d’aquest òrgan són mensuals i se celebren una hora abans de la realització de les comissions informatives prèvies a les sessions ordinàries del plenari municipal. La composició de la Junta de Portaveus és la següent:

President: Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde)
Vocals:
CUP: Aleix Serra Uró (titular) i Roser Valverde Lojo (suplent).
JxB: Ferran Aymerich Torner (titular) i Marc Marginet Sensada (suplent)
ERC: Ramon Camps Garcia (titular) i Dolors Tous Bruch (suplent)
PSC-CP: Abel García Marín (titular)

Òrgans col·legiats complementaris


D’altra banda, s’ha portat a terme el nomenament dels membres de la Corporació que formaran part d’una dotzena d’òrgans col·legiats complementaris, com per exemple: el Patronat de l’Hospital Sant Bernabé, el Consell Assessor Urbanístic, el Consell Escolar Municipal, la Comissió d’Horts Urbans o la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa, entre d’altres. 

La principal novetat ha estat nomenar a l’alcalde, Ivan Sànchez Rodriguez, com a president de tots els òrgans complementaris que presidia l’exalcaldessa, Montse Venturós Villalba. A més, també s’ha nomenat Andreu Comas Gardner com a regidor de la Junta de districte de La Valldan. 

Distribució de les regidories


A continuació, s’ha donat compte del decret d’alcaldia en què es determina l’estructuració de les àrees i la delegació d’atribucions de l’alcaldia en les regidores i regidors del consistori. Així, les atribucions dels membres de l’equip de govern de la CUP i ERC són les següents:
 • Ivan Sànchez Rodriguez. Alcalde i encapçala les àrees de Governació, Residència Municipal, Serveis Centrals, Comunicació, Drets Socials Bàsics i Patrimoni Cultural i Museus.
 • Roser Valverde Lojo. Primera tinenta d’alcaldia i regidora delegada de Cultura, Festes, Patum, Recursos Humans i Feminisme i LGTBI.
 • Eloi Escútia Fors. Segon tinent d’alcaldia i regidor delegat d’Educació, Medi Ambient i Mobilitat.
 • Aleix Serra Uró. Tercer tinent d’alcaldia i regidor delegat d’Habitatge, Obres i Serveis, Urbanisme i Via pública.
 • Marià Miró Manubens. Quart tinent d’alcaldia i regidor delegat d’Hisenda.
 • Ramon Camps Garcia. Cinquè tinent d’alcaldia i regidor delegat de Municipalitzacions.
 • Isaac Santiago Vilardaga. Regidor delegat d’Esports, Joventut i Contractació.
 • Roser Rifà Jané. Regidora delegada de TIC, Comerç, Consum, Fires, Ocupació, Polígon Industrial, Promoció Econòmica i Subvencions.
 • Dolors Tous Bruch. Regidora delegada de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa i Refugi i Cooperació.
 • Andreu Comas Gardner. Regidor delegat de Participació Popular i Turisme.    

 

Junta de Govern Local (JGL)


Tal com estableix el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, la Junta de Govern Local (JGL) està formada per l’alcalde i un nombre de membres no superior a un terç del nombre total de regidors de dret de l’ajuntament. La composició de la Junta de Govern Local serà la següent: 

President: Ivan Sànchez Rodriguez (alcalde).
Vocals: Roser Valverde Lojo (Primera tinenta d’alcaldia), Eloi Escútia Fors (Segon tinent d’alcaldia), Aleix Serra Uró (Tercer tinent d’alcaldia), Marià Miró Manubens (Quart tinent d’alcaldia) i Ramon Camps Garcia (Cinquè tinent d’alcaldia)

Tinences d’alcaldia


L’alcalde ha donat compte del nomenament de les tinences d’alcaldia entre els membres de la Junta de Govern Local. La suplència o substitució de l’alcalde en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impediment es produirà automàticament per la persona que ocupi la primera tinença d’alcaldia. No obstant això, quan l’alcalde s’abstingui del terme municipal per més de 24 hores, sense haver realitzat cap delegació o bé, quan per causes imprevistes li hagués resultat impossible atorgar-la, serà substituït en la totalitat de les seves funcions per tinent o tinenta d’alcaldia a qui correspongui segons l’ordre de nomenament. La distribució de les tinences d’alcaldia ha estat la següent:   

Roser Valverde Lojo. Primera tinenta d’alcaldia
Eloi Escútia Fors. Segon tinent d’alcaldia
Aleix Serra Uró. Tercer tinent d’alcaldia
Marià Miró Manubens. Quart tinent d’alcaldia
 

 

Participació