SOCIETAT

S’obre el termini per cobrir les vacants de jutge de pau titular i suplent de Calafell

Totes dues places s’han de renovar, un cop acabat el mandat de les persones que les ocupaven fins ara

per Nació Digital , Calafell, 12 de gener de 2021 a les 15:54 |
Jutjat de Pau de Calafell | AC

L’Ajuntament de Calafell ha iniciat el procediment per cobrir les vacants de jutge de pau i suplent, per finalització del mandat de les persones que ho eren fins ara. El termini per presentar candidatures es va obrir el passat 5 de gener, l'endemà de publicar-se la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, i es prolongarà durant 20 dies hàbils a partir de llavors.

Les persones que vulguin presentar-se han d’emplenar la sol·licitud que trobareu en els adjunts d’aquesta informació. Cal acompanyar una relació de mèrits i currículum vitae, que els aspirants creguin que justifiquen la seva designació.

Els candidats han de complir els següents requisits, d’acord amb la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial:

–Tenir la nacionalitat espanyola

–Ser major d’edat

–No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de l’esmentada Llei orgnània 6/1985, i que literalment diu: “Estan incapacitats per ingressar en la Carrera Judicial els disminuïts física o psíquicament per a la funció judicial; els comdemnats per delictes dolosos mentre no hagin obtingut la rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós en tant no siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment i aquells que no estiguin en el ple exercici dels seus drets civils”.

D’altra banda, el càrrec de jutge de pau, tant titular com suplent, és incompatible amb les següents situacions, segons els articles 389 a 397 de la Llei orgànica esmentada:

–Amb qualsevol càrrec d’elecció popular o designació política de l’Estat. Comunitats Autònomes, Províncies i resta d’entitats locals i organismes dependents de qualsevol d’ells.

–Amb les ocupacions o càrrecs dotats o retribuïts per l’Administració de l’Estat, les Corts Generals, la Casa Reial, Comunitats Autònomes, Províncies, Municipis i qualsevol entitat, organisme o empresa dependent d’uns i altres.

–Amb l’exercici de l’advocacia i de la procuradoria i amb tot tipus d’assessorament jurídic, sigui o no retribuït.

Els jutges de pau, finalment, no poden pertànyer a partits polítics o sindicats o tenir ocupació al servei dels mateixos. Tampoc podran prendre en les eleccions legislatives o locals més part que la d’emetre el seu vot personal.

 

Participació